Terug naar nieuwsoverzicht

Schriftelijke vragen: Onveiligheid Scheveningse Bosjes

In en rond de Scheveningse Bosjes staan allerlei tentjes, sommige verstopt in de bosjes, sommige vrijwel direct aan de weg. Initieel stond er een enkele (geïmproviseerde) tent, maar inmiddels staan er verschillende groepen tenten, onder meer bij de Joodse begraafplaats (een groep tenten en één tent aan het wandelpad), aan de Scheveningseweg tegenover de Joodse begraafplaats (twee groepjes tenten) en bij de Bataaf (twee groepjes tenten). Bij de Joodse begraafplaats is om het groepje tenten bovendien een scherm geplaatst, dat met touwen is vastgezet aan de muur van de begraafplaats. Ook steeds meer bankjes in het groengebied zijn de afgelopen tijd geconfisqueerd.

Deze situatie is onveilig voor mens en dier. Honden lopen gevaar, omdat er (drugs)afval ligt en menselijke uitwerpselen met residuele drugs waar zij ziek van worden. Meerdere honden zijn hierdoor de afgelopen maanden ernstig ziek geworden. Mensen die er wandelen of anderszins voorbijkomen worden lastiggevallen en voelen zich onveilig door de in de bosjes. De vervuiling wordt steeds erger. Bovendien is de situatie ook niet veilig voor de gebruikers van de tentjes.

Naar aanleiding hiervan en overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelen raadsleden Lotte van Basten Batenburg en Minke Hofstra van de Haagse VVD de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de omschreven situatie in de Scheveningse Bosjes en specifiek rond de Joodse begraafplaats?

2. Is het college met de Haagse VVD van mening dat het pijnlijk en respectloos is om de muur rond de begraafplaats op deze manier te misbruiken? Zo ja, waarom doet het college niets tegen de schending van de Joodse begraafplaats? Zo nee, graag een uitgebreide uitleg waarom niet?

3. Hoeveel tentjes staan er in totaal in de Scheveningse Bosjes?

4. Hoeveel mensen maken gebruik van deze tentjes?

5. Wat is de achtergrond van de gebruikers? Hebben zij een Nederlands paspoort? Werken zij in Den Haag? Zijn zij bekend bij de politie? Zijn er gebruikers bij die bekend staan als verward?

6. Indien vragen 3 t/m 5 niet (volledig) kunnen worden beantwoord: waarom kunnen deze vragen niet (volledig) worden beantwoord en is het college met de Haagse VVD van mening dat dit bijzonder zorgelijk is?

7. Is het college met de Haagse VVD van mening dat deze situatie zeer onwenselijk is, ook voor de gebruikers van de tentjes? Zo ja, wat doet het college om deze gebruikers van straat (i.e. uit de bosjes) te krijgen?

8. Is het college het met de Haagse VVD eens dat de Scheveningse Bosjes, net als andere groengebieden, zeer kwetsbare plekken zijn, zowel qua groen als qua veiligheid? En dat incidenten door gebrek aan zicht en toezicht hier zeer moeilijk te voorkomen of stoppen zijn? Zo nee, waarom kenmerkt het college deze plekken niet als kwetsbare plekken, terwijl kinderen, ouderen en andere mensen er vroeg en laat alleen lopen, al dan niet om de hond uit te laten?

9. Is het college van mening dat het kan instaan voor de veiligheid van mens en dier in de Scheveningse Bosjes? Graag een uitgebreide toelichting.

Op de website van de gemeente is te lezen:

Tussen zonsondergang en zonsopgang is wildkamperen in heel Den Haag verboden. U mag dan niet kamperen of slapen op openbare plekken. Bijvoorbeeld op parkeerterreinen, langs de weg, op het strand of in parken en natuurgebieden. Handhavers en boswachters van de gemeente controleren hierop. Overnacht u toch op een openbare plek? Dan kunt een boete van € 150 krijgen. Op het strand en in beschermde natuurgebieden gelden extra regels.

In de APV, artikel 2:38B, staat:
1. Het is verboden om -al dan niet gebruikmakend van enige vorm van beschutting, waar onder in ieder geval begrepen het gebruik van een auto- op of aan de weg tussen zonsondergang en zonsopgang te liggen of te slapen, danwel tussen zonsopgang en zonsondergang te liggen of te slapen, nadat door een ambtenaar van politie in het belang van de openbare orde of veiligheid is aangezegd dat dit moet worden beëindigd.
2. Het is verboden op of aan de weg een voertuig, woonwagen, tent, caravan of een soortgelijk of ander onderkomen te plaatsen met het kennelijk doel dit als slaapplaats te gebruiken of daarin te overnachten danwel gelegenheid daartoe te bieden.
3. Burgemeester en wethouders kunnen van het in het eerste en tweede lid gestelde ontheffing verlenen.
10. Op welke manier wordt in algemene zin gehandhaafd op overtreding van dit verbod?

11. Kan het college bevestigen dat een willekeurige Hagenaar met handhaving krijgt te maken als hij bijvoorbeeld in het Westbroekpark of het Zuiderpark een tentje opzet voor een overnachting omdat het warm is in huis of hij gewoon zin heeft om in een tent te slapen?

12. Indien het antwoord op vraag 10 en/of 11 negatief is en er niet wordt gehandhaafd, waarom bestaat deze regel dan?

13. Heeft het college een ontheffing verleend, zoals bedoeld in artikel 2:38B, lid 3 van de APV, voor het gebied in en rond de Scheveningse Bosjes? Zo ja, wanneer, aan wie en hoe is de gemeenteraad hierover geïnformeerd? Zo nee, is er sprake een andersoortige ontheffing?

14. Hoe wordt er gehandhaafd specifiek op de omschreven situatie in en rond de Scheveningse Bosjes?

15. Indien het antwoord op vragen 9 en 10 is dat er wordt gehandhaafd, en op vraag 14 dat er niet wordt gehandhaafd: waarom worden mensen ongelijk behandeld?

In en rond de Bosjes zijn verschillende incidenten geweest. Naast menselijke uitwerpselen ligt er drugsafval en is er sprake van andere vervuiling. Dit is gevaarlijk voor mens en dier en slecht voor het groengebied. Meerdere honden zijn ernstig ziek geworden doordat ze in de Bosjes in aanraking kwamen met drugs(resten). Recent zijn er ook getuigenissen van opdringerig gedrag en verbale agressie door gebruikers van de tentjes. Gevolg is dat mensen het gebied vermijden, hun kinderen er niet meer durven te laten komen, honden er niet meer durven uit te laten.

16. Is het college bekend met deze signalen? Zo ja, wat doet het college eraan?

17. Hoeveel meldingen zijn er gedaan bij gemeente en politie over deze situatie?
18. Welke actie nemen college en politie om de veiligheid in deze omgeving te borgen? Graag ontvangen we een gedetailleerd inzicht in de acties.

De Haagse VVD heeft van buurtbewoners en bezoekers begrepen dat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd. Meldingen bij de politie worden doorverwezen naar de gemeentelijke boswachters, maar dat de boswachters weer verwijzen handhaving, die weer verwijzen naar het daklozenteam. Gevolg is dat niemand handelt.

19. Kan het college deze berichten bevestigen?
a. Zo ja, waarom wordt er op deze manier gereageerd? En welk signaal geeft het college hiermee af naar bezorgde bewoners?
b. Zo nee, graag een onderbouwing hoe er wel is gereageerd, onderbouwd door afschriften van de communicatie hierover?

20. Is het college bereid om direct maatregelen te nemen om deze situatie te beëindigen? Zo nee, waarom niet? En hoe gaat het college om met de verantwoordelijkheid die het hiermee neemt voor verdere incidenten die als gevolg van hun beleid ontstaan? Graag een uitgebreide toelichting.

Lotte van Basten Batenburg & Minke Hofstra
Haagse VVD

Deel dit op social media