Escamp

Escamp is met inmiddels meer dan 125.000 inwoners het grootste stadsdeel van Den Haag. Het omvat de wijken Bouwlust en Vrederust, Leyenburg, Moerwijk, Morgenstond, Rustenburg en Oostbroek en Wateringse Veld. De VVD wil dat dit stadsdeel beter bereikbaar wordt. Het woningaanbod is weinig divers. Het is goed dat er betaalbare woningen zijn, maar ook de middenklasse en hogere klasse mogen vertegenwoordigd worden. Escamp heeft met het Zuiderpark en zijn Sportcampus een enorm mooie uitgangspositie, iets om trots op te zijn. Maar het heeft nog een weg te gaan.

Eerder vroeg de VVD al om meer ruimte voor starters en gezinnen in Wateringse Veld, om meer handhavers en (flexibel) cameratoezicht en afspraken over het groen. In Morgenstond werd gevraagd om inzet van handhavers en in Rustenburg-Oostbroek en rond het HagaZiekenhuis locatie Leyweg om aandacht voor parkeerproblemen. Stuk voor stuk blijven dit aandachtspunten. Voor heel Escamp geldt:

▶ Investeren in Zuidwest De afgelopen jaren is de investering in Zuidwest gestart met de zogenaamde regiodeal met de Rijksoverheid voor de wijken Bouwlust en Vrederust, Morgenstond en Moerwijk. De VVD vindt deze investering belangrijk: de aandacht moet uitgaan naar woningen én inspanningen op het sociale domein. De voorzieningen en de leefbaarheid moeten op peil worden gebracht. Dit is een proces van lange adem.

▶ Ontsluiten uitvalswegen De VVD wil investeren in het beter ontsluiten van de uitvalswegen van Escamp om drukke, onveilige verkeerssituaties zoals bijvoorbeeld op de Laan van Wateringse Veld te verminderen. Dat kan door rotondes te plaatsen bij de kruispunten Oosteinde en Noordweg.

▶ Beter openbaar vervoer Betere bereikbaarheid met het openbaar vervoer geeft Hagenaars de keuze zich te verplaatsen zonder auto. De VVD wil de verbindingen met het centrum, maar ook de omliggende gemeentes verbeteren en is voorstander van de Leyenburgcorridor.

▶ Ondergrondse parkeergarages De VVD kiest voor meer groen, water en spelen in de wijken door auto’s (en fietsen) zo veel mogelijk ondergronds of inpandig te parkeren. Daarmee verlagen we ook de parkeerdruk. Tegelijkertijd moet er meer gehandhaafd worden op langdurig geparkeerde voertuigen. Alleen het invoeren van betaald parkeren is geen oplossing.

▶ Verkeersveiligheid De VVD wil dat onveilige verkeerssituaties zoals bijvoorbeeld bij de voetgangersoversteekplaatsen op de Laan van Wateringse Veld worden aangepakt. Dit geldt ook voor de hardrijders in de Erven; bijvoorbeeld met een flitspaal. 

▶ Voldoende inzet van politie en handhavers Er is sprake van onderbezetting in de wijkteams van de politie. Inzet van handhavers en politie brengt meer blauw op straat. Intensivering van de handhaving is nodig om overlast van hangjongeren en arbeidsmigranten (onder meer overbewoning) tegen te gaan. 

▶ Ook in Escamp pakken we overlast aan van ratten In meerdere delen van Escamp zoals in Moerwijk is er veel overlast van ratten. De VVD wil dat er eindelijk een structurele oplossing komt voor deze situatie. De VVD wil dat de gemeente deze overlast actiever gaat bestrijden. Daarom wil de VVD meer broodcontainers en dat ze vaker geleegd worden. Daarnaast moet gehandhaafd worden op verkeerd geplaatst vuil en op straat gegooid voedsel. 

▶ Ondersteuning schuldenproblematiek Escamp kent relatief veel armoede en (jeugd)werkloosheid. De VVD wil vroegtijdig bewoners ondersteunen door ze aan een baan te helpen om zo schuldenproblematiek te voorkomen of niet verder te laten escaleren.

▶ Integrale ondersteuning wijkteams Armoede brengt ook andere problemen met zich mee, zoals eenzaamheid en psychische problemen bij kinderen en hun ouders. De VVD wil vroegtijdig laagdrempelige hulpverlening bieden via de scholen, wijkcentra, jeugdgezondheidszorg in samenwerking met de wijkteams. Zo kunnen we op langere termijn verergering van de problematiek, zoals de inzet van (zware) jeugdhulp, voorkomen.

 

 

Bouwlust en Vrederust

▶ Verbetering buitenruime De VVD wil de eerder ingezette vernieuwing van de wijken Bouwlust en Vrederust vervolgen en de woonomgeving en de buitenruimte voor inwoners verder verbeteren.

▶ Tegengaan criminaliteit Inwoners van Bouwlust en Vrederust voelen zich minder veilig dan in de rest van Den Haag. De VVD wil de veiligheid vergroten en criminaliteit tegengaan door verschillende instrumenten in te zetten, zoals cameratoezicht, meer handhavers etc.

 

Leyenburg

▶ Verhogen aantal parkeerplaatsen Ondanks inspanningen om de parkeerdruk te verminderen, is er nog steeds sprake van een tekort aan parkeerplaatsen. De VVD wil bij nieuwbouwprojecten inpandige of ondergrondse parkeerplaatsen als voorwaarde voor doorgang van deze projecten.

 

Moerwijk

▶ Aandacht voor onderhoud woningen Een deel van de sociale huurwoningen in Moerwijk is slecht onderhouden en aan vernieuwing toe. Met deze vernieuwing is een start gemaakt via de zogenaamde regiodeal. Dit vraagt langdurig investeren in onderhoud aan huizen en investeren in hulp en zorg. De VVD steunt duurzame en betaalbare huisvesting.

▶ Criminaliteits- en armoedebestrijding samen Er is veel armoede in de wijk. Ook is het aantal woninginbraken hoog. Mede daardoor voelen mensen zich niet veilig op straat. De VVD pleit voor een integrale aanpak van criminaliteits- en armoedebestrijding.

 

Morgenstond

▶ Meer speelplaatsen Morgenstond is een wijk met relatief veel jonge gezinnen. De VVD wil meer speelplaatsen voor kinderen en meer plekken en activiteiten voor jongeren.

▶ Winkelcentrum Leyweg bruisend houden Winkelcentrum Leyweg is een belangrijke voorziening in de wijk. In de afgelopen jaren zijn er winkelpanden leeg komen te staan. De VVD wil samen met de ondernemers en omwonenden een plan maken om van de Leyweg een meer bruisend winkelcentrum te maken.

 

Rustenburg en Oostbroek

Aanpak criminaliteit De VVD wil een hardere aanpak van de golf van criminaliteit die de Dierenselaan teistert. Hetzelfde geldt voor overlast door mensen die gerechtigd zijn hier te verblijven, maar geen werk hebben.


Wateringse Veld

▶ Verloedering tegengaan Er is een groot contrast in het onderhoud van de huizen en gevels. De VVD wil woningcorporaties en eigenaren stimuleren woningen te onderhouden. De gemeente moet hen hierop aanspreken.

▶ Groen onderhoud Groen vraagt om onderhoud. Met de inwoners worden afspraken gemaakt over het groen in de wijk en het beheer van dit groen.

▶ Voorzieningen groeien mee De voorzieningen houden gelijke tred met de behoeften van de wijk. Dit geldt voor Wateringse Veld voor speelvoorzieningen voor alle leeftijdscategorieën en voor ontmoetingsplekken.

Wij nemen actie.

Doe jij dat ook?