Haagse Hout

Haagse Hout bestaat uit Benoordenhout, Bezuidenhout, Marlot en Mariahoeve. Elke wijk heeft de afgelopen jaren eigen veranderingen doorgemaakt. Benoordenhout heeft een rustige omgeving met een park als Arendsdorp en landgoed Clingendael, maar kent ook ontwikkelingen rond het Bronovo, het ANWB-gebouw en het verdwijnen van lijn 18. Bezuidenhout is een gemeleerde wijk grenzend aan twee treinstations met een eigen zakencentrum en een gevarieerd woningaanbod. Deze dynamische wijk ontwikkelt zich van 17.000 naar 37.000 inwoners met kleinere bouwprojecten en grote ontwikkelingen zoals bij de Grotiusplaats en het station Laan van NOI. In Mariahoeve heeft de bouw van nieuwe woningen tot een gemengd aanbod van woningen geleid. De VVD heeft dit gestimuleerd. Belangrijk is om het groen in de wijk te behouden. Marlot is een mooie rustige wijk, maar de drukte van omliggende wegen vraagt onze aandacht.

 

Bezuidenhout, Marlot en Mariahoeve

De opeenvolgende ontwikkelingen vragen om nieuwe keuzes. In Bezuidenhout is sprake van een verdubbeling van inwoners in de komende jaren, met meer dan 50% éénpersoonshuishoudens. De VVD wil dat de wijk ook aantrekkelijk blijft voor gezinnen door een goed parkeerbeleid en het tegengaan van verkamering en splitsing van woningen. Hierdoor blijft de wijk gemeleerd. De belangrijkste aandachtspunten in Bezuidenhout zijn de bouwprojecten en ervoor te zorgen dat voorzieningen meegroeien met de ontwikkeling.

▶ Voortzetting bouwprojecten De bouwprojecten moeten steeds in overleg met de bewoners gebeuren. De gemeente geeft helder aan welke invloed bewoners hebben op welk moment. Bij bouwen in de wijk, moet er ook worden aangesloten op het karakter van de wijk. Alleen rond de stations is ruimte voor hoogbouw.

▶ Voorzieningen op maat De voorzieningen moeten gelijke tred houden met de behoeften en het bouwproces. Niet de algemene norm is leidend, maar wat een wijk op dit moment nodig heeft. Voor Bezuidenhout geldt dat door de toename van meer dan 10.000 bewoners in de komende jaren het structurele aanbod van basisvoorzieningen omhoog moet. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om huisartsen, parkeerplaatsen (fiets en auto), groen en afval. Specifiek moeten nog de recreatiemogelijkheden in kaart worden gebracht, omdat er ook gebruik kan worden gemaakt van recreactiemogelijkheden van andere stadsdelen. Andere voorzieningen moeten daarnaast meebewegen met de levensfase van de bewoners. Naar verwachting is eerst behoefte aan kinderopvang en speelgelegenheden, daarna aan school en plekken voor oudere jeugd.

▶ Voorzieningenplan en regie Er moet een voorzieningenplan komen waarbij een strakke regie gevoerd wordt onder één verantwoordelijke persoon vanuit de gemeente samen met de stadsdeeldirecteur. De bewoners van Bezuidenhout kunnen deze persoon ook aanspreken.

▶ Goede parkeeroplossingen De VVD kiest voor meer groen, water en spelen in de wijken door auto’s en fietsen zo veel mogelijk ondergronds of inpandig te parkeren. Door ondergronds parkeren ontstaan nieuwe parkeerplekken. De VVD pleit al langer voor ondergrondse parkeergarages, bijvoorbeeld onder de Marialaan. Deze moeten er nu echt komen, zeker met de groei van het aantal bewoners. Van bewoners vragen we gebruik te maken van deze parkeergarages, ook voor fietsen. Daarnaast zijn slimme oplossingen voor het parkeerprobleem nodig door aanpassing van het parkeergebied, zoals het betrekken van het parkeergebied Mariahoeve bij Bezuidenhout-Oost en de Theresiastraat.

▶ Meer aandacht voor verkeersveiligheid en sociale veiligheid We verbeteren de verlichting op het fietspad Bezuidenhoutseweg (naar Marlot), voegen flitspalen toe bij de Landscheidingsweg en verbeteren het kruispunt oversteek Hofzichtlaan ingang Marlot. Dit heeft een effect op het kruispunt N14 Bezuidenhoutseweg, dat nu onveilig is. Ook de verkeersonveiligheid op de Theresiastraat en de Juliana van Stolberglaan vraagt uitdrukkelijk onze aandacht. De VVD houdt de situatie op de Theresiastraat na de herinrichting goed in de gaten en vraagt blijvende aandacht voor de verkeersveiligheid op Juliana van Stolberglaan, zo nodig door ingrepen zoals flitspalen.

▶ Ook in Bezuidenhout en Mariahoeve pakken we overlast aan van meeuwen en ratten De VVD zet breed in op bestrijding van overlast door ratten. Allereerst in de openbare ruimte, maar ook samen met burgers in tuinen. Elke bijdrage kan helpen, zoals de vervanging van de riolering in Bezuidenhout Oost die door de VVD er is gekomen. In Mariahoeve is een bredere aanpak van de ratten gewenst. Daarnaast zorgen we ook in Bezuidenhout-Oost voor ORAC’s, zodat meeuwen geen vrij spel hebben.

▶ Gemeente ten dienste van burgers De grondwaterstijging in Bezuidenhout is een probleem. Bewoners mogen niet aan hun lot overgelaten worden. De gemeente moet samen optrekken met de Rijksoverheid om tot een oplossing te komen. De VVD pleit voor een landelijke pilot voor de aanpak van natte kelders met Den Haag als deelnemer. De pilot zou moeten bestaan uit een investering in opslag en afvoer van water in de openbare ruimte en subsidie voor eventueel noodzakelijke investeringen bij particulier vastgoed.

▶ Afval Daar waar er nog geen ORAC’s zijn en nog met vuilniszakken wordt gewerkt, worden zo spoedig mogelijk ORAC’s geplaatst. Waar sprake is van een hoge parkeerdruk wordt samen met bewoners bekeken of er tóch ORAC’s kunnen worden geplaatst mede om overlast van meeuwen en ratten te voorkomen. Alle wijken krijgen sensoren in de ORAC’s en het moet overal mogelijk zijn een ORAC te adopteren, evenals afvalcontainers voor glas, plastic en papier. Deze containers moeten vaker geleegd worden. Ondernemers die zeer weinig afval produceren, mogen ORAC’s gebruiken en betalen de afvalstoffheffing. Andere ondernemers zorgen zelf voor afvoeren van afval. De gemeente moet hierop handhaven.

▶ Ontsluiting naar de stad Het Schenktunneltje wordt opgeknapt naar voorstel van de VVD. De VVD wil het Bernhardviaduct voor de helft afbreken en grondig renoveren. Zo ontstaat ruimte voor een groene boulevard met meer woningen.

▶ Mariahoeve VVD is blij met de mix van koop- en huurwoningen en pleit voor behoud van deze mix en de mix van groen en bouw.

▶ ’t Kleine Loo Mariahoeve kent twee wijkcentra: Haverkamp en ’t Kleine Loo. Het laatste heeft een belangrijke functie voor de wijk. De VVD ondersteunt de de opknapbeurt van ’t Kleine Loo.

▶ Investeren in groen blijft belangrijk Het groen van het Haagse Bos is voor Bezuidenhout niet voldoende. We willen alle mogelijkheden benutten voor groen. De bouw van een ondergrondse parkeergarage bij de Marialaan biedt mogelijkheden voor aanpassing van het groen.

▶ Verkamering en versplitsing en dakopbouwen Dankzij de VVD is er de afgelopen periode een verbod gekomen op het splitsen en verkameren van woningen. Dit is een middel om de wijken leefbaar en divers van samenstelling te houden. Het splitsingsverbod moet dan ook goed gehandhaafd worden. Dakopbouwen kunnen helpen de wijk aantrekkelijk te maken voor gezinnen, maar er moet rekening worden gehouden met lichtinval en het karakter van de straat.

 

Benoordenhout

De VVD is voor handhaving van de snelheid op de Van Alkemadelaan, een beter bereikbaar Benoordenhout via het openbaar vervoer en we vragen aandacht voor de herontwikkeling van het ANWB-gebouw. Ook onderstrepen we het belang van het Willem Rooyaardsplein en het Van Hoytemaplein als ontmoetingsplekken. Er wordt nu gestart met de aanpassing van het Willem Rooyaardsplein. Daarbij houdt de VVD de verscheidenheid van Benoordenhout in het oog met buurten zoals de Nassaubuurt en Uilennest.

▶ Openbaar vervoer Het opheffen van buslijn 18 heeft grote gevolgen gehad voor de bewoners van Uilennest en Duinzigt. Er wordt te makkelijk vanuit gegaan dat iedereen over een auto beschikt of nog auto kan rijden. Dankzij de VVD is er een proefproject gekomen met buslijnen 20 en 30. Het college heeft voorgesteld om een bus op afroep te onderzoeken. De VVD wil een blijvende oplossing door buslijn 18 terug te laten keren. Bereikbaarheid van de wijk voor alle bewoners is van groot belang en dat vraagt om een investering.

▶ Meer aandacht voor verkeersveiligheid en sociale veiligheid De VVD wil een vangrail op de Benoordenhoutseweg voor de veiligheid van fietsers, geluidsflitspalen bij de Van Alkemadelaan en meer handhaving van de snelheid op de Van Alkemadelaan. Sluipverkeer door de wijk willen we voorkomen.

▶ Voor de één overlast, voor de ander plezier Benoordenhout grenst aan het Malieveld waar geregeld evenementen, demonstraties en concerten worden gehouden die de hele stad ten goede komen. Sommige evenementen geven meer overlast door hun aard en duur dan andere evenementen. Van belang blijft een goede spreiding over de stad van de evenementen (in Zuiderpark en op het strand). Het Malieveld blijft tegelijk een belangrijke locatie voor meerdaagse evenementen en popconcerten. Afspraken met de organisatoren dienen gehandhaafd te worden. Bewoners moeten ook een duidelijk loket bij de gemeenten hebben waar zij terecht kunnen met hun klachten.

▶ ANWB-gebouw De VVD pleit al geruime tijd voor woningen die aansluiten bij het karakter van de buurt, met een beperkte bouwhoogte. Belangrijk is dat omwonenden, ook die van Den Haag, betrokken worden door de gemeente Wassenaar. De plannen van Wassenaar brengen voor Den Haag een uitdaging op het gebied van voorzieningen. De VVD vindt dat Wassenaar de voorzieningen voor de woningen moet regelen, waaronder parkeerplaatsen en afval. Als blijkt dat Wassenaar deze voorzieningen vooraf niet naar tevredenheid van omwonenden en de gemeente Den Haag kan of wil garanderen, moet alsnog met de gemeente Wassenaar over een grenscorrectie worden gesproken.

▶ Bronovo De VVD is voor het behoud van Bronovo. Het heeft niet alleen een functie vervuld voor het Benoordenhout, maar ook voor Scheveningen, Wassenaar en Bezuidenhout. De VVD wil het Bronovo behouden met zo veel mogelijk passend zorgaanbod..

▶ Verkamering en versplitsing en dakopbouwen Dankzij de VVD is er de afgelopen periode een verbod gekomen op het splitsen en verkameren van woningen. Dit is een middel om de wijken leefbaar te houden. Het splitsingsverbod moet dan ook goed gehandhaafd worden. Dakopbouwen kunnen helpen de wijk aantrekkelijk te maken voor gezinnen, maar er moet rekening worden gehouden met lichtinval en het karakter van de straat.

▶ Sociale ontmoeting De VVD vindt het belangrijk dat er in het Benoordenhout een plaats is voor sociale ontmoeting, bijvoorbeeld in de vorm van een wijkcentrum die ook een bibliotheekfunctie kan vervullen. In lopende en toekomstige ontwikkelingen moeten hiervoor kansen worden gezocht.

 

Wij nemen actie.

Doe jij dat ook?