Klaar voor de toekomst

Den Haag kent een goed zorg- en ondersteuningsaanbod voor iedereen die hulp van de gemeente nodig heeft. Deze kwaliteit willen we in de toekomst houden, met betaalbare en toegankelijke zorg. De groei van de stad, de vergrijzing en het groeiende personeelstekort in de zorg zijn flinke uitdagingen die we nu moeten aanpakken, zodat we onze zorg op hetzelfde niveau kunnen houden. We zetten daarbij in op preventie, want voorkomen is beter dan genezen.

▶ De VVD kiest voor meer samenwerken en minder bureaucratie. De VVD wil zorgverlening beter op elkaar af stemmen en efficiënter laten werken. Versplintering van de zorgverlening op lokaal niveau moeten we voorkomen. Het is een stap vooruit dat er geen aparte jeugd- en volwassenteams meer actief zijn in de wijken. Toch weten de teams en instanties elkaar nog niet goed te vinden. Discipline is nodig voor één gezin, één plan, één regisseur.

▶ Vrijwilligers en mantelzorgers wil de VVD ondersteunen en met een jaarlijkse tegoedbon of in een andere vorm bedanken voor hun goede werk. Daarnaast moet de gemeente praktische belemmeringen, zoals parkeerkosten, zo veel mogelijk wegnemen. Zo voorkomen we dat mantelzorgers en vrijwilligers om deze reden afhaken.

▶ Den Haag moet doorgaan met het investeren in zorginnovatie door startups en techbedrijven bij elkaar te brengen en kansrijke projecten te financieren vanuit een publiek-privaat investeringsfonds. Zorginnovatie biedt niet alleen een oplossing voor het nijpende personeelstekort. Ook draagt het bij aan het verbeteren van de kwaliteit van leven en behoud van regie voor senioren en mensen met een lichte verstandelijke beperking, bijvoorbeeld door langer thuis te kunnen blijven wonen. Deze technologie moet onderdeel worden van de WMO.

▶ De VVD wil slimmer gebruik maken van data en het WMO-voorspelmodel beter benutten. Door alle data in beeld te brengen kunnen we zien waar, in welke stadsdelen er welke behoefte is aan zorg. Zo wordt zichtbaar dat in het ene stadsdeel een wachtlijst bestaat voor bepaalde zorg, terwijl elders dit niet aan de orde is. Hierdoor kan zorgaanbod en zorgvraag beter op elkaar worden afgestemd. Dit bespaart geld, en zorgt er ook voor dat Hagenaars niet onnodig lang hoeven te wachten. Uiteraard is dergelijke data geanonimiseerd en veilig opgeslagen en wordt het alleen gebruikt
na instemming van de betreffende persoon.

▶ De VVD vindt dat mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben dit moeten kunnen krijgen via de gemeente en dat we daar gezamenlijk voor betalen. Wel wil de VVD dat iedereen een eigen bijdrage betaalt voor geleverde zorg en ondersteuning. Dit leidt tot bewuster gebruik van de zorg en ondersteuning die de gemeente biedt. Dit geldt over de volle breedte, dus ook voor het AV070-vervoer. Zo wordt het AV070-vervoer bewuster ingezet. No-shows kosten de gemeente een kwart miljoen per jaar.

▶ De VVD wil meer praktijkondersteuners voor huisartspraktijken (POH). Zij weten goed wat er aan hulp en ondersteuning beschikbaar is. Zo krijgen mensen snel de best passende zorg. Een proef leverde vorig jaar al 20% minder onnodige verwijzingen op naar dure GGZ-zorg. De POH’s verdienen zich meer dan terug.

▶ De VVD wil voorkomen dat zorg nodeloos wordt gestapeld en wil dat de zorgvorm past bij de wensen van de Hagenaars. Soms wordt de zorg betaald door de gemeente, soms worden zorg en voorzieningen bekostigd vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz) of de Zorgverzekeringswet. Samen met de Rijksoverheid en zorgverzekeraars moet naar de financiering gekeken worden, zodat de kosten niet alleen bij de gemeente komen te liggen. Ook wil de VVD afspraken maken met zorgverzekeraars over een bijdrage aan preventie. Veel preventiebeleid wordt bepaald en betaald vanuit de
gemeente, terwijl zorgverzekeraars profiteren van de opbrengst.

▶ De VVD wil dat de gemeente vaker ervaringsdeskundigen inzet op scholen om te vertellen over de risico’s van dranken drugsgebruik en andere verslavingen. Voorlichting over de gevaren van drugs moet ook bij jongvolwassenen beter onder de aandacht worden gebracht. De VVD wil dat de gemeente actief met ervaringsdeskundigen informatie verspreidt op festivals. Ook op andere gebieden is de inzet van ervaringsdeskundigen mogelijk.

▶ De VVD kiest voor actief informeren over preventie en gezonde leefstijl zodat mensen hun keuzes kunnen maken. De gemeente moet zorgen voor goede, toegankelijke en begrijpelijke informatie over gezonde keuzes voor alle leeftijdscategorieën. Een doelgroepgerichte aanpak is behulpzaam. Dit heeft de voorkeur boven het verbannen van snackbars en snoepwinkels uit het straatbeeld.

▶ Door vaccinaties zijn gevaarlijke ziektes ingedamd of zelfs volledig uitgebannen. Dit kan alleen als de vaccinatiegraad hoog genoeg blijft liggen. Ondanks dat verreweg de meeste ouders kiezen voor vaccinatie van hun kinderen, is er een groeiende groep die niet vaccineert. Meestal gaat het bij deze ouders niet om afwijzen, maar twijfelen. De VVD wil dat de gemeente zorgt voor eerlijke, begrijpelijke en onafhankelijke informatie over vaccinatie. Daarnaast zijn specifieke interventies gewenst. Bij bepaalde groepen is sprake van een lage vaccinatiegraad. Niet alleen moet de gemeente in gesprek met deze doelgroepen, maar ook moeten specifieke instrumenten ingezet worden, zoals prikken op locatie of het inzetten van sleutelfiguren voor de informatiecampagne.

Wij nemen actie.

Doe jij dat ook?