Scheveningen

Stadsdeel Scheveningen bestaat uit Oostduinen, Belgisch Park, Westbroekpark en Duttendel, Van Stolkpark en Scheveningse Bosjes, Scheveningen (met diverse buurten zoals Scheveningen-Dorp, Norfolk en Vissershaven), Duindorp, Geuzen- en Statenkwartier, Zorgvliet en Duinoord. Veel aandacht gaat uit naar Scheveningen zelf, mede door toedoen van de VVD, omdat daar veel ontwikkelingen plaatsvinden. Ook de andere wijken vragen in verband met de leefbaarheid aandacht. Scheveningen biedt Den Haag iets extra’s. De mogelijkheid om te genieten van strand voor zon, voor uitwaaien, maar ook om te genieten van de aanwezige horeca. En het biedt mooie duinpartijen. We willen overlast verminderen. De woonwijken bieden een prettig woonklimaat, het voorzieningenpeil moet daar voldoende hoog blijven. Groen wil de VVD behouden in onze duinen (Oostduinpark en Meijendel), de parken zoals Sorghvliet en Westbroekpark en de Scheveningse bosjes.

Al jaren werken we er hard aan om Scheveningen te verfraaien door middel van De Kust Gezond. De gemeente doet grote investeringen om verstening en sleetsheid van Scheveningen Bad tegen te gaan. Onder aanvoering van de VVD is ook groot ingezet op het Actieplan Scheveningen, om samen met bewoners, ondernemers en de politie overlast te bestrijden. Met particuliere investeringen in Kijkduin en aan de Haagse boulevard wordt de hele Haagse kust steeds aantrekkelijker voor bewoners, bedrijven én bezoekers. Het tegengaan van verstening zetten we door. Daarbij letten we scherp op het behoud van het karakter van onze kust.

▶ Omgevingsvisie Scheveningen De VVD wil dat er voor Scheveningen gewerkt wordt vanuit een visie om ervoor te zorgen dat het een aantrekkelijke kustplaats blijft om te wonen en te ondernemen. Dit betekent het vinden van een goede balans tussen wonen (ook voor de middenklasse), toerisme, havenbedrijvigheid en bereikbaarheid.

▶ Bestrijden straatraces De VVD zet fors in op het bestrijden van straatraces op de Westduinweg, de Gevers Deynootweg, de Statenlaan en in het Havenkwartier. Dat doen we met (geluids)flitspalen en waar mogelijk snelheidremmende maatregelen. De gerichte politieacties hebben ook hun resultaat gehad. Indien nodig, ziet de VVD graag dat deze worden herhaald.

▶ Mobiele politiepost De mobiele politiepost op Scheveningen moet blijven bestaan, voor een zichtbare aanwezigheid van de politie.

▶ Weg met afval Afval zorgt voor verloedering en overlast van beesten. Meer toezicht bij verkeerd aanbieden van afval is nodig. Tegelijk komen er meer afvalbakken op het strand en de toegangswegen en worden deze vaker geleegd op drukke dagen.

▶ Douches en wc’s Het voorzieningenniveau op het strand mag omhoog: er komen openbare douches en op de boulevard openbare wc’s.

▶ Groen De VVD blijft inzetten op verbetering van de verbinding van de natuurgebieden aan de kust door aanleg van meer bij de kust passende beplanting op Scheveningen.

▶ Uitvoeren VVD-plan ‘Integrale visie verkeer Scheveningen’ Het wordt tijd dat het in 2015 door de VVD gepresenteerde verkeersplan voor Scheveningen uitgevoerd wordt. Opeenvolgende wethouders verkeer van andere partijen hebben het laten liggen. Het doel van de visie is een betere bereikbaarheid van Scheveningen doordat mensen direct naar hun plaats van bestemming worden geleid. Daardoor zijn er zo min mogelijk verkeersbewegingen. We brengen de voorstellen daarom opnieuw in. Speerpunten zijn:

  • gerichte, dynamische bewegwijzering op de weg en via routeplanners (ook op snel- en uitvalswegen);
  • kruisend verkeer voorkomen door routering, rotondes en waar nodig ongelijkvloerse kruisingen
  • frequente en snelle OV-verbindingen;
  • veilige en comfortabele fietsroutes en goede fietsparkeerplaatsen (ook voor e-scooters);
  • voldoende parkeerplaatsen en een goede p-route met informatie over het aantal beschikbare plekken.
 

▶ Investeren in openbaar vervoer naar de kust Ook wil de VVD nog steeds investeren in een Kustlijn: beter en sneller openbaar vervoer naar Scheveningen aanleggen, zodat mensen de Randstadrail pakken in plaats van de auto.

▶ Slagboom kan werken Het inmiddels gelanceerde idee om bij extreme drukte de Strandweg met een slagboom af te sluiten, steunt de VVD mits de op deze weg aanwezige parkeerplekken volledig worden benut.

▶ Aanpak overlast e-scooters Overlast van e-scooters gaan we tegen door verdere afspraken met de aanbieders waar geparkeerd kan worden en hoeveel e-scooters geparkeerd kunnen worden.

▶ Parkeren fietsen Voor fietsers breiden we waar nodig parkeergelegenheid uit, onder meer bij de rotonde aan het einde van de Strandweg bij de haven. Parkeren voor bewoners met vergunning in de straat parallel aan de boulevard en rond de havens in een straal van ongeveer 250 meter wordt parkeren alleen toegestaan voor bewoners met een parkeervergunning. Heirop wordt streng gehandhaafd. Bezoekers krijgen informatie over de mogelijkheden van de verschillende parkeergarages en Openbaar Vervoer mogelijkheden/P&R terreinen. 

▶ Parking op zonnepanelen De Zwarte Pad parking blijft behouden en krijgt overkappingen met zonnepanelen.

▶ Openbaar vervoer bij evenementen Het openbaar vervoer rijdt langer bij evenementen en op drukke dagen, zodat het een beter alternatief is voor de auto. Gekeken wordt ook naar een betere aansluiting op P+R gebieden elders in de stad.

▶ Zwolsestraat in de verdieping Dankzij de VVD komt de ongelijkvloerse kruising richting de parkeergarage, aan het eind van de Zwolsestraat. In de eerste helft van 2022 moet deze gereed zijn voor het nieuwe strandseizoen. De VVD is voorstander van een extra fietsparking tussen de Oranjeflats en de te creëren doorgang naar zee.

▶ Opknapbeurt middenboulevard Het opknappen van de middenboulevard, verwacht na zomer 2022, moet volgens de VVD prioriteit krijgen. De gemeente faciliteert de eventuele private wens voor een opknapbeurt van de Palace Promenade, waarbij gezocht wordt naar aansluiting met de bebouwing aan weerszijden (nieuwbouw
en Kurhaus).

▶ Handhaving in de duinen Er wordt handhavend opgetreden tegen het beschadigen of vervuilen van duingebieden, evenals het illegaal overnachten in de duinen.

▶ Sporten aan zee We steunen de snelle realisatie van het Beach Stadium en willen ook investeren in een kunstrif voor de kust. Dit komt zowel de ecologie als de surfcommunity ten goede.

▶ Verkamering en versplitsing en dakopbouwen Dankzij de VVD is er de afgelopen periode een verbod gekomen op het splitsen en verkameren van woningen. Dit is een middel om de wijken leefbaar en divers van samenstelling te houden. Het splitsingsverbod moet dan ook goed gehandhaafd worden. Dakopbouwen kunnen helpen de wijk aantrekkelijk te maken voor gezinnen, maar er moet rekening worden gehouden met lichtinval en het karakter van de straat.

▶ Groen onderhoud Groen vraagt om voordurend onderhoud, bijvoorbeeld bij de Scheveningse bosjes. Park Sorghvliet is mede door corona zeer in trek. Hoewel in bezit van Rijksvastgoedbedrijf zou de gemeente kunnen vragen – als de veiligheid dat toelaat – een tweede uitgang toe te staan aan de zuidzijde (Johan de Wittlaan).

▶ Voorzieningen De nieuwe woningen bij het Norfolkterrein en de tweede binnenhaven geven dit gebied een nieuwe uitstraling. Met de restaurants is er ook levendigheid. Het duingebied is dichtbij. Meer groen in de wijk is nog wel nodig. 

▶ Snelheidsduivels Zoals bepleit door de VVD is de Fred een 30 km-zone geworden, maar de Statenlaan kent nog steeds een onveilige situatie. Een flitspaal is hier gewenst.

Wij nemen actie.

Doe jij dat ook?