Laak

Laak is het kleinste stadsdeel van Den Haag en op plaatsen druk bevolkt. Het bevat onder meer de Laakhavens, de Spoorwijk en de Binckhorst. Het stadsdeel kent weinig groen, wel grenst Spoorwijk aan groen Rijswijk. De veiligheid van de wijken staat al jaren onder druk, maar de wijken bieden ook veel potentieel.

De VVD wil voor Laak inzetten op het vergroten van de leefbaarheid en het verminderen van overlast. Dit betekent meer handhaving door zichtbare wijkagenten en handhavers, maar ook meer vergroening en meer fietsplekken. Voor de Binckhorst geeft de VVD specifiek aandacht aan de kwaliteit van de buitenruimte, woningen en vernieuwende bedrijvigheid. De eerste woningen zijn nu opgeleverd, maar het gros gaat nog komen. De VVD wil dat het bouwen en de voorzieningen gelijke tred houden.

▶ Langetermijnvisie Laak In Laak is er nog veel ontwikkelpotentieel. Er is ruimte voor kwalitatieve hoogbouw. Een integrale aanpak en voorzieningen – waaronder een groene buitenruimte – gelijke tred laten houden met de bouw van woningen is een must. De VVD wil dat er een langetermijnvisie ligt zodat bewoners, ondernemers en ontwikkelaars weten waar ze aan toe zijn. Het openbaar vervoer vraagt onze aandacht: de VVD is voorstander van de aanleg van de Koningscorridor. Ook het inplannen van voldoende winkels is belangrijk. Net zoals elke wijk in Den Haag, moet ook de Binckhorst zijn toonaangevende straat als de ’Fred’ of de ‘Trees’ hebben, met de rauwe toon van de Binckhorst.
Middeldure woningen krijgen voorrang.

▶ Groenplan Binckhorst Er komt een groenplan voor de hele Binckhorst, met een langetermijnplanning van realisatie. Hierbij wordt ook nagedacht over een natuurlijke inrichting van de aanwezige oevers, met aandacht voor de biodiversiteit in de omgeving. Aangesloten wordt bij de groene structuur in Laak, Voorburg en Rijswijk.

▶ Voorzieningen De VVD wil bouwen en voorzieningen gelijke tred laten houden, maar niet alle ontwikkelingen op de Binckhorst zullen tegelijk plaatsvinden. Er wordt geïnvesteerd in tijdelijke vergroening op leegstaande kavels, daken en versteende plekken en straten. De VVD denkt nadrukkelijk aan de Binckhorst bij het aanpakken van de meeste versteende plekken in de stad, om hittestress te voorkomen.

▶ Overlast en ondermijning De VVD wil een inventarisatie en concreet plan om de overlast van arbeidsmigranten tegen te gaan, bijvoorbeeld in de portieken. Tegelijk gaan we de verkamering van woningen in Laak tegen, en pakken we misstanden waar arbeidsmigranten last van hebben aan. Bij overlast in en rond Oost-Europese winkels wordt een extra check gedaan op vergunning en voldoen aan de regels. We gaan door met het beleid om winkels waar sprake lijkt van ondermijnende criminaliteit zo snel mogelijk te controleren en bij overtreding te sluiten.

▶ Afval Daar waar er nog geen ORAC’s zijn en nog met vuilniszakken wordt gewerkt, worden zo spoedig mogelijk ORAC’s geplaatst. Waar sprake is van een hoge parkeerdruk wordt samen met bewoners bekeken of er tóch ORAC’s kunnen worden geplaatst mede om overlast van meeuwen en ratten te voorkomen. Alle wijken krijgen sensoren in de ORAC’s en het moet overal mogelijk zijn een ORAC te adopteren, evenals afvalcontainers voor glas, plastic en papier. Deze containers moeten vaker geleegd worden.

▶ Invloed bij buurgemeenten over en weer De VVD wil dat de gemeente in overleg gaat met de buurgemeenten bij bouwprojecten net over de gemeentegrens. Bewoners uit Den Haag zouden ook gehoord moeten kunnen worden over projecten in hun directe omgeving. Dit geldt over en weer. 

▶ Verkeersveiligheid Er komt extra handhaving om het racen op de Albertingk Thijmstraat tegen te gaan. Een flitspaal is één van de mogelijkheden.

▶ Groen in Spoorwijk In Spoorwijk wordt extra bezien hoe groen kan worden toegevoegd, bijvoorbeeld tussen tramrails. Bij bouwprojecten wordt ontwikkelaars gevraagd ook verticaal groen in de plannen op te laten nemen.

▶ Ondersteuning private initiatieven De VVD wil dat particuliere initiatieven om de verschillende culturen in Laak met elkaar in contact te brengen en te verbinden, meer worden gesteund, bijvoorbeeld in het wijkcentrum in Spoorwijk

▶ Ondergronds parkeren De VVD wil onderzoeken of het Jonckbloetplein geschikt is voor de locatie van ondergronds parkeren.

Wij nemen actie.

Doe jij dat ook?