Loosduinen

Het stadsdeel Loosduinen bestaat uit de wijken Loosduinen, Bohemen en Meer en Bos, Kijkduin en Ockenburgh, Kraayenstein en Vroondaal en Waldeck. Het is van oudsher een stadsdeel met rustige wijken, uitgestrekte natuurgebieden ben een prachtig strand. Een pareltje. De VVD wil graag dat dit stadsdeel zijn groene en rustige karakter behoudt en aantrekkelijk is voor zowel gezinnen als ouderen. De VVD pleitte eerder voor verbetering van de bereikbaarheid van Loosduinen en voor Houtwijk en Bohemen voor meer speel- en ontmoetingsplekken. Voor diverse wijken wenste VVD opknapbeurten. Met de opknapplannen voor de buurten Houtwijk en Nieuw Waldeck na Kraayenstein is dat goed gelukt. Ook Kijkduin ondergaat een grote verandering. We wilden meer groen. Ten slotte pleiten we voor meer handhavers in Loosduinen voor allerlei soorten overlast. Er is al veel bereikt, maar er blijven nog diverse wensen voor heel Loosduinen gelden.

▶ Doorgaand autoverkeer in heel Den Haag De VVD is voor doorstroming in de hele stad. De toegangswegen moeten ten volle benut worden: Utrechtsebaan, Rotterdamsebaan, Noordelijke Randweg (Landscheidingsweg en Hubertustunnel), de Prinses Beatrixlaan (A4, Rijswijk) en Zuidelijke Randweg (Lozerlaan / Erasmusweg). De VVD wil dat de luchtkwaliteit voor alle wijken verbetert en vindt dit een randvoorwaarde voor het Verkeerscirculatieplan Centrum-Noord. Daarnaast moet blijvend geïnvesteerd worden in de andere toegangswegen om overlast niet te concentreren en bereikbaarheid voor alle bewoners te vergroten. Nu Vroondaal uitbreidt, is speciale aandacht nodig voor de doorstroming en de capaciteit van de Lozerlaan.

▶ Lozerlaan De VVD wil dat de entree van Loosduinen aantrekkelijker wordt door het ondertunnelen of overkluizen van de Lozerlaan. Hierdoor wordt Loosduinen ook beter bereikbaar en neemt de geluidsoverlast af en ontstaat bovengronds ruimte voor woningen en groen. Aan de zuidzijde wordt het fietspad verbreed en komt er twee-richtingsverkeer ter hoogte van Madestein en Ockenburg. Dit draagt bij aan de verkeersveiligheid.

▶ Openbaar vervoer verbeteren Loosduinen moet voor iedereen toegankelijk zijn. De VVD wil daarom investeren in betere OV-aansluitingen richting bijvoorbeeld Vroondaal en Kijkduin.

▶ Ondergrondse parkeergarages De VVD wil inzetten op het verlagen van de parkeerdruk in Loosduinen. Onderzocht moet worden of ondergronds parkeren mogelijk gemaakt kan worden bij het Loosduinse Hoofdplein, het Alphons Diepenbrockhof en de Machiel Vrijenhoeklaan ter hoogte van strandopgang 2.

▶ Langdurig parkeren tegengaan Daarnaast wil de VVD dat er ingezet wordt op meer handhaving om langdurig parkeren van campers en busjes tegen te gaan.

▶ Onderhoud groen De VVD wil inzetten op beter onderhoud van de buitenruimte en het groen, waarbij veilige trottoirs en oversteekplaatsen een speerpunt moeten zijn.

▶ Gevaarlijke situaties in duinen De fietspaden in de duinen van Kijkduin verdienen een opknapbeurt, door losliggende tegels en overstuivend zand ontstaan nu gevaarlijke situaties.

▶ Meer handhavers De VVD wil meer handhavers in Loosduinen om overlast van hondenpoep, vuil naast containers en geluidsoverlast tegen te gaan. 

▶ Overlast malafide bedrijven Daarnaast wil de VVD meer toezicht op de industrieterreinen Zichtenburg, Kerketuinen en Dekkershoek om overlast van malafide bedrijven tegen te gaan.

▶ Winkelstraten Met de ondernemers en winkeliers gaan we de leegstand in de winkelstraten bestrijden om aantrekkelijke winkelgebieden te ontwikkelen en te behouden. We houden een goed evenwicht tussen winkels en horeca.

 

Bohemen en Meer en Bos

▶ Handhaving park Meer en Bos De VVD pleit voor meer handhavers in park Meer en Bos om overlast van hangjongeren tegen te gaan. Ook bezitters van honden die zich niet houden aan de regels verdienen een bon.

▶ Veilige buitenruime Scheefliggende tegels en overgroeide fietspaden leiden tot onveilige situaties in de buitenruimte en pakken we aan.

▶ Groen De VVD wil een opknapbeurt voor het Piet Vink plantsoen. Daarnaast vraagt het groenonderhoud bijv. bij het fietspad bij de Bosjes van Pex aandacht.

 

Kijkduin en Ockenburg

▶ Verlagen parkeerdruk Sinds de herontwikkeling van Kijkduin is de parkeeroverlast met name zomers toegenomen. De VVD wil de parkeerdruk verlagen door het verder invoeren van een werkend P+R-plan. De Uithof krijgt een directe shuttledienst naar het strand.

▶ Mobiele politiepost De mobiele politiepost bij Kijkduin moet blijven bestaan, voor een zichtbare aanwezigheid van de politie.

▶ Plek voor touringcars Touringcars moeten goed kunnen stoppen om bezoekers af te zetten, zo ook op Kijkduin.

▶ ORAC’s verminderen meeuwenoverlast Een schoon Kijkduin is een mooi visitekaartje voor bezoekers en prettig voor bewoners. De VVD wil daar waar nog met vuilniszakken wordt gewerkt ook op Kijkduin ORAC’s om afval- en meeuwenoverlast te beperken. Tegelijk willen we meer afvalbakken op het strand en dat deze vaker worden geleegddrukke dagen.

 

Kraayenstein en Vroondaal

▶ Structureel onderhoud gewenst De buitenruimtes in Kraayenstein worden mede dankzij de VVD opgeknapt. Hierbij is het structureel onderhoud een belangrijke vervolgstap.

▶ Vroondaal bereikbaar De VVD wil de bereikbaarheid van Vroondaal verbeteren door verbetering van de infrastructuuren uitbreiding van OV-verbindingen.

 

Loosduinen

▶ Verkeersremmende maatregelen De nieuwe ontsluiting van HagaZiekenhuis leidt ertoe dat meer mensen hard rijden op de Escamplaan. De VVD wil inzetten op verkeersremmende maatregelen op de Escamplaan om de veiligheid te verbeteren.

▶ Loosduinse Hoofdplein Zoals de VVD wilde, is het Loosduinse Hoofdplein opgeknapt. De VVD wil samen met de bewoners investeren in het schoon houden en onderhouden van het plein.

▶ Coffeeshop De VVD wil overconcentratie van coffeeshops tegengaan, onder meer door verplaatsing. Het is daarbij wel van belang dat er voldoende draagvlak is op de voorgenomen nieuwe locatie. Totdat er voldoende draagvlak georganiseerd is, wil de VVD geen coffeeshop op de Oude Haagweg.

 

Waldeck

▶ Opknapbeurt Waldeck Mede dankzij de VVD wordt Waldeck opgeknapt. De VVD wil daarna blijvend investeren in goed onderhoud van de buitenruimte om Waldeck verder te verfraaien.

Wij nemen actie.

Doe jij dat ook?