Den Haag mooi en schoon.

De afgelopen jaren is onder aanvoering van de VVD veel in geïnvesteerd in de buitenruimte. Van de grote en iconische plekken zoals de Noordboulevard, het Kerkplein, de Haagse Markt en rondom het OV-knooppunt Leyweg, tot de dertien vergeten straatjes in het centrum zoals de Annastraat, de Apendans, het Achterom en de Gortstraat. Van winkelstraten als het Noordeinde en de Fred, tot woonwijken als Bezuidenhout-Oost en Kraayenstein. Pleinen in woonwijken zijn opgeknapt, zodat mensen er fijner kunnen zitten en kinderen er leuker kunnen spelen.

De VVD wil dit voortzetten door goed te zorgen voor wat al mooi is, achterstallig onderhoud weg te werken, en belangrijke plekken net dat beetje extra te geven om er een fijne ontmoetingsplek van te maken. De VVD wil de inrichting zo veel mogelijk met buurtbewoners en ondernemers ontwerpen.

Meer en mooier groen

De VVD wil meer en mooier groen. Een groene stad is mooier, nodigt uit tot buitenspelen en beweging, vermindert hittestress en zorgt ervoor dat heftige regenbuien beter worden opgenomen in de grond. Het groenbudget moet meestijgen met de groei van de stad, zodat er budget is voor extra aanleg, onderhoud en handhaving. Bestaand groen met elkaar verbinden is een doel op zich. Dit maakt het voor Hagenaars fijner om door de stad te lopen of te fietsen. Ook in achtertuinen is vaak meer ruimte voor groen. De gemeente kan mensen informeren en adviseren, maar kan Hagenaars ook helpen met het vergroenen door bijvoorbeeld groen aan te bieden.

▶  De VVD wil dat bij investeringen in de buitenruimte altijd gezocht wordt naar manieren om te vergroenen. Dit moet aansluiten bij de wijk en straat. In sommige wijken en straten betekent dit extra bomen, en aan de kust bijvoorbeeld meer helmgras. De VVD wil ook begroeiing op tunnelwanden (Utrechtsebaan) en vergroening van tramsporen (Koningin Emmakade, Waldeck Pyrmontkade en Goeverneurlaan). In gebieden die nog in ontwikkeling zijn, zoals de Binckhorst, wordt voor korte en lange termijn geïnvesteerd in een goede groene basis, zodat het gebied leefbaar en klimaatbestendig is en blijft.

▶  De VVD wil dat in het hart van het centrum van Den Haag een groene stadstuin komt die zich uitstrekt vanaf het Spuiplein tot rond de Nieuwe Kerk, het Theater aan het Spui en het Filmhuis. Deze ‘Haagse Lanen’ worden als een groene lindenlaan verbonden aan de Lange Vijverberg, het Lange Voorhout en het Haagse Bos. De verharding rond de tramrails wordt vervangen door schelpen. Zo wordt de binnenstad mooier, gezonder én weerbaarder tegen hevige regenbuien en hitte. 

▶  De prachtige bomen en bomenrijen in Den Haag verdienen bescherming. De VVD wil dat bij bouwprojecten of  herinrichtingen bomen worden behouden. Als dat om zwaarwegende redenen niet mogelijk is of als bomen ziek zijn, geldt een herplantplicht

▶  Als een (smalle) straat geen ruimte heeft voor plantsoentjes of bomen, wil de VVD dat gericht, straat voor straat geveltuintjes, gevelgroen of hangplanten aan lantaarnpalen worden gestimuleerd of geregeld.

▶  De VVD wil toestaan dat ondernemers, bijvoorbeeld hoveniers, aantrekkelijk groen bij perkjes en rotondes sponsoren. De gemeente stelt duidelijke eisen aan eventuele reclame-uitingen, zodat de openbare ruimte niet ontsierd wordt.

▶  De VVD wil een impuls geven aan het groen langs de oevers van het Verversingskanaal zodat dit groene lint door de stad een aantrekkelijke route voor een rondje om wordt.

▶  De VVD wil extra geld uittrekken voor onderhoud van buurtgroen en de grote groengebieden.

▶  Veel Hagenaars vinden het leuk om zelf boomspiegels te beplanten en te onderhouden, en om een handje te helpen in het onderhoud van hun park. Initiatieven hiervoor worden omarmd.

▶  Het groen wordt waar mogelijk ecologisch beheerd en er wordt op zoveel mogelijk plekken rekening gehouden met vlinder- en bijvriendelijke beplanting en biodiversiteit.

Water in de wijk

De VVD wil meer ruimte voor water in de wijk. Water is niet alleen mooi en leuk, het helpt de stad ook (tijdelijk) koeler te blijven op hete dagen en voorkomt wateroverlast na heftige regenbuien. Met het oog hierop wil de VVD dat water uitgangspunt is bij ruimtelijke ontwikkelingen. Bij herinrichtingen wordt gezocht naar grote en kleine kansen om water beter weg te laten stromen of te laten opnemen door de bodem. Pleinen en parken moeten beter water kunnen opvangen bij hevige regenval.

▶  De VVD wil een ‘meerjarenplan water’ om de grootste problemen aan te pakken. Voorbeelden zijn het opnemen van waterbergingen bij projecten voor nieuwbouw of herstructurering, waterdoorlatende bestrating en natuurlijk de vergroening van de stad. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van landelijke klimaatadaptatie subsidies van de Rijksoverheid.

▶  Met dit meerjarenplan wil de VVD ook doorpakken met het terugbrengen van open water in de stad. Na het succesvol terugbrengen van de gracht aan de Veenkade en de uitvoering van het VVD-voorstel om het water onder het Piet Heinplein weer terug te krijgen, zijn we nog niet klaar. De VVD wil verdwenen verbindingen over water in ere herstellen. 

▶  De VVD wil een onderzoek of de Prinsegracht en de gracht tussen de Waldeck Pyrmontkade en Koningin Emmakade terug kunnen komen. Bij de laatste wordt ook onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor een andere indeling ter verbetering van de verkeersveiligheid en om hard rijden tegen te gaan en het ondergronds brengen van de parkeerplaatsen. Daardoor ontstaat op straat ruimte voor groen en speelplekken.

▶  De verbinding over water met Westland biedt kansen voor recreatie, logistiek, evenementen en wateropvang. De VVD wil dat het plan voor aanleg van de Erasmusvaart (kanaal tussen Den Haag en het Westland) wordt uitgewerkt en naar financiering wordt gezocht.

▶  Het Haagse water biedt geweldige kansen voor recreatie op en bij het water, maar ook voor vervoer van mensen of goederen. Van terrasboten tot watertaxi of sup-verhuur: initiatieven worden wat de VVD betreft met open armen ontvangen, zolang ze doorvaart en doorstroming van het water niet in de weg zitten. Dit geldt ook voor plekken om aan te leggen, bijvoorbeeld het plan bij Arendsdorp aan de Oostduinlaan, op te stappen of boten te water te laten. Havens en ligplaatsen moeten schoon en veilig zijn, wrakken moeten worden verwijderd.

▶  De VVD wil dat in de Scheveningse Haven, Binckhorsthaven en Laakhaven ruimte blijft voor horeca en om gewoon te verblijven. De havens moeten daarbij wel echt haven blijven. De havengebonden bedrijvigheid moet niet nodeloos gehinderd wordt door woningen of horeca.

▶  De Haagse waterzuivering moet worden beschermd tegen vervuiling en schadelijke ruimtelijke ontwikkelingen.

De buitenruimte op orde

De Haagse straten, wegen, pleinen en het groen horen er netjes bij te liggen. Riolering en straatverlichting horen te werken. Kades en bruggen moeten veilig zijn. Hagenaars moeten erop kunnen rekenen dat de gemeente dit soort kerntaken op orde heeft. Als we door de stad lopen of rijden wordt duidelijk dat dit nu op te veel plekken nog niet het geval is. Er is achterstallig onderhoud en liggen grote opgaves voor vervanging van kades, straatverlichting, riolering en bestrating. 

▶  De afgelopen jaren is onder aanvoering van de VVD veel geïnvesteerd onder het motto ‘de basis op orde’. De VVD wil volle kracht door met de meerjarige onderhoudsprogramma’s voor straatverlichting, kademuren en de riolering.

▶  Het riool wordt zoveel mogelijk afgekoppeld, zodat extreme regenbuien niet meer zo vaak leiden tot een overstromend riool. De problemen met riolering op Scheveningen Dorp moeten met prioriteit worden aangepakt. Dit betekent ook handhaving als mensen putten afsluiten of troep in het riool storten.

▶  Te veel Hagenaars, bijvoorbeeld in de Bomen- en Bloemenbuurt en Bezuidenhout, hebben last van natte kelders. Zij zijn jarenlang met overheden in discussie over mogelijke oorzaken en verantwoordelijkheden. De VVD pleit voor een landelijke pilot voor de aanpak van natte kelders met Den Haag als deelnemer. De pilot zou moeten bestaan uit een investering in opslag en afvoer van water in de openbare ruimte en subsidie voor eventueel noodzakelijke investeringen bij particulier vastgoed.

▶  In sommige woonwijken is sprake van achterstallig onderhoud. De afgelopen tien jaar heeft de VVD incidenteel budget moeten zoeken om opknapbeurten voor Bezuidenhout-Oost en Kraayenstein mogelijk te maken. Dit moet anders. Daarom wil de VVD voortaan structureel geld beschikbaar stellen voor regulier onderhoud van woonwijken, waarmee een meerjarenonderhoudsplan met aandacht voor groen kan worden gemaakt om de buitenruimte in woonwijken op orde te krijgen. Prioritering gebeurt op basis van objectieve criteria uit de bestaande periodieke inspecties. 

▶  Bijzondere plekken als winkelstraten en pleinen hebben wat de VVD betreft iets extra’s en karakteristieks. De visitekaartjes van de stad, zoals iconische plekken in de historische binnenstad, de kust en stadsentrees, behouden bijzondere aandacht, bijvoorbeeld via het VVD-plan ‘de Haagse Lanen’. De succesvolle investering in Scheveningen vanuit het programma De Kust Gezond wordt voortgezet. 

▶  Bij het ontwerpen van de openbare ruimte moet altijd worden gezorgd voor goede toegankelijkheid voor mensen met een beperking.

Schoon (genoeg van)

Helaas zijn meeuwen niet de enige boosdoeners als het gaat om overlast van afval. Sommige mensen lijken het normaal te vinden vuilnis of grofvuil op straat te dumpen. Dit is een enorme ergernis van al die Hagenaars die trots zijn op hun wijk en zelf wel netjes hun afval aanbieden. De gemeente moet zulk asociaal gedrag stevig aanpakken.

▶  De VVD wil dat de gemeente overgaat tot een zerotoleranceaanpak van afvalhufters. De VVD wil meer gerichte handhaving (in burger) om afvalhufters te pakken en op de bon te slingeren. 

▶  Cameratoezicht alleen richt weinig uit tegen afvaloverlast. Wat helpt is op heterdaad betrappen en opsporing op basis van bewijs uit het afval. De VVD wil extra handhavers die zich bezighouden met het aanpakken van afvalhufters. Als er bewijs gevonden wordt dat leidt naar de verantwoordelijke, moet een speciaal handhavingsteam binnen 48 uur bij die persoon op de stoep staan om de boete persoonlijk te overhandigen.

▶  De VVD wil dat Den Haag in samenwerking met de Rijksoverheid een proef doet om ook speciale taakstraffen op te leggen bij afvalovertredingen in gebieden waar de afvalproblematiek de buurt voor gewone Hagenaars onleefbaar maakt. De taakstraf moet worden uitgevoerd in een opruimteam.

▶  Ondanks alle problemen met dumping van afval bij ondergrondse restafvalcontainers (ORAC), ziet de VVD dat verreweg de meeste Hagenaars er blij mee zijn. De VVD wil doorgaan met de uitrol van ORAC’s door de stad: alle losse vuilniszakken moeten van straat. De VVD wil dat er voor papier en karton meer containers beter gespreid in de wijken komen te staan. 

▶  De VVD wil dat de gemeente sneller in actie komt als mensen melden dat afval niet is opgehaald of als de ORAC vol of verstopt is. Voortaan moet bij meldingen van afvaldumping binnen 8 uur een opruimingsteam ter plekke zijn om de troep op te ruimen en verspreiding door de wijk te voorkomen. 

▶  De VVD wil dat ondernemers die zeer weinig afval produceren, gebruik kunnen maken van ORAC’s. Zij betalen dan net als bewoners de afvalstoffenheffing. Ondernemers die meer afval hebben, zorgen zelf voor het afvoeren van afval. De VVD wil dat hierop gehandhaafd wordt. 

▶  Het adopteren van ORAC’s is een groot succes. De gemeente ondersteunt de Hagenaars die dit vrijwillig doen. Zij mogen ieder jaar een deel van het wijkbudget gebruiken om rond de ORAC maatregelen te treffen, bijvoorbeeld de aanleg en onderhoud van een ORAC-tuintje. Daarnaast moeten zij snel zogenaamde gemeentelijke Troephulptroepen in kunnen schakelen als versterking bij grote problemen. Het adopteren van afvalcontainers voor glas, plastic en papier moet ook mogelijk zijn. 

▶  De proef met sensoren die aangeven wanneer ORAC’s vol zijn of verstopt zitten, wil de VVD zo snel mogelijk over alle ORAC’s uitrollen. Deze informatie moet worden gebruikt om binnen twee uur een vrijwilliger of Troephulptroep ter plaatse te hebben die het probleem oplost. 

▶  De VVD wil dat in wijken met een hoge parkeerdruk samen met bewoners wordt bekeken of er tóch ORAC’s kunnen worden geplaatst mede om overlast van meeuwen en ratten te voorkomen. 

▶  Op mooie dagen moeten vliegende teams in de stad zorgen dat openbare prullenbakken direct worden geleegd zodra ze vol zijn, zodat mensen hun afval netjes kunnen weggooien.

▶  Omdat Hagenaars meer zien in de stad dan handhavers, schoonmaakploegen en ambtenaren ooit in kaart kunnen  brengen, moet het zo gemakkelijk mogelijk zijn om meldingen te doen van problemen in de buitenruimte. Dit kan bijvoorbeeld via de BuitenBeter-app. De VVD wil dat de gemeente snel meldingen oppakt en oplost.

▶  De VVD wil dat de gemeente het proces van afvalscheiding doorlicht om te kijken of er winst valt te behalen in onze afvalophaal. Ook moet bekeken worden of nascheiding beter werkt: niet nog meer afvalbakken voor nog meer soorten afval, maar centraal sorteren na inzameling.

Einde aan zeven Haagse plagen

Den Haag wordt geteisterd door een zevental hardnekkige plagen. Veel van de plagen worden veroorzaakt, verergerd of in stand gehouden door mensen. Met name het grote aanbod van voedsel in de stad is een oorzaak, maar bijvoorbeeld ook baasjes die de opruimplicht voor hondenpoep niet naleven.

Alleen de overlast bestrijden is dweilen met de kraan open. Daarom wil de VVD dat de gemeente ook de oorsprong aanpakt en hard optreedt tegen mensen die zomaar voedsel of vuil op straat gooien. Wanneer wijken geplaagd worden door ongedierte dat het gevolg is van asociaal menselijk gedrag, moet daar extra handhaving op worden ingezet. Daarnaast moet de gemeente de plagen bestrijden. Uiteraard moet dit altijd op een verantwoorde en zo diervriendelijk mogelijke wijze.

Aangenaam!

Veel Hagenaars hebben door de coronamaatregelen de afgelopen tijd tijdens ommetjes of op fietstochtjes nieuwe plekken in de stad ontdekt. Ze maken Den Haag een heerlijke plek om te wonen. Maar we ontdekten ook hier en daar een gemis. Prachtige plekken waar je even wil gaan zitten, maar geen bankje te bekennen is. De ideale picknicklocatie, maar geen tafel in zicht. Of hoge nood, maar geen openbare wc in de buurt.

▶  De VVD wil deze lessen gebruiken om een plan te maken voor een nog prettigere en mooiere stad, dat de komende jaren stap voor stap kan worden uitgerold. Voor de financiering van meer openbare wc’s op veel bezochte plekken in de stad en strategische punten op wandelroutes wil de VVD de mogelijkheden voor reclame-uitingen of sponsoring onderzoeken. Deze uitingen moeten passen bij de omgeving, zodat de stad er wel mooier van wordt. 

▶  In veel wijken zijn ondanks lange inspanningen nog onvoldoende goede speelvoorzieningen voor alle leeftijden. Waar geen ruimte is voor een speeltuin, wil de VVD spelelementen onderdeel maken van bestaande pleinen, zodat een plein aangenaam is voor volwassenen en leuk om te spelen voor kinderen. Hierbij moet aan kinderen met een beperking worden gedacht. Bij speelplekken komen genoeg afvalbakken die voldoende vaak worden geleegd. 

▶  De VVD wil spelen op schoolpleinen makkelijk maken buiten schooltijden en in het weekend, zonder dat hier overlast ontstaat door hangjongeren. 

▶  De VVD wil dat onderzocht wordt of een waterspeeltuin kan worden aangelegd in Den Haag, bijvoorbeeld in het Westbroekpark, het Haagse bos, het Zuiderpark of bij de Verademing. 

▶  De VVD is voor afschaffing van de hondenbelasting en wil dat er voldoende veilige en goede losloopgebieden zijn in Den Haag. Deze losloopplekken moeten goed worden onderhouden. Tegelijkertijd wordt gehandhaafd op de opruimplicht. 

▶  De gemeente moet bij de inrichting van de stad rekening houden met dieren. Daarnaast faciliteert de gemeente opvanglocaties voor dieren. Tegen verwaarlozing en mishandeling van dieren wordt hard opgetreden.

Wij nemen actie.

Doe jij dat ook?