Den Haag bereikbaar

In coronatijd hebben we allemaal gemerkt hoe vervelend het is als je je door omstandigheden niet vrij kan of mag verplaatsen. Van afstand houden op straat tot thuis moeten werken tot een avondklok: we kregen te maken met maatregelen, die ons ook extra bewust hebben gemaakt hoe belangrijk we het vinden om zelf te kunnen bepalen wanneer en hoe we over straat gaan.

De VVD kiest daarom voor én-én-én-én: mensen moeten zelf de keuze hebben welk vervoersmiddel het beste past. De VVD wil niet dat Hagenaars de auto uit gepest worden. De eigen auto laten staan blijft een keuze, die aantrekkelijker gemaakt wordt door voldoende alternatieven, zoals lopen, fietsen, het openbaar vervoer, of een combinatie van vervoersmiddelen.

Als dichtstbevolkte stad van het land moeten we keuzes maken in het gebruik van de schaarse ruimte in straten, verkeersveiligheid en schone lucht. De VVD kiest voor meer groen, water en spelen in de wijken door auto’s en fietsen zo veel mogelijk ondergronds of inpandig te parkeren. Zo houden we de stad en de wijken veilig, leefbaar en bereikbaar en creëren we voldoende parkeerplekken.

Investeren in bereikbaarheid

De VVD wil dat onze stad goed bereikbaar blijft vanuit de regio en andere delen van het land. De Rotterdamsebaan, waar de VVD zich hard voor heeft gemaakt, is een belangrijk alternatief voor de Utrechtsebaan. Zowel in de Binckhorst als met het nieuwe Molenvlietpark heeft de tunnel een positief effect op de hele omgeving.

Samen met de Metropoolregio wil de VVD inzetten op betere bereikbaarheid van Den Haag. Er moet worden ingezet op een stapsgewijze aanpak van de doorstroming op de N44 en de Prinses Beatrixlaan (Rijswijk). Ongelijkvloerse kruispunten zijn hier minimaal nodig. De N44 wordt bij voorkeur ondertunneld. Ook moeten de verbindingen van Zuidwest met Den Haag centrum, Westland en Delft worden verbeterd. 

▶  De Utrechtsebaan is essentieel voor de bereikbaarheid van de stad, maar zorgt ook voor overlast en luchtvervuiling. Bovendien vormt deze toegangsweg een barrière tussen het centrum en Bezuidenhout. De VVD wil dat de verdere overkapping van deze weg onderzocht wordt. Als bijdrage aan de financiering kan een combinatie met de herontwikkeling van Bezuidenhout-West worden bekeken en kan een deel van de nieuwe ruimte bovengronds voor woningbouw en een stadspark met wateropvang worden gereserveerd. Ongeacht de uitkomst van het onderzoek kan reeds gestart worden met het vergroenen van de Utrechtsebaan.

▶  De VVD wil onderzoeken of de A12 bij Leidschenveen-Ypenburg ondertunneld kan worden. Op dit moment wordt het stadsdeel in tweeën gedeeld. Onderzoek zou de wijze van financiering moeten verduidelijken en uit moeten wijzen op welke wijze de wijken Ypenburg en Leidschenveen aan elkaar gekoppeld kunnen worden.

▶  De VVD is voor doorstroming in de hele stad. De toegangswegen moeten ten volle benut worden: Utrechtsebaan, Rotterdamsebaan, Noordelijke Randweg (Landscheidingsweg en Hubertustunnel), de Prinses Beatrixlaan (A4, Rijswijk) en Zuidelijke Randweg (Lozerlaan / Erasmusweg). De VVD wil dat de luchtkwaliteit voor alle wijken verbetert en vindt dit een randvoorwaarde voor het Verkeerscirculatieplan Centrum-Noord. Daarnaast moet blijvend geïnvesteerd worden in de andere toegangswegen om overlast niet te concentreren en bereikbaarheid voor alle bewoners te vergroten.  Nu Vroondaal uitbreidt, is speciale aandacht nodig voor de doorstroming en de capaciteit van de Lozerlaan. 

▶  Wie niet met de auto de stad in hoeft, moet met goede alternatieven gemotiveerd worden dit ook niet te doen. Daarom investeren we in goede Park+Ride-faciliteiten met snelle, gratis OV-verbinding met de stad. Voor financiering zoeken we samenwerking met de Metropoolregio en de Rijksoverheid.

▶  De internationale bereikbaarheid van Den Haag moet verder worden verbeterd. Rotterdam The Hague Airport is van groot belang voor de internationale stad van vrede en recht. Den Haag moet zich inzetten voor behoud van de luchthaven en kansen voor de luchthaven om voorloper te zijn op het gebied van synthetische kerosine en elektrisch vliegen. Met de lightrailverbinding naar Den Haag en Scheveningen wordt de luchthaven beter bereikbaar.

▶  De VVD wil dat internationale bezoekers ook een volwaardig alternatief hebben voor vliegen. Daarvoor is een betere internationale bereikbaarheid over het spoor onontbeerlijk. Om te beginnen moet er weer een rechtstreekse treinverbinding met Brussel komen.

Schone bereikbaarheid

Veel van het fijnstof en stikstof in Den Haag komt uit de zee, dat kunnen we niet veranderen. Wat wel kan is een deel van de vieze lucht van het verkeer op een slimme manier rap te verminderen. De VVD wil dat de gemeente dit niet doet door de automobilisten, bedrijven, taxichauffeurs of scooterrijders weg te pesten, maar door het aantrekkelijk voor ze te maken om snel over te stappen op een emissieloos voertuig. Voordat overgegaan kan worden op emissieloos rijden, moet wel de laadinfrastructuur op orde zijn. Een voorspelbaar beleid, helpt bewoners en ondernemers de juiste beslissingen te maken. 

▶  De VVD wil dat de gemeente een toekomstbestendig laadplan voor auto’s en elektrische scooters maakt. Aangevraagde laadpalen moeten sneller worden gerealiseerd. Laadpalen integreren we zo veel mogelijk in bestaande infrastructuur, zoals in de paaltjes in Bezuidenhout. 

▶  Samen met Haagse ondernemers en bezorgdiensten maken we een plan om vanuit hubs emissieloos bedrijven en instellingen veilig, efficiënt en schoon te bevoorraden en pakketjes te bezorgen. De over de stad verspreide hubs bieden een mooie kans voor oplaadpunten, zodat Den Haag voorop kan gaan lopen met schone logistiek in de stad. 

▶  Samen met de taxibranche wordt gekeken hoe taxivoertuigen richting 2030 over kunnen gaan op elektrische voertuigen. 

▶  Voor gewone auto’s wil de VVD volop gebruik maken van regelingen van de Rijksoverheid om emissieloos rijden te stimuleren. Daarnaast komt er een nieuwe lokale sloopsubsidie. De VVD is tegen verschillende parkeertarieven op basis van uitstoot.

▶ Alle maatregelen voor bedrijven en distributie wil de VVD afstemmen in regionaal en G4-verband, zodat de gefaseerde invoering en voorwaarden gelijk zijn. Dit biedt voor bedrijven duidelijkheid en mogelijke schaalvoordelen en voorkomt dat er een lappendeken van regels ontstaat. Voor stimulering van versnelde vergroening van het wagenpark wil de VVD met de G4 en de regio inzetten op financiering vanuit de Rijksoverheid met een prikkel voor de bedrijven die vooropgaan in deze transitie.

Wij nemen actie.

Doe jij dat ook?