Leidsenveen-Ypenburg

Leidschenveen-Ypenburg is een jong Haags stadsdeel bestaande uit Forepark, Leidschenveen, Ypenburg en Hoornwijk. Het stadsdeel wordt omringd door wegen en omliggende gemeenten, maar is integraal onderdeel van Den Haag. De VVD vindt het belangrijk dat het stadsdeel geen eiland wordt zonder verbinding met de andere delen van onze stad. Tegelijkertijd kan veel slimmer met omliggende gemeenten worden samengewerkt. Nu het stadsdeel ‘ouder’ wordt, veranderen ook de behoeftes aan voorzieningen en de woonbehoefte. De VVD vraagt aandacht voor meer groen, het verminderen van de overlast door verkeer, veilige kruispunten en betere handhaving.

▶ Samen met buurgemeenten De samenwerking met omliggende gemeenten moet versterkt worden. Denk aan het op laten halen of storten van vuil. De VVD wil dat samenwerking met Avalex onderzocht wordt. De VVD wil dat in de bouwplannen, ook in omliggende gemeenten, wordt nagedacht over toegang tot Leidschenveen-Ypenburg. Meer kantoren en woningen zorgen ook voor extra verkeersstromen om de buurt heen en legt druk op de toegang tot de wijken.

▶ Extra tramhalte We willen Leidschenveen beter ontsluiten met een extra tramhalte bij de rotonde op de Houtkade.

▶ A12 ondergronds Leidschenveen-Ypenburg ligt tussen verschillende snelwegen in. De snelwegen A4 en A12 nemen veel ruimte in. Daarom wil de VVD samen met Metropoolregio en de Rijksoverheid onderzoeken of en hoe de A12 ondergronds gebracht kan worden, zodat de wijken Ypenburg en Leidschenveen aan elkaar gekoppeld worden.

▶ The Mall of the Netherlands The Mall trekt ontzettend veel bezoekers naar onze regio, maar zorgt ook voor opstoppingen. Dit geeft de noodzaak van samenwerking met buurgemeenten aan, om te voorkomen dat ontwikkelingen in de ene gemeente leiden tot problemen in de andere. De VVD wil dat de gemeente met Leidschendam-Voorburg en de Rijksoverheid werkt aan een oplossing voor betere doorstroming, bijvoorbeeld een afslag in de tunnel naar de parkeergarage.

▶ Aanpak geluidshinder De VVD wil dat de geluidshinder wordt aangepakt. We onderzoeken bovenwettelijke normen voor de geluidswallen en integreren waar dat kan zonnepalen in de geluidswallen. Bewoners betrekken we via een energiecoöperatie bij de duurzame energieopwekking. Ook wil de VVD geluidshinder van secundaire wegen, zoals Laan van Hoornwijck, aanpakken.

▶ Meer groen en dus een park De VVD vindt groen belangrijk. Leidschenveen-Ypenburg is het enige stadsdeel zonder eigen park. Daarom wil de VVD kijken of de Driemanspolder beter ontsloten kan worden met de aanleg van twee extra bruggetjes voor fietsers en voetgangers. 

▶ Overlast winkelcentrum In de avond is veel overlast rond het winkelcentrum Leidschenveen. De VVD wil dat dit wordt aangepakt en dat overlastgevers worden aangesproken. Daarvoor moeten de extra handhavers ook in Leidschenveen ingezet worden.

▶ Stadsdeel in beweging Leidschenveen-Ypenburg is nu nog sterk gericht op jonge gezinnen, maar verandert volop sinds de wijk gebouwd is. Er is meer behoefte aan zowel starterswoningen als aan doorstroomwoningen voor senioren. Als we die niet bouwen, dan trekken mensen weg. De VVD wil de mogelijkheden voor doorverhuizen in het stadsdeel vergroten.

▶ Diversiteit in de ruimte Voor groen én voor ondernemerschap moet Leidschenveen-Ypenburg ruimte bieden. Samen met de bewoners moet er een duidelijke en integrale visie ontwikkeld worden voor de Henri Faasdreef en het Madeliefveld, waarbij ruimte voor ondernemen wat de VVD betreft een serieuze optie is.

▶ Voorzieningen Naast behoefte aan andere woonruimte, is er ook behoefte aan (andere) voorzieningen. De VVD wil dat onderzocht wordt of een extra middelbare school gebouwd moet worden. Verder willen we dat voorzieningen in en rond de wijk beter toegankelijk worden voor jongeren. Voor hen zijn voorzieningen vanwege de langere afstanden vaak niet goed bereikbaar.

▶ Maatschappelijke stages De VVD wil dat de gemeente actief aan de slag gaat met ondernemers om meer maatschappelijke stages in de buurt aan te bieden.

▶ Ook in Leidschenveen-Ypenburg pakken we overlast door dieren aan De wijken zijn zeer waterrijk en dat trekt ook veel (Canadese) ganzen aan. Om overlast te beperken worden de hondenlosloopgebieden aan het water en speel- en sportplekken ontoegankelijk gemaakt voor de ganzen door het plaatsen van hekwerk. Hierdoor worden ganzen via het water naar andere gebieden geleid.

Wij nemen actie.

Doe jij dat ook?