Integratie

Meer dan de helft van de bewoners van onze stad heeft een migratieachtergrond. De meesten van hen zijn hier geboren of hebben ervoor gekozen om in Den Haag te wonen. Ook kent onze stad een beperkte groep mensen die een dergelijke vrije keuze nooit hebben gekregen, omdat ze het land van herkomst moesten ontvluchten. Veel van hen hebben hun kansen gepakt en dragen bij aan Den Haag: bijvoorbeeld als ondernemer, of in cruciale beroepen als de zorg en het onderwijs. Zij horen bij Den Haag en moeten dat ook zo ervaren: de VVD staat voor een stad waar iedereen gelijkwaardig is en niemand wordt uitgesloten op basis van geslacht, afkomst, religie, geaardheid of op welke grond dan ook De diversiteit aan culturen een verrijking voor Den Haag die gekoesterd moet worden. Invulling kunnen geven aan de eigen cultuur is belangrijk, maar mag niet leiden tot afzondering of uitsluiting van groepen of zelfs parallelle samenlevingen in Den Haag. Iedereen blijft zichzelf en doet mee.

De VVD verwacht wel dat alle nieuwkomers zich zo opstellen: integreren en bijdragen aan de samenleving is niet vrijblijvend, maar een verplichting. Dit betekent ook een taak voor de gemeente: het is niet realistisch te denken dat nieuwkomers zelf maar hun weg vinden in taalonderwijs en de inburgering. De nieuwe Inburgeringswet geeft gemeenten ook een grote rol in het begeleiden van inburgeringsplichtige nieuwkomers. De VVD is voorstander van inburgering op maat, zodat iedere nieuwkomer een goede start krijgt. De VVD zet in op een integratieoffensief. Taalachterstanden leiden niet alleen tot slechtere kansen op de arbeidsmarkt en op school, maar werken breder door in onder meer gezondheidsvaardigheden. De VVD wil dit aanpakken.

▶ Het begint met taal: beheersing van het Nederlands is noodzakelijk om mee te kunnen doen aan de maatschappij en voor betere kansen op de arbeidsmarkt. De VVD wil dat vroeg gesignaleerd wordt welk eindniveau haalbaar is, en ook welk niveau van taalonderwijs het beste aansluit bij de inburgeraar. De VVD wil niet dat taalles in de eigen groep gevolgd wordt. Laaggeletterdheid vereist een passende aanpak, maar er moet ook aandacht zijn voor mensen met een hoger IQ. Niet meedoen mag niet zonder gevolgen blijven. Inburgeraars die de taaleis niet halen en die onvoldoende
inzet tonen, worden beboet en gekort op de uitkering.

▶ Het blijft niet bij taal: het begrijpen en respecteren van de Nederlandse cultuur en de normen en waarden is een belangrijk onderdeel van het inburgeren. De VVD vindt het van belang dat aandacht besteed wordt aan waarden als vrijheid en gelijkwaardigheid. De VVD is blij met de ingevoerde participatieverklaring, waarin inburgeraars verklaren deze waarden te onderschrijven en te zullen participeren in de maatschappij.

▶ Talent moet gesignaleerd en ontwikkeld worden: getalenteerde en opgeleide nieuwkomers kunnen door inburgering op maat en passend taalonderwijs sneller aan de slag om bij te dragen aan Den Haag.

▶ De VVD wil inburgering en taalonderwijs koppelen met het beroepsonderwijs, zodat het aanbod op het gebied van taal en beroepsonderwijs hand-in-hand gaan. Dat is niet eenvoudig, maar leidt wel tot de beste kans op doorstroom naar de arbeidsmarkt. Hierbij moet de gemeente samenwerken met onderwijsinstellingen en ondernemers, zonder daarbij zo veel bureaucratische eisen te stellen dat initiatieven niet van de grond komen.

▶ De financiële weerbaarheid van nieuwkomers is onderbelicht. De VVD vindt dat de gemeente bij het inburgeren ook aandacht moet hebben voor de financiële verplichtingen van nieuwkomers en het daarbij komende budgetteren. Zo wordt voorkomen dat onnodig schuldenproblematiek ontstaat door vergissingen.

▶ Jonge kinderen die nog niet leerplichtig zijn worden gestimuleerd om in een zo vroeg mogelijk stadium naar de peuterspeelzaal te gaan. Op deze manier kunnen ouders zich maximaal concentreren tijdens het inburgeringsproces en wordt onnodige taalachterstand vermeden. Jonge kinderen die al leerplichtig zijn laten we door ‘familieprofessionals’ begeleiden. Deze stellen een taalplan op dat past bij het gezin. Zij gaan samen met ouders en kinderen aan de slag om taalachterstand tegen te gaan.

▶ De VVD wil dat de gemeente bij de Rijksoverheid erop aandringt dat nieuwkomers nog beter gekoppeld worden met gemeenten met een passend aanbod op de arbeidsmarkt of het onderwijs. Ook moet er werk gemaakt worden van het erkennen van diploma’s. Zo zorgen we ervoor dat gemeenten en nieuwkomers elkaar kunnen versterken.

Wij nemen actie.

Doe jij dat ook?