Jeugd: ieder kind een goede start.

Ieder kind verdient een goede start van het leven. De meeste kinderen krijgen een goede en liefdevolle opvoeding.Ouders en verzorgers zijn verantwoordelijk voor de opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen. Zij moeten op een laagdrempelige manier om hulp of advies kunnen vragen bij de gemeente. Het is voor veel ouders ontzettend lastig om deze eerste stap naar hulp te zetten. Vaak gaan opvoedproblemen gepaard met andere vervelende dingen die zich afspelen binnen een gezin. Om dan bij jeugdhulp aan te kloppen voor hulp is voor veel mensen een forse stap. Schaamte en het ergste vrezen, kunnen redenen zijn waardoor ouders zich dus niet of veel te laat melden en problemen verergeren. De VVD wil dat de gemeente alles op alles zet om deze drempel bij ouders weg te nemen. Kinderen mogen nooit de dupe worden.

▶ Een kansrijke start betekent investeren in hulp voor, tijdens en na de zwangerschap. Dat betekent investeren in een goede jeugdgezondheidszorg. De VVD wil vroeg beginnen met preventie. Het gaat dan niet alleen om een gezonde leefstijl, maar ook om mentale gezondheid, van moeder, partner en kind. Tijdig signaleren van problemen en kwetsbare situatie binnen de jeugdgezondheidzorg voorkomt mogelijk jeugdhulp.

▶ De eerste stap zetten naar hulp bij de opvoeding van kinderen is voor veel ouders ontzettend lastig. De VVD wil dat deze drempel zo laag mogelijk is. Dit begint bij het verstrekken van duidelijke informatie zodat alle (aankomende) ouders weten waarvoor zij bij de gemeente kunnen aankloppen en wat ze kunnen verwachten. De informatie moet dichtbij mensen in de wijk worden aangeboden. De inzet van sleutelfiguren en consultatiebureau kan hierbij helpen.

▶ De gemeente moet doorgaan met de inzet voor een betere verbinding en meer samenwerking tussen jeugdhulp, jongerenwerk, onderwijs, sport en gezondheid. Binnen deze samenwerking wordt bijvoorbeeld ingezet op voorkomen van drugs- en alcoholmisbruik en schuldenproblematiek.

▶ De VVD wil dat het principe van één gezin, één plan, één regisseur verder wordt doorgezet. Juist omdat de eerste stap naar hulp vaak groot is voor ouders en kinderen, is het van belang dat ze niet steeds switchen van hulpverleners, zodat er een vertrouwensband kan worden opgebouwd. De VVD wil dat het gezin geholpen wordt door één wijkteam.

▶ Soms is het nodig om een ouder te (onder)steunen in plaats van jeugdhulp in te zetten voor een kind. De VVD wil dan ook dat de gemeente samen met betrokken partijen (jeugdbescherming, zorgverzekeraar) onderzoekt hoe gezamenlijk de juiste hulp op een eenvoudige manier geboden kan worden aan het gezin.

▶ De VVD wil dat er strakke afspraken worden gemaakt met doorverwijzers voor jeugdhulp. Naast de gemeente verwijzen zorginstanties kinderen door voor jeugdhulp. Diverse zorginstanties kunnen bovendien trajecten verlengen die door anderen zijn gestart. De gemeente zit hier niet altijd tussen, maar draagt wel de verantwoordelijkheid voor het bieden van de beste zorg en ondersteuning aan kinderen. De VVD wil dat er afspraken worden gemaakt, zodat de gemeente meer inzicht krijgt in de route die een kind aflegt en tijdig kan bijsturen in het belang van het kind.

▶ Den Haag sluit zich aan bij de beweging van nul: we streven naar nul uithuisplaatsingen, nul gesloten opnames en nul suïcides. Op basis van de huidige situatie rond uithuisplaatsingen gaan we gesprekken aan met de instellingen en doorverwijzers voor verbetering rond proces en hulpverlening.

▶ De VVD wil dat de gemeente samen met de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis en de gecertificeerde instellingen nagaat hoe onderzoekstermijnen en doorlooptijden korter kunnen worden. Op deze manier verkleinen we de onzekerheid bij ouders en kinderen.

▶ De VVD wil dat de gemeente met relevante partijen in de jeugdhulpketen in gesprek gaat om te kijken welke rol opa’s en oma’s (of andere naasten) kunnen spelen bij (tijdelijke) uithuisplaatsingen. Zo kan de rechter bij een uithuisplaatsing eerst kijken of een kind naar opa en oma kan in plaats van naar een gastgezin.

▶ De gemeente moet kinderen in de jeugdhulp ondersteunen in het opbouwen van een leven en een netwerk voordat ze meerderjarig worden, zodat ze in de toekomst regie over hun eigen leven krijgen. We voorkomen dat jongeren zodra ze volwassen zijn, geen hulp meer ontvangen. De gemeente kijkt samen met verzekeraars en de Rijksoverheid naar alternatieven voor verlengde jeugdhulp, zoals passende volwassen GGZ.

▶ Preventie is belangrijk. Op tijd moeten ook signalen worden opgepakt. Als bij de eerste tekenen van grensoverschrijdend gedrag door jongeren een lik-op-stuk-aanpak wordt toegepast en pedagogisch wordt ingegrepen, kan erger worden voorkomen. De VVD wil daarom een integrale wijkgerichte aanpak van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit. Een goede samenwerking met partijen zoals de politie, Halt, wijkteams en jongerenwerkers is cruciaal.

▶ De VVD wil dat de gemeente zich blijft inzetten om kinderen niet de dupe te laten worden van wettelijke kaders, zorgarrangementen, budgetten en wachtlijsten. Inzicht in wachtlijsten en geregelde terugkoppeling door instellingen moeten de standaard worden. Bovendien kunnen we zo gestructureerd leren van elkaar op het punt van diagnoses en wat wel of niet werkt.

Wij nemen actie.

Doe jij dat ook?