Onderwijs

De VVD wil beter onderwijs voor ieder kind, zodat iedereen de eigen talenten kan ontplooien. Daarbij heeft de VVD nadrukkelijk ook aandacht voor kinderen die een voldoende scoren en niet alleen voor hen die een onvoldoende of juist een ruime voldoende scoren. Als internationale stad kent Den Haag ook veel internationaal en meertalig onderwijs. De VVD wil dat de gemeente ook aandacht heeft voor deze vormen van onderwijs.

Samenwerken is voor de VVD een kernwoord op onderwijsgebied. De Haagse Educatieve Agenda (HEA) is daarvoor een belangrijk instrument. In de agenda maken onderwijs en gemeenten concrete afspraken. De middelen binnen de HEA gaan we effectiever inzetten. Voorwaarde is dat de gemeente steeds samenwerkt met ouders, leerlingen en scholen. Het lerarentekort en de groei van het aantal jongeren met een zorgbehoefte vragen onze volle aandacht.

Lerarentekort

Het lerarentekort op de basisschool en het voortgezet onderwijs is een landelijk probleem, maar in Den Haag is het tekort hoger dan gemiddeld. In sommige wijken loopt dit tekort al op tot 20% of meer. Dit tekort groeit naar verwachting ook naarmate de stad groeit. De VVD wil dat de gemeente werk maakt van het lerarentekort: zonder voldoende en bekwame leraren staat de kwaliteit van het Haagse onderwijs onder druk. De gemeente moet het probleem samen met de Rijksoverheid aanpakken. De VVD wil dat Den Haag bij de landelijke politiek aandringt op een toelage voor levenskosten voor cruciale beroepen zoals leraren.

▶ De VVD wil dat een lerarenopleiding voor het voortgezet onderwijs in Den Haag wordt opgezet, samen met hogescholen en omliggende gemeenten. We verwachten dat leraren sneller geneigd zijn in Den Haag te blijven lesgeven als ze hier hun studie gevolgd hebben.

▶ Beginnende leraren krijgen meer vrijheid bij het invullen van hun lessen en een beurs die ze mogen inzetten om zichzelf verder te ontwikkelen. Hierdoor wordt het vak zelf ook aantrekkelijker en wordt ongewenste uitstroom voorkomen.

▶ De VVD wil ook – samen met de Rijksoverheid – tijdelijke maatregelen inzetten om het tekort op te vangen, zoals het inzetten van mensen die wel de kwaliteiten hebben, maar niet de diploma’s. We zetten in op mensen die hun werk combineren met werk voor de klas (hybride banen) en op medewerkers die ondersteunend werk kunnen overnemen van leraren. Op die manier kunnen leraren zich concentreren op de echte onderwijstaken.

Tegengaan segregatie

Segregatie is een groot probleem in Den Haag: vaak bepaalt het opleidingsniveau van de ouders de onderwijskansen van kinderen. De VVD wil als liberale partij dat ieder kind dezelfde kansen krijgt en wil segregatie dan ook aanpakken. De eerste verantwoordelijkheid ligt bij ouders en de VVD vindt het van belang dat zij hierop worden aangesproken. De VVD ziet ook een rol weggelegd voor de gemeente in het voorkomen dat kinderen de dupe worden. Dit kan gedaan worden door meer weekend- en zomerscholen, het wegnemen van de zogeheten bias in adviezen voor vervolgonderwijs, meer aandacht voor vroeg taalonderwijs en het maximaal faciliteren van het stapelen van opleidingen.

Onderwijs als kansenmotor moet natuurlijk ook gelden voor leerlingen met een zorgbehoefte. Door beter samen te werken tussen jeugdhulp en het onderwijs kunnen de schotten tussen deze twee worden weggenomen. Onderwijsjeugdhulparrangementen kunnen een belangrijke rol spelen, zodat ook met een zorgbehoefte iedereen het beste uit zichzelf kan halen.

▶ De VVD wil dat initiatieven van ouders en scholen tegen segregatie in het onderwijs zo veel mogelijk door de gemeente gefaciliteerd worden. Om gelijke onderwijskansen te bieden, moeten we daarbij aandurven een ongelijk aanbod te bieden met weekend- en zomerscholen. De aandacht moet uitgaan naar lezen en taal, omdat we daar in Den Haag wegglijden. Doorgaande leerlijnen, ook buiten de school, moeten we stimuleren.

▶ Taal is één van de grootste uitdagingen in het tegengaan van segregatie in Den Haag. Een taalachterstand is lastig in te halen. Het is daarom belangrijk te starten met taalonderwijs als kinderen nog heel jong zijn en dat te doen met structuur en regelmaat. Dankzij de VVD is er meer geld voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE) voor doelgroepkinderen. Wel ziet de VVD een probleem in het bij elkaar plaatsen van alle doelgroepkinderen in dezelfde schoolgebouwen moeten verduurzaamd worden, maar dan wel met een realistisch tijdspad. We nemen tot 2050 om dit te realiseren en pakken dit zo veel mogelijk op tegelijkertijd met nieuwbouw. De VVD wil nadrukkelijk aandacht voor een gezonde luchtkwaliteit en voldoende ventilatie.

▶ Schoolpleinen gaan we vergroenen door stenen weg te halen. Met deze groenblauwe schoolpleinen creëren we meer speelruimte, meer groen en kan regenwater makkelijker wegzakken in de grond.

▶ De VVD kiest voor het niet laten groeien van bestaande scholen in het primair onderwijs. Scholen worden te groot, de ruimte ontbreekt en uitbreiding stuit steeds vaker op weerstand. Dit komt de kinderen uiteindelijk niet ten goede.

▶ De gemeente ondersteunt scholen die leerlingen bezoeken laten doen bij een onderneming of instelling om Den Haag en de wereld te leren kennen. Zo maken we de wereld voor kinderen groteren versterken we de samenwerking tussen het onderwijs en de stad.

▶ In adviezen van leraren kan een zogeheten bias zitten: onbedoeld en onbewust krijgt zo niet iedereen dezelfde kans. De VVD vindt daarom de leertoets van groot belang als meetmoment. Daarnaast wil de VVD dat scholen samen de adviezen inzichtelijk maken, zodat gekeken kan worden hoe het advies drie jaar later is uitgepakt. De scholen waarbij het advies het vaakst lager is dan de uiteindelijke prestatie helpen we met het wegnemen van bias, om zo tot een beter
advies te komen.

▶ Aan de andere kant maken we inzichtelijk of het voortgezet onderwijs het advies wel waar heeft gemaakt. We gaan door met het vroegtijdig in kaart brengen als scholen dreigen af te glijden naar een zwakke school. Dit beleid heeft ervoor gezorgd dat Den Haag geen zwakke scholen meer kent.

▶ De VVD wil niet inzetten op het uitstellen van schooladviezen tot de leeftijd van 14 of 15 jaar, omdat dit niet effectief is. Om laatbloeiers echt te helpen, wil de VVD afspraken maken in de HEA om leerlingen maximaal de mogelijkheid te geven opleidingen te stapelen.

▶ Ondanks de sterke groei van (voortgezet) speciaal onderwijs is voor hoogbegaafde kinderen geen speciale school in Den Haag. Het onderwijs in Den Haag is niet goed genoeg in het faciliteren van hoogbegaafde kinderen, waarbij geregeld ook een uitdaging in het autistisch spectrum speelt. De gemeente zal hier extra in moeten investeren.

▶ Het onderwijs heeft een belangrijke rol in het vormen van een maatschappij waarin wij elkaar respecteren en waarderen. Burgerschapsonderwijs is van groot belang om kinderen te leren dat zij een eigen mening mogen hebben, hoe zij die kunnen vormen en hoe ze die van anderen respecteren. Niet voor niets staat het in de kerndoelen van het onderwijs. In een stad van vrede en recht moet hier zeker aandacht naar uitgaan, ook rondom LHBTIQ+-acceptatie.

▶ De VVD wil talentvolle Haagse jongeren aanmoedigen het beste uit zichzelf te halen en te kiezen voor een opleiding in Den Haag. Onder de naam de ‘Haagse Huygensbeurs’ zal daarom een prestatiebeurs beschikbaar worden gesteld om dit talent voor de stad te behouden en verder te ontwikkelen.

▶ Met de decentralisatie van de jeugdzorg is ook geïnvesteerd in het combineren van zorg en onderwijs via passend onderwijs. Kinderen met een beperking volgen nu minder vaak onderwijs op het speciaal onderwijs, maar krijgen met ondersteuning les op het reguliere onderwijs. Dit vraagt veel van leraren, ondersteuners en leerlingen. De VVD pleit ervoor dat alle leerlingen baat moeten hebben bij deze wijziging en vraagt blijvende aandacht voor het goed aan de slag gaan met passend onderwijs.

Haags vakmanschap

Vakmanschap is onmisbaar voor onze stad: zes op de tien Hagenaars is praktisch geschoold en een kwart van alle werkgelegenheid is op het niveau mbo-2. De VVD wil inzetten op meer waardering voor het mbo. Haagse vakmensen zijn hard nodig in de stad, zeker ook met het verduurzamen van Haagse woningen door isolatie en het installeren van zonnepanelen en warmtepompen.

▶ Om meer kinderen te interesseren in het techniekonderwijs op het mbo, versterken we samen met ondernemers de zogenoemde beroepsgerichte kolom. Verder moeten kinderen in hun eigen stad in ‘field labs’ met techniek aan de slag kunnen.

▶ De gemeente moet inzetten op verdiepend vakmanschap voor mbo-studenten die hun vakmanschap verder willen ontwikkelen op hbo-niveau.

▶ Net als bij de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs, wil de VVD inzichtelijk maken hoe effectief de overstap van mbo naar hbo is. Op dit moment is de uitval bij de overstap naar het hbo hoog. Dat willen we aanpakken.

Hoger onderwijs

Den Haag bevindt zich op het kruispunt tussen de universiteitssteden Leiden, Delft en Rotterdam. De universiteiten van Leiden en Delft hebben ieder een campus in Den Haag en Rotterdam heeft het International Institute of Social Studies (ISS). Voor de Haagse kenniseconomie is dit een verrijking en de VVD wil dat meer opleidingen hun thuishaven in Den Haag vinden.

▶ De VVD wil het Haagse studentenleven versterken door een campusgevoel te creëren met voldoende huisvesting en studieruimte. Met de nieuwe ontwikkeling bij het Bernhardviaduct ontstaat hiervoor meer ruimte.

▶ De VVD wil zoeken naar mogelijkheden om op kortere termijn meer studentenhuisvesting mogelijk te maken. Tijdelijke oplossingen, bijvoorbeeld in leegstaande panden of modulaire woningen, kunnen hier uitkomst bieden. De VVD wil dat er voldoende aandacht is voor zowel de kwaliteit van de tijdelijke woning als de leefbaarheid van het gebied. Hierover gaat de gemeente in gesprek gaan met de universiteiten, hogescholen, stichting DUWO en studentenverenigingen.

▶ Daarnaast wil de VVD dat studenten zich kunnen vermaken in een aantrekkelijk nachtleven inclusief nachtelijk openbaar vervoer. Ook het verenigingsleven verdient aandacht, zodat het zich verder kan ontwikkelen, zowel op het gebied van sport als gezelligheidsverenigingen.

Investeren in de toekomst

▶ Schoolgebouwen moeten verduurzaamd worden, maar dan wel met een realistisch tijdspad. We nemen tot 2050 om dit te realiseren en pakken dit zo veel mogelijk op tegelijkertijd met nieuwbouw. De VVD wil nadrukkelijk aandacht voor een gezonde luchtkwaliteit en voldoende ventilatie.

▶ Schoolpleinen gaan we vergroenen door stenen weg te halen. Met deze groenblauwe schoolpleinen creëren we meer speelruimte, meer groen en kan regenwater makkelijker wegzakken in de grond.

▶ De VVD kiest voor het niet laten groeien van bestaande scholen in het primair onderwijs. Scholen worden te groot, de ruimte ontbreekt en uitbreiding stuit steeds vaker op weerstand. Dit komt de kinderen uiteindelijk niet ten goede.

Wij nemen actie.

Doe jij dat ook?