Terug naar nieuwsoverzicht

Anthony: Schriftelijke vragen jeugdbeleid.

Schriftelijke vragen: Versterking van het jeugdbeleid in Den Haag door gebruik van kwalitatief onderzoek NJi

Indiener: Anthony Uduba (Haagse VVD)

Datum: 23 augustus 2023

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Anthony Uduba (Haagse VVD) de volgende vragen:

1. Is het College op de hoogte van het recente nieuws waarin twee Haagse zussen een schadevergoeding hebben ontvangen van Jeugdbescherming vanwege onvoldoende bescherming tegen mishandeling door hun ouders? Hoe reflecteert het College op het feit dat de geboden jeugdhulp in dit geval niet effectief was? Welke lessen trekt het college hieruit?

2. Is het College met de Haagse VVD eens dat een kwaliteitskader voor jeugdzorg essentieel is om de effectiviteit van jeugdhulp te monitoren, met name gezien de recente inzichten van het NJi over het belang van zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek en de databank van effectieve jeugdhulp? Graag een toelichting.

3. Een pilotstudie van het Nederlands Jeugdinstituut onderzoekt momenteel de effectiviteit van interventies binnen Jeugdzorg. De Haagse VVD hecht er grote waarde aan om deel te nemen aan deze pilot. Is het College bereid om actief jeugdhulporganisaties te vragen om deel te nemen aan de pilot van het NJi? Zo ja, hoe waarborgt het College de implementatie en naleving van deze pilot? Graag een uitgebreide reactie.

4. Is het College bereid om in samenwerking met experts en professionals een kwaliteitskader met effectieve jeugdhulp te ontwikkelen dat is gebaseerd op de inzichten van het NJi en de databank effectieve jeugdhulp?

5. Is het College met de Haagse VVD van mening dat op deze manier gewerkt kan worden naar een Evidence Based systeem, waardoor de effectiviteit in de Jeugdzorg wordt vergroot en het geld beter wordt besteed. Graag een uitgebreide reactie.

Anthony Uduba
Haagse VVD

Deel dit op social media