Terug naar nieuwsoverzicht

Aangenomen moties en amendement raad 15-02-2024

Bij de raadsvergadering van 15 februari 2024 zijn de volgende moties en amendement van de Haagse VVD aangenomen:

Amendement: Doorstroming en kwaliteit CID
Dictumpunt VI toe te voegen:
– De voorstellen die tot doel hebben de kwaliteit van het CID te verbeteren met als middel het verlagen van de maximumsnelheid zoals omschreven in het kwaliteitsplan CID gaan altijd gepaard met maatregelen dan wel investeringen die congestie of andere neveneffecten als gevolg ervan op andere wegen tegen gaan.

Toelichting:
Het kwaliteitsplan CID kent naast de stedenbouwkundige en architectonische uitgangspunten ook uitgangspunten die de leefbaarheid op straat verbeteren. Zo is de ambitie uitgesproken om in het CID op verschillende wegen de maximumsnelheid te verlagen en zodoende een centrumgebied te maken waar het prettig te verblijven is waar vooral bestemmingsverkeer komt. Doorgaand verkeer zal dan langs de s-wegen moeten gaan. Het effect daarvan kan zijn dat op andere wegen, die juist bedoeld zijn voor doorgaand verkeer, congestie of andere neveneffecten kunnen optreden. Met dit amendement zorgen we ervoor dat ambities voor de kwaliteit van het CID gepaard gaan met investeringen of maatregelen die de neveneffecten van die ambities opvangen.

Motie: Samen aan de slag voor opschaling ipv afschaling
Verzoekt het college:
– De HTM te vragen om voor de behandeling van de jaarrekening 2024 aan de raad te rapporteren over de inspanningen die ondernomen zijn om nieuw personeel te werven en de resultaten van deze inspanningen.
– In MRDH-verband te stimuleren en te faciliteren dat intensiever samengewerkt zal worden met de RET om kosten te besparen door bijvoorbeeld personeel en materieel uit te wisselen.

Motie: Maak echt werk-met-werk
Verzoekt het college:
bij de herinrichting van de Bomenbuurt zoveel mogelijk werk-met-werk te maken en hiervoor de herinrichting af te stemmen met andere benodigde werkzaamheden, zowel binnen de gemeente als met externe partners, zoals nutsbedrijven voor de verzwaring van het elektriciteitsnet.

Deel dit op social media