Segbroek

Voor veel bewoners is het fijn wonen in de wijken van het stadsdeel Segbroek. Het zijn wijken waar bewoners eenvoudig met bus, tram of fiets naar zowel het centrum als de zee kan gaan, maar de wijken bieden zelf ook veel aan winkels en lokale ondernemers. Veel starters hebben Segbroek ontdekt. Het stadsdeel is wel dichtbevolkt, wat uitdagingen met zich meebrengt voor onder meer parkeermogelijkheden, groen in de wijk en de algehele leefbaarheid. De VVD vraagt aandacht voor meer parkeerplekken voor zowel fiets als auto. Voor de fiets zijn in een aantal straten extra parkeerplaatsen gemaakt. De problemen zijn nog niet opgelost. Een ander belangrijk thema was en blijft handhaving, zowel voor een fijne en schone buitenruimte als het toezien op het splitsen en verkameren van woningen en de overlast door coffeeshops.

▶ Ondergronds parkeren De VVD wil meer ruimte voor parkeren voor zowel auto’s als fietsen. Zo verhelpen we de parkeerproblematiek. Het gaat het bijzonder om straten met drielaagsappartementen zoals de Goudenregenstraat en de Fahrenheitstraat. De VVD wil daarom zorgen dat meer auto’s ondergronds geparkeerd kunnen worden, bijvoorbeeld onder pleinen zoals het Goudenregenplein en het Regentesseplein. Dat biedt ook ruimte voor groen. Fietsen kunnen ondergronds of inpandig zoals in de Fahrenheitstraat.

▶ Zwerffietsen opruimen De gemeente moet blijven handhaven op zwerffietsen en deelfietsen en -scooters: te vaak staan deze lukraak in de openbare ruimte geparkeerd. Als het nodig is komen speciale plekken voor bijv. elektrische scooters.

▶ Afstemming met bewoners Deelauto’s en laadpalen voor elektrische auto’s moeten samen met de bewoners de ruimte krijgen. Gekeken moet worden naar de behoefte van de buurt en de deelplekken mogen niet ongevraagd parkeerplaatsen aan de wijk onttrekken.

▶ Echt fietsvriendelijk De VVD vindt dat fietsvriendelijke straten ook echt fietsvriendelijk moeten zijn: hierop moet worden gehandhaafd met bijvoorbeeld slimme techniek, of de straat moet beter erop worden ingericht.

▶ Snelheidsduivels Hardrijden en de daarmee geluidsoverlast is een serieus probleem, bijvoorbeeld op de Laan van Meerdervoort. De VVD wil hier (geluids)flitspalen.

▶ Herziening Waldeck en Emmakade De VVD wil dat wordt onderzocht of de gracht tussen de Koningin Emmakade en Waldeck Pyrmontkade in ere kan worden hersteld. Dit zorgt voor een buffer voor wateropslag en er ontstaat tussen de Noordwal en Laan van Meerdervoort ruimte voor een ondergrondse parkeergarage. De verplaatsing van de trambanen naar de huidige (van 2×2 naar 1×1) rijbaan biedt ook mogelijkheden voor herinrichting met meer groen en het tegengaan van hardrijden.

▶ Ruimte voor groen De openbare ruimte vergroenen we verder samen en op initiatief van bewoners. Geveltuintjes zijn daarbij een groene verrijking en zorgen voor verkoeling, maar moeten wel goed onderhouden worden. Ook voor andere bewonersinitiatieven voor een fijnere of mooiere buurt moet de gemeente open blijven staan en budget beschikbaar stellen.

▶ Ruimte voor jongeren Ook voor tieners moet de openbare ruimte een fijne plaats zijn. Wijkpark de Verademing is een goed voorbeeld van groen en activiteiten, maar kan nog aantrekkelijker worden gemaakt voor jongeren om zich te vermaken. De gemeente betrekt de jongeren hierbij.

▶ Aanpak ondermijning Bewoners en bonafide ondernemers mogen niet de dupe zijn van ondermijnende criminaliteit en allerlei andere dubieuze zaken. Daarom blijft de VVD inzetten op onder andere integrale handhavingsacties in de Weimarstraat en elders. We zetten in op het voorkomen van een waterbedeffect, waarbij overlast en criminaliteit zich verplaatst.

▶ Overlast is verleden tijd De gemeente moet optreden tegen overlast: of het nu gaat om hondenpoep die niet wordt opgeruimd of afval dat gedumpt wordt met bijkomende overlast door meeuwen en ratten. Hierop moet stevig gehandhaafd worden. Daarvoor zijn ook meer handhavers nodig.

▶ Afval Alle wijken krijgen sensoren in de ORAC’s en het moet overal mogelijk zijn een ORAC te adopteren, evenals afvalcontainers voor glas, plastic en papier. Deze containers moeten vaker geleegd worden. Ondernemers die zeer weinig afval produceren, mogen ORAC’s gebruiken en betalen de afvalstoffheffing. Andere ondernemers zorgen zelf voor afvoeren van afval. De gemeente moet hierop handhaven.

▶ Verkamering en versplitsing en dakopbouwen Dankzij de VVD is er de afgelopen periode een verbod gekomen op het splitsen en verkameren van woningen. Dit is een middel om de wijken leefbaar en divers van samenstelling te houden. Het splitsingsverbod moet dan ook goed gehandhaafd worden. Dakopbouwen kunnen helpen de wijk aantrekkelijk te maken voor gezinnen, maar er moet rekening worden gehouden met lichtinval en het karakter van de straat.

▶ Behoud winkels Wijkstraten zoals de Fahrenheitstraat en buurtwinkels geven de wijk karakter. De VVD vindt het daarom van belang dat er een plan komt om deze voor de buurt te behouden, bijvoorbeeld in de Vruchtenbuurt. 

▶ Verduurzaming gebouwen De VVD wil lokale ondernemers en ROC Mondriaan betrekken voor duurzame oplossingen van de typisch Haagse huizen en publieke gebouwen in Segbroek.

Bomen- en Bloemenbuurt

▶ Aanpassing wegen De VVD wil dat de situatie rondom de Sportlaan, door de aanpassing van de rotonde bij de Kwartellaan en Segbroeklaan, wordt aangepakt. Zo moet het verkeer weer beter doorstromen.

▶ Blijvende betrokkenheid burgers bij Willem Dreeshuis Betrokkenheid van bewoners is belangrijk. Bij zgn. ‘controversiële voorzieningen’ zoals de herbestemming van het Willem Dreeshuis moet dat voortaan ook voorafgaand aan een beslissing zijn. Voor het Willem Dreeshuis zelf blijft betrokkenheid van de bewoners in de toekomst belangrijk.

▶ Gemeente ten dienste van burgers In de Bomen- en Bloemenbuurt is sprake van grondwaterstijging die mede lijkt te komen door ingrepen door de gemeente. Bewoners hebben daardoor problemen met natte kelders. Bewoners mogen niet aan hun lot overgelaten worden. Er moet een passende oplossing komen.

▶ Verkeersveiligheid Verkeersveiligheid vraagt blijvende aandacht bij kruispunten zoals Goudenregenplein / Thomsonlaan en Goudsbloemlaan / Irisstraat.

▶ Behoud gevel De Populier De VVD wil dat de gevel van De Populier behouden blijft. De beeldkwaliteit van de wijk wordt goeddeels bepaald door de gevel van De Populier. De verbouwplannen van de school kunnen doorgaan, maar zonder de sloop van de gevel.

Regentessekwartier, Valkenboskwartier en Heesterbuurt

▶ Tegengaan overlast door overconcentratie coffeeshops De VVD wil de overconcentratie van coffeeshops in de Weimarstraat terugdringen. Denk hierbij aan afspraken over verplaatsing, verspreiding of stoppen. Uitkopen is een serieuze optie. De VVD wil ook overlast rondom shishalounges blijven aanpakken.

▶ Balans Weimarstraat De Weimarstraat is toe aan een opknapbeurt. Leegstaande panden, het overaanbod aan horeca en ondermijnende criminaliteit wil de VVD aanpakken. De VVD wil dat er met bewoners, ondernemers en vastgoedeigenaren een plan ontwikkeld wordt voor een Weimarstraat in balans. Dit betekent een divers aanbod aan winkels, minder coffeeshops en minder horeca. Voor ondernemerschap blijft alle ruimte, maar wel met branchering en een duidelijke verdeling van woon- en winkelgebieden. Winkels in de Beeklaan verplaatsen we naar de Weimarstraat.

▶ Opknapbeurt Regentesseplein De VVD wil het Regentesseplein samen met bewoners opknappen. Het plein kan fungeren als ontmoetingsplek met meer groen en minder stenen. Dit komt ten goede aan het afvoeren van water en het tegengaan van hittestress. Ook wil de VVD onderzoeken of hier ondergrondse geparkeerd kan worden.

▶ Plan sluiting tramremise Lijsterbesstraat 2024 De VVD wil dat samen met de bewoners gekeken wordt naar herbestemming van het gebied, bijvoorbeeld met meer bedrijvigheid en daarmee banen en stages in de buurt. Hierbij behoort collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) tot de mogelijkheden.

Vogelwijk

▶ Rode Kruisziekenhuis De VVD wil dat bewoners goed betrokken worden bij de nadere herbestemming (wonen) van het voormalige Rode Kruisziekenhuis. Hierbij behoort collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) tot de mogelijkheden, bijvoorbeeld herbestemming voor passend wonen voor ouderen in de wijk.

▶ Verkeersveiligheid Verkeersveiligheid vraagt ook in de Vogelwijk om aandacht, onder meer rondom de Houtrustweg en de Sportlaan. Hardrijden moet worden tegengegaan met controles of het anders indelen van straten.

▶ Hoge parkeerdruk door oneigenlijk parkeren De parkeerdruk is hoog onder andere door automobilisten die gebieden met betaald parkeren willen vermijden. Er staan veel busjes in de wijk waardoor bewoners hun auto niet meer kwijt kunnen. Er moet hiervoor snel een oplossing komen. VVD wil samen met bewoners kijken naar vergunningsparkeren tegen de parkeertoeristen.

▶ Fietsparkeren Ook parkeerplaatsen voor fiets en elektrische scooter verdienen aandacht, zowel meer ruimte als het verwijderen van fietswrakken.

▶ Groen en veilig Veel groen in de Vogelwijk kan wel een opknapbeurt gebruiken of moet beter onderhouden worden. Ook wil de VVD dat de Houtrustweg zo wordt ingericht dat het mogelijk is om veilig langs het Verversingskanaal te wandelen.

Vruchtenbuurt

▶ Behoud winkels Buurtwinkels geven de wijk karakter. De VVD vindt het daarom van belang dat er een plan komt om deze voor de buurt te behouden.

▶ Handhaving en groen onderhoud De openbare ruimte in de Vruchtenbuurt moet goed onderhouden worden. Dat gaat onder meer om het groen als het verwijderen van fietswrakken. Waar sprake is van overlast of vandalisme moet er gehandhaafd worden en de daders aangepakt worden.

▶ Herinrichting Mient Het herinrichten van de Mient moet leiden tot verkeersveiligheid en extra parkeerruimte, maar daarmee is de klus niet geklaard. Blijvende aandacht is noodzakelijk.

▶ Veiligheid De algehele veiligheid moet gewaarborgd zijn: dat gaat om het voorkomen van en optreden tegen inbraken in woning of auto, maar ook het tegengaan van een onveilig gevoel door meer en betere verlichting.

Wij nemen actie.

Doe jij dat ook?