Vertrouwen in de Zorg.

De VVD is ervan overtuigd dat mensen hun eigen keuzes kunnen en willen maken. Keuzevrijheid en behoud van regie moeten daarom het uitgangspunt zijn bij het zorg- en ondersteuningsaanbod dat de gemeente aanbiedt. Daarnaast willen we dat Hagenaars zo snel mogelijk de best passende zorg krijgen en we willen dat zorggeld ook echt wordt uitgegeven aan zorg en niet verdwijnt in (onnodige) bureaucratie of in de zakken van malafide zorgcowboys. Dit betekent niet dat wantrouwen de kern van het systeem moet zijn. De VVD wil juist dat vertrouwen in de zorgprofessional en vertrouwen in de Hagenaar met een zorgwens centraal staat. Daarom moeten regels eenvoudiger en duidelijker
worden.

▶ De VVD is overtuigd van de passie, kennis en kunde van de Haagse zorgprofessionals. Zij moeten het vertrouwen en de vrijheid en tijd krijgen voor de echte zorgtaken. Dit vergroot het werkplezier. We schrappen onnodige of onduidelijke regels in de zorg en jeugdhulp. De VVD wil dat Den Haag vooroploopt in het schrappen van tijdschrijven en het aantal productcodes.

▶ De VVD wil één budget, met de Hagenaar aan het roer. Mensen weten zelf het beste wat zij nodig hebben. Op deze manier is echt maatwerk mogelijk en tegelijkertijd worden zorgaanbieders verleid beter hun best te doen om het beste resultaat te leveren. Natuurlijk voor zover dit kan binnen de landelijke regels.

▶ De VVD wil dat het directe netwerk van inwoners het uitgangspunt is. Deze netwerken zijn ondersteunend. Deze netwerken houden zich niet aan wijkgrenzen. Zorg moet dan ook over wijken heen georganiseerd kunnen worden.

▶ Ook organisaties van vrijwilligers dragen bij aan dit netwerk en voorkomen problemen in gezinnen. Zij bieden op een laagdrempelige manier een luisterend oor of houden een oogje in het zeil. Zij bieden zinvolle vrijetijdsbesteding zoals de scouting. Zij ontvangen geen subsidie, omdat de subsidieregels uitgaan van projecten en beroepskrachten. De VVD wil dit veranderen.

▶ De VVD kiest voor effectiever welzijnswerk door te investeren in kleinschalige initiatieven die beter en sneller inspelen op de behoeften van kwetsbare Hagenaars. Welzijnsgeld moet naar kwetsbare inwoners gaan, niet naar managementlagen en overhead. Daarnaast besparen we door loketten samen te voegen.

▶ De VVD wil dat mensen met een chronische ziekte zonder kans op herstel niet elk jaar opnieuw hun hele verhaal hoeven te doen voor een nieuwe indicering. Dit voegt niets toe, kan kwetsend zijn en kost onnodig geld. De VVD wil dat de indicatie jaarlijks telefonisch verlengd kan worden, waarbij alleen wordt gevraagd of de voorzieningen nog passen bij de behoefte. De telefonische verlenging van de indicatie is optioneel. Een keukentafelgesprek blijft altijd mogelijk.

▶ Minder regels betekent niet geen regels: de VVD wil dat echte fraude aangepakt wordt. De controle moet gericht zijn op bewuste zorgfraudeurs. Er moet vaker en strenger gecontroleerd worden op fraude met Persoonsgebonden Budget (PGB) en Zorg in Natura (ZIN). Bij misbruik moet worden overgegaan tot stopzetten, terugvorderen en het uitdelen van stevige boetes.

▶ De VVD is voor een harde aanpak van malafide zorgaanbieders. Deze aanbieders en de personen erachter moeten op een zwarte lijst komen, zodat zij geen zorg meer mogen aanbieden in onze stad. Er moet een speciaal team komen dat veel vaker en gerichter controles uitvoert op het declaratiegedrag van zorgaanbieders. In het algemeen moet de inzet van onnodige schakels in de zorgketen worden ontmoedigd.

▶ De VVD wil dat zorggeld wordt uitgegeven aan zorg. Daarom moeten er extra eisen worden gesteld aan maatschappelijke organisaties die afhankelijk zijn van subsidie. Het salaris van bestuurders moet in verhouding staan tot hun verantwoordelijkheden en de organisatie, ook als het salaris verder onder het wettelijk maximum valt. Daarnaast wil de VVD voorkomen dat organisaties gemeenschapsgeld op de plank laten liggen of gebruiken om zichzelf
tegen een extra laag tarief in te schrijven voor een andere opdracht.

 

Wij nemen actie.

Doe jij dat ook?