Terug naar nieuwsoverzicht

Motie: Compenseer schade waar deze geleden wordt

Motie: Compenseer schade waar deze geleden wordt 

Indieners: Martin van den Goorbergh (Haagse VVD) 

  

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 30 november 2023, ter bespreking van Nadeelcompensatie (RIS317015).  

Constaterende dat: 

  • de gemeente en het ingeschakelde externe bureau zich beroepen op een concernbenadering bij de beoordeling van nadeelcompensatieaanvragen; 
  • hierover in de beleidsregel nadeelcompensatie geen specifieke bepalingen zijn opgenomen. 

 

Overwegende dat: 

  • deze benadering er in de praktijk toe kan leiden dat ondernemers met meerdere bedrijven of vestigingen genoodzaakt zijn om schade, veroorzaakt door werkzaamheden van de gemeente, alsnog zelf te compenseren met de opbrengsten vanuit andere bedrijven of vestigingen. 

 

Van mening dat: 

  • ondernemers wiens vestiging/bedrijf onevenredige schade lijd(t/en) door toedoen van gemeentelijke werkzaamheden recht hebben op proportionele compensatie, ongeacht de structuur van hun onderneming. 

 

Verzoekt het college: 

  • in principe per direct te stoppen met het toepassen van de concernbepaling bij de beoordeling van aanvragen voor nadeelcompensatie en over te gaan op een beoordeling die rekening houdt met de specifieke situatie van individuele vestigingen of bedrijven en deze wijziging duidelijk en transparant op te nemen in de beleidsregel nadeelcompensatie; 
  • de raad zo spoedig mogelijk te informeren over de voortgang en implementatie van deze nieuwe benadering. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

  

Martin van den Goorbergh    Ralf Sluijs  

Haagse VVD                             Hart voor Den Haag 

 


 

Deel dit op social media