Terug naar nieuwsoverzicht

Spoedvragen: “Maat is vol” weer vertraging nadeelcompensatie Zeeheldenkwartier

Haagse VVD en Hart voor Den Haag: “Maat is vol” 

Weer zijn er problemen met de nadeelcompensatie voor de ondernemers in het Zeeheldenkwartier. Ondernemers hebben de Kerst met de handen in het haar doorgebracht, nadat ze vlak voor Kerst bericht kregen dat de behandeling van hun aanvraag weer is vertraagd. 

Ook werd een toegezegde spoedbetaling van een voorschot voor één ondernemer plotseling gehalveerd. Bovendien duurde die spoedbetaling langer dan beloofd, waardoor hij verder in de problemen is gekomen met schuldeisers. Voor de Haagse VVD en Hart voor Den Haag is de maat vol. Ze hebben spoedvragen gesteld aan het college van B&W en verantwoordelijk wethouder Saskia Bruines (D66).

‘Geen duidelijkheid’

Martin van den Goorbergh (Haagse VVD): “Het is verschrikkelijk dat ondernemers nog steeds geen duidelijkheid hebben. Geen duidelijkheid over of hun schade wordt gecompenseerd. Maar ook geen duidelijkheid wanneer ze daar wel duidelijkheid over krijgen. Elke keer dat er licht aan het einde van de tunnel lijkt te zijn, komt er een nieuwe klap. Inmiddels is er nadeelcompensatie nodig voor de falende nadeelcompensatieregeling.”

‘Geen vertrouwen’

Ralf Sluijs (Hart voor Den Haag): “We hebben de wethouder vele kansen gegeven maar keer op keer is ze niet in staat gebleken om dit dossier tot een goed einde te brengen. Dat een hardwerkende Haagse ondernemer daardoor, notabene kort voor de kerstdagen, op omvallen staat raakt me enorm. Deze wethouder maakt de problemen eerder groter dan kleiner en is wat ons betreft dan ook niet meer de juiste persoon op de juiste plek.”

Uitvoering rammelt

De afgelopen maanden heeft de gemeenteraad veel gesproken over nadeelcompensatie. Deze regeling en de uitvoering ervan rammelt. Regels die ogenschijnlijk zijn bedoeld om zo min mogelijk uit te hoeven keren, vastlopende computersystemen, onduidelijke formulieren en eindeloze procedures zorgen voor maandenlange onzekerheid voor ondernemers. Zij komen in de knel door de falende uitvoering van falend beleid. In de laatste weken van het jaar leek er licht aan het eind van deze lange tunnel, maar vlak voor de Kerst kregen ondernemers bericht dat hun procedure toch weer is vertraagd.

De Haagse VVD en Hart voor Den Haag willen in de eerste vergadering van januari in debat met verantwoordelijk wethouder Bruines (D66).

VVD raadsleden Martin van den Goorbergh en Lotte van Basten Batenburg stellen samen met Hart voor Den Haag raadslid Ralf Sluis de volgende vragen:

___________________________________________________________________________________________________________________

Schriftelijke vragen: Ondernemers in de knel

Indieners: Martin van Den Goorbergh, Lotte van Basen Batenburg (beiden Haagse VVD), Ralf Sluijs (Hart voor Den Haag)

Datum: 26 december 2023

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De afgelopen maanden heeft de gemeenteraad veel gesproken over nadeelcompensatie. Deze regeling en de uitvoering ervan rammelt. Regels die ogenschijnlijk zijn bedoeld om zo min mogelijk uit te hoeven keren, vastlopende computersystemen, onduidelijke formulieren en eindeloze procedures zorgen voor maandenlange onzekerheid voor ondernemers. Zij komen in de knel door de falende uitvoering van falend beleid.

In de laatste weken van het jaar leek er licht aan het eind van deze lange tunnel. Het college kondigde onder andere aan dat er extra schadebureaus zijn gecontracteerd en dat verschillende lopende dossiers nog dit jaar in een afrondende fase zouden komen. Ook werd duidelijk dat in 1 zaak een voorschot zou worden uitgekeerd, binnen twee dagen zelfs. 

Dit licht aan het eind van de tunnel werd echter vlak voor Kerst uitgedaan.

Naar aanleiding hiervan en overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de leden Lotte van Basten Batenburg (Haagse VVD), Martin van den Goorbergh (Haagse VVD) en Ralf Sluijs (Hart voor Den Haag) de volgende vragen:

 1. Kan het college de raad informeren wanneer de aanvraag voor het voorschot door betreffende ondernemer is ingediend en wanneer de betaling is gedaan?
 2. Hoe verhoudt deze tijdslijn zich tot de informatie, verstrekt tijdens de gemeenteraadsvergadering van 30 november jl., dat er binnen twee dagen na aanvraag zou worden betaald? 
 3. Kan het college toelichten waarom het voorschot voor betreffende ondernemer is gehalveerd?

Met betrekking tot de werkzaamheden in het Zeeheldenkwartier speelt de voorzienbaarheid van de werkzaamheden een belangrijke rol. Het is echter tot op heden niet duidelijk vanaf welk moment het college vindt dat de verschillende werkzaamheden in en rond het Zeeheldenkwartier, die de bereikbaarheid van de buurt beïnvloeden, voorzienbaar waren voor ondernemers. Bovendien vinden de Haagse VVD en Hart voor Den Haag het onduidelijk hoe het college hierbij rekening houdt met het samenspel tussen verschillende werkzaamheden.

 1. Kan het college een tijdlijn verstrekken van de werkzaamheden in en rond het Zeeheldenkwartier, die de bereikbaarheid van het Zeeheldenkwartier hebben beïnvloed? Hierbij ontvangen we graag informatie vanaf wanneer de planning van de werkzaamheden openbaar en duidelijk kenbaar is gemaakt en alle eventuele vertragingen van projecten die de bereikbaarheid beïnvloeden, inclusief (verwijzingen naar) de openbare stukken waaruit dit blijkt.
 2. In de hypothetische situatie dat in een buurt drie of vier projecten zijn die de bereikbaarheid sterk beïnvloeden, waarvan 1 project voorzienbaar wordt geacht en de andere niet, hoe stelt het college dan vast hoeveel schade aan het voorzienbare project is toe te rekenen?
 3. Is het college van mening dat de vertraging van de projecten tram 19 en het Piet Heinplein voorzienbaar waren in 2021? Zo ja, wanneer is de gemeenteraad hierover geïnformeerd? Zo nee, waarom staat dit ter discussie in de nadeelcompensatiezaken?

 

De Haagse VVD en Hart voor Den Haag vinden het belangrijk dat er een realistische en overzichtelijke termijn wordt gehanteerd bij het beoordelen van de aanvragen voor nadeelcompensatie. Duidelijkheid en open communicatie hierover is essentieel. Kort voor de Kerst is het de vraagstellers echter duidelijk geworden dat er nu weer is teruggekomen op de eerder afgesproken tijdslijn. Dit betekent dat ondernemers in onzekerheid de Kerst in zijn gegaan en dat de definitieve besluiten pas (lang) na januari kunnen worden genomen.

 1. Klopt het dat verschillende ondernemers, die voor de Kerst een concept-advies zouden krijgen, te horen hebben gekregen dat dit is vertraagd tot in januari 2024? Zo ja, om hoeveel ondernemers gaat het? Waarom zijn deze concept-adviezen vertraagd? Betreft dit dossiers bij hetzelfde, oorspronkelijke schadebureau?
 2. Wat vindt het college ervan dat ondernemers weer langer moeten wachten op hun concept-adviezen?
 3. Wat heeft het college gedaan richting ondernemers om deze onduidelijkheid te verzachten? Is gekeken wat de vertraging voor effect heeft op hun financiële situatie? Wat is er gedaan om te voorkomen dat door de vertraging ondernemers financieel dieper in de problemen komen?
 4. Welke actie heeft het college genomen om vertraging te voorkomen?
 5. Welke actie heeft het college ondernomen richting het schadebureau voor het niet voldoen aan de afgesproken planning?
 6. Hoeveel ondernemers hebben wel een concept-advies gekregen in december?
 7. Kan het college een overzicht verschaffen van de aanvraagdata van de lopende dossiers en de actuele status van die dossiers? Wat is de gemiddelde doorlooptijd op dit moment?
 8. De vraagstellers verzoeken om de beantwoording uiterlijk 9 januari aan te raad te doen toekomen, opdat deze in de eerste commissievergadering in 2024 aan de orde kan komen.


Martin van den Goorbergh                  Lotte van Basten Batenburg                Ralf Sluijs

Haagse VVD                                       Haagse VVD                                        Hart voor Den Haag

Deel dit op social media