Centrum

Het stadsdeel Centrum is een zeer divers stadsdeel bestaande uit Archipel en Willemsbuurt, Zeeheldenkwartier, Schilderswijk, Oude Centrum, Binnenstad, Stationsbuurt, Rivierenbuurt, Kortenbos en Transvaal. Al deze wijken vragen om een eigen aanpak. Leefbaarheid vraagt in elke wijk onze aandacht, evenals problemen met de parkeerdruk en andere overlast.

In de afgelopen gemeenteraadsperiode is al gestart met het terugbrengen van de gracht op het Piet Heinplein. Het plan voor het sluiten van de prostitutie in de Doubletstraat en de Geleenstraat ligt er inmiddels. De VVD wil deze plannen met prioriteit uitvoeren en de straten herontwikkelen. De VVD heeft meer plannen voor het stadsdeel Centrum. Voor alle wijken in het centrum geldt:

▶ Regie en handhaving door gemeente De VVD wil dat de gemeente meer regie voert en de handhaving versterkt als het gaat om overlast over de volle breedte. Voorbeelden zijn foutgeparkeerde (e-)scooters of fietsen, verkeerd aangeboden afval, woonoverlast en verwaarloosde panden zoals de ambassades.

 

Centrum (Binnenstad, Rivierenbuurt, Oude Centrum, Kortenbos en Stationsbuurt)

Voor het Centrum vroeg de VVD eerder aandacht voor meer fietsparkeerplekken, en we weren van fietsen uit het winkelgebied. Voor de Grote Marktstraat kozen we voor behoud van fietsers, maar is wel gevraagd om een slimmere oplossing in deze raadsperiode. Leefbaarheid en stedelijke ontwikkelingen stonden hoog op de agenda. In de afgelopen jaren is door de inzet van de VVD veel geïnvesteerd in het Centrum. De looproute naar Station HS is opgeknapt en er is steeds aandacht geweest voor onder meer zwerffietsen.

▶ Verfraaien en groenen binnenstad De VVD wil het grachtenplan uitrollen in het Centrum en het VVD-plan ‘de Haagse Lanen’ uitvoeren. Dit betekent:

  • Een groot gedeelte van de binnenstad ontstenen en vergroenen. Het betreft de zogenaamde Hartlijn vanaf de Veerkade tot aan de Kneuterdijk.
  • Het aanleggen van ondergrondse fietsenstalling(en). Met winkeliers en andere ondernemers wordt gekeken waar dit precies wenselijk is.
  • Terugbrengen van de Hofgracht.
  • Het aanleggen van een fietspad zodat er veilig gefietst kan worden van de Veerkade tot aan de Kneuterdijk.

▶ Prostitutie De VVD wil met prioriteit uitvoering van het plan voor de sluiting van de prostitutie in de Doubletstraat en Geleenstraat, verplaatsing van het sekswerk naar een nieuwe geschikte locatie op de Binckhorst en herontwikkeling van beide straten en hun omgeving.

▶ Aanpak overlast e-scooters De elektrische scooter is een mooi vervoermiddel, maar we willen meer regie op het parkeerbeleid ervan. De VVD wil dat er net als op Scheveningen door de stad duidelijke plekken worden aangewezen waar elektrische scooters mogen staan.

▶ Slimmere fietsenaanpak in centrum De VVD is het halfslachtige gedoe rond de fietsen zat. Er moet een aanpak komen die voor zowel fietsers als voetgangers duidelijk is en daardoor ook veilig en werkbaar is voor bewoners, ondernemers, voetgangers en fietsers. De VVD kiest voor het uitgangspunt ‘winkels open, dan lopen’. Dit betekent niet fietsen tussen 9.00 en 21.00 uur. Het gebied waar dit geldt, moet duidelijk aangegeven worden. Met name in kleine straten en drukkewinkelstraten is fietsen niet veilig. De VVD wil tegelijkertijd dat Hagenaars op de fiets van A naar B kunnen via het centrum. Ook moeten zij naar een winkel of restaurant kunnen. Straten zoals de Papestraat, Spuistraat, Hoogstraat en Korte Poten hebben daarom een loopregime, maar dat geldt niet voor alle
straten in het centrum. De Prinsestraat wordt een autoluwe straat: alleen bestemmingsverkeer (bewoners en leveranciers) wordt nog mogelijk.

▶ Fietsen door Grote Markstraat De VVD gelooft niet dat het plan voor het alternatief voor fietsen door de Grote Marktstraat een wenselijke oplossing biedt. Het plan hinkt op twee gedachten. De VVD is vóór het mogen fietsen door de Grote Marktstraat onder de voorwaarde dat de route- en informatievoorziening verbeterd wordt. Brommen is niet toegestaan.

▶ Afval Daar waar er nog geen ORAC’s zijn en en nog met vuilniszakken wordt gewerkt, worden zo spoedig mogelijk ORAC’s geplaatst. Indien dit niet mogelijk is door bijvoorbeeld leidingen worden andere oplossingen gezocht. Alle wijken krijgen sensoren in de ORAC’s en het moet overal mogelijk zijn een ORAC te adopteren, evenals afvalcontainers voorglas, plastic en papier. Deze containers moeten vaker geleegd worden. Ondernemers die zeer weinig afval produceren, mogen ORAC’s gebruiken en betalen de afvalstoffheffing. Andere ondernemers zorgen zelf voor afvoeren van afval. De gemeente moet hierop handhaven.

▶ Aanpassen parkeernorm In het Centrum is met name sprake van functieverandering van bijvoorbeeld kantoorpanden naar bewoning of hotel. Bij bepalen van de functie heeft de huidige parkeernorm veel invloed. De VVD wil het mogelijk maken dat de parkeernorm per wijk verschilt. Dit draagt ook bij aan verminderen van de leegstand in het Centrum.

▶ Verbouwing Binnenhof De VVD wil dat de gemeente zich rondom de verbouwing van het Binnenhof richting het Rijksvastgoedbedrijf inzet voor zo min mogelijk overlast voor ondernemers, bewoners en bezoekers. Tijdens de verbouwing wil de VVD dat de gemeente werkt aan extra activiteiten en initiatieven om publiek te blijven trekken. Omzetderving voor ondernemers moet zo veel mogelijk voorkomen worden. Voor compensatie is de Rijksoverheid eerstverantwoordelijk. Belangrijk is ook na de verbouwing het huidige evenwicht horeca en winkels niet aan te tasten en door branchering een aansprekend aanbod te behouden.

▶ Behouden balans horeca en winkels Op dit moment bestaat er een evenwicht tussen horeca en winkels via branchering. Dit moet behouden blijven. Rekenmodellen daarvoor kunnen aangepast worden, zolang het evenwicht blijft.

▶ Lichtplan De VVD heeft eerder gezorgd voor het lichtplan aan het Plein waardoor niet alleen de bomen maar ook de monumentale gebouwen verlicht zijn met City Light. Ook het Toernooiveld is mooi verlicht. Dat moet veel vaker in Den Haag gebeuren. Het lichtplan moet worden uitgebreid om de mooie Binnenstad nog beter tot zijn recht te laten komen.

▶ Openbare wc’s In het Centrum moeten er voldoende openbare wc’s komen.


Zeeheldenkwartier

Het Zeeheldenkwartier is een zeer populaire wijk, rijk aan voorzieningen en levendig van aard, dicht bij het Centrum. De populariteit brengt ook vragen met zich mee rond leefbaarheid, bijvoorbeeld ten aanzien van het parkeren van auto’s en fietsen. De VVD is blij dat gestart is met de uitvoering van het VVD-plan om de gracht weer terug te laten komen op het Piet Heinplein.

▶ Ondergrondse parkeergarages De VVD kiest voor meer groen, water en spelen in de wijken door auto’s (en fietsen) zo veel mogelijk ondergronds of inpandig te parkeren. Door ondergronds parkeren ontstaan nieuwe parkeerplekken. In het Zeeheldenkwartier wil de VVD bijvoorbeeld de mogelijkheid daarvoor onder het Anna Palownaplein onderzoeken. Dit moet een betaalbaar alternatief zijn voor bewoners.

▶ Fietsenstallingen De VVD wil één of meerdere inpandige fietsenstallingen waar bewoners hun fietsen tegen een zeer geringe betaling kunnen stallen, zoals op de Zoutmanstraat. Dit moet echt een volwaardig alternatief zijn voor fietsen voor de deur. Het bijplaatsen van de zogenaamde fietsnietjes is niet de oplossing. Handhaven op weesfietsen blijft belangrijk.

▶ Vergroening Belangrijk is bij alle ontwikkelingen in het Zeeheldenkwartier oog te hebben voor vergroening; het Zeeheldenkwartier is erg versteend. Denk hierbij aan de opknapbeurt en herzieningen van straten en de bouw van parkeergarages voor auto’s en fietsen.

▶ Herziening Waldeck en Emmakade De VVD wil dat wordt onderzocht of de gracht tussen de Koningin Emmakade en Waldeck Pyrmontkade in ere kan worden hersteld. Dit zorgt voor een koelere stad en er ontstaat tussen de Noordwal en Laan van Meerdervoort ruimte voor een gigantische ondergrondse parkeergarage voor meer dan 1.000 auto’s. De verplaatsing van de trambanen naar de huidige (van 2×2 naar 1×1) rijbaan biedt ook mogelijkheden voor herinrichting met meer groen en het tegengaan van hardrijden.

▶ Opknapbeurt straten Verschillende straten, met name de klinkerstraten, vragen om een opknapbeurt. Dat moet in overleg met bewoners en ondernemers. De Zoutmanstraat wordt al herzien, evenals het Prins Hendrikplein. Het openbaar vervoer en de fiets krijgen daar voorrang, waardoor het veiliger wordt. Voor gevaarlijke verkeerssituaties blijft aandacht nodig. De werkzaamheden aan het Piet Heinplein zijn gestart, maar de Piet Heinstraat zelf vraagt ook een opknapbeurt.

▶ Tegengaan overconcentratie coffeeshops De VVD wil minder coffeeshops in het Zeeheldenkwartier. Denk hierbij aan afspraken over verplaatsing, verspreiding of stoppen. Uitkopen is een serieuze optie.

▶ Verkamering, splitsing en dakopbouwen Dankzij de VVD is er de afgelopen periode een verbod gekomen op het splitsen en verkameren van woningen om wijken leefbaar te houden. In het Zeeheldenkwartier helpt dit ook met de overlast van parkeren en fietsen. Het splitsingsverbod moet dan ook goed gehandhaafd worden. Dakopbouwen kunnen helpen de wijk aantrekkelijk te maken voor gezinnen, maar er moet rekening worden gehouden met lichtinval en het karakter van de straat.

 

Archipel en Willemsbuurt

De VVD blijft het belang van de leefbaarheid in Archipel benadrukken. Of het nu om meer groen, meer fietsparkeerplekken of een een betere luchtkwaliteit door doorstroom van auto’s gaat.

▶ Doorgaand autoverkeer in heel Den Haag De VVD is voor doorstroming in de hele stad. De toegangswegen moeten ten volle benut worden: Utrechtsebaan, Rotterdamsebaan, Noordelijke Randweg (Landscheidingsweg en Hubertustunnel), de Prinses Beatrixlaan (A4, Rijswijk) en Zuidelijke Randweg (Lozerlaan / Erasmusweg). De VVD wil dat de luchtkwaliteit voor alle wijken verbetert en vindt dit een randvoorwaarde voor het Verkeerscirculatieplan Centrum- Noord. Daarnaast moet blijvend geïnvesteerd worden in de andere toegangswegen om overlast niet te concentreren en bereikbaarheid voor alle bewoners te vergroten.

▶ Aanpak van verloederde panden De VVD wil verloedering van monumentale panden aanpakken. De Haagse Pandbrigade gaat eigenaren intensiever aanspreken om de panden op te laten knappen. Dit geldt ook voor ambassades. Er wordt gezocht naar striktere sancties, zoals het opzeggen van medewerking aan diplomatieke voordelen, of het niet kunnen huren van monumenten.

▶ Bosjes krijgen opknapbeurt In de afgelopen jaren is er veel gesproken over de aanpassing van het Westbroekpark en de aangrenzende Scheveningse Bosjes met de Waterpartij. Dit jaar is er een akkoord gekomen op een visie, uitgewerkt samen met bewoners. De Scheveningse Bosjes en omgeving verdienen een opknapbeurt. Hiervoor en voor het structurele onderhoud moet voldoende geld worden gereserveerd.

 

Schilderswijk en Transvaal

De VVD heeft eerder aandacht gevraagd voor de verbetering van het Hobbemaplein, inzet van de Haagse Pandbrigade en het toekennen van meer ondernemersparkeervergunningen. We zijn immers trots op onze Haagse Markt, de grootste onoverdekte warenmarkt van het land en één van de grootste van Europa. Onze inspanningen hebben vruchten afgeworpen, maar we zijn er nog niet. De Schilderswijk vraagt onze blijvende aandacht.

▶ Extra inzet Haagse Pandbrigade De Haagse Pandbrigade heeft in de Schilderswijk al veel werk verricht, maar er is een extra investering nodig om overbewoning, overlast en verloedering te voorkomen. Handhaving en een goede controle is niet alleen voor de leefbaarheid, maar ook voor de veiligheid van mensen belangrijk. Extra investering in de Pandbrigade is dan ook noodzakelijk.

▶ Ophaalplek arbeidsmigranten Op dit moment zorgt het ophalen van arbeidsmigranten op het Kaapseplein voor overlast in Transvaal. De VVD wil samen met bewoners en ondernemers een betere ophaalplek zoeken bijv. aan de Hoefkade of aan de Fruitweg.

 ▶ Meer aandacht voor verkeersveiligheid Het kruispunt Vaillantlaan – Parallelweg (bij de Put) is onveilig. Er gebeuren regelmatig ongelukken door de onoverzichtelijke situatie. Niet alleen deze situatie, maar de gehele Vaillantlaan vraagt om doorlichting op onveilige situatie, doorstroming en overbelasting. Ook is er sprake van een slechte luchtkwaliteit. Een ondergrondse kruising is een oplossing voor de langere termijn. Voor de korte termijn moeten verkeerslichten anders worden ingesteld en moet de situaties bij de Put worden heroverwogen.

▶ Vergroten leefbaarheid De leefbaarheid in de Schilderswijk kan op verschillende manieren verbeterd worden. Deze versteende wijk vraagt ook om vergroening. Het is belangrijk dat de bewoners gebruikmaken van de garages in de wijken. Het verschil in kosten met parkeren op straat moet niet te groot zijn. Het opknappen van het Kaapseplein draagt ook bij aan de leefbaarheid.

▶ Opknappen omgeving Fruitweg Een groot deel van de Groothandelsmarkt is in de jaren ‘90 en ‘00 opnieuw ingericht. Een gedeelte is nooit onder handen genomen en biedt door een wirwar aan verschillende activiteiten van autoherstelbedrijven, garages, busremise en braakliggend terrein en het zalencentrum Opera, een rommelige indruk. Herontwikkeling kan dit gebied een nieuwe impuls geven door middel van verplaatsing en samenvoeging van functies op één plek, realisering nieuwbouw, meer groen en betere parkeerruimte.

▶ Ondernemers verdienen onze steun Het ondernemerschap in de Schilderswijk is belangrijk en krijgt de steun van de VVD. Er is nauwelijks leegstand. Wel is branchering nodig om een goede balans te houden en overconcentratie te voorkomen. Er wordt opgetreden tegen reclame-uitingen die het straatbeeld ontsieren. Ondermijnende criminaliteit pakken we aan, zodat eerlijke ondernemers niet lijden onder malafide figuren.

▶ Ook in de Schilderswijk pakken we overlast aan van ratten De VVD heeft eerder aandacht gevraagd voor een brede aanpak van de rattenproblematiek in de Schilderswijk. De VVD wil dat de gemeente deze overlast actiever gaat bestrijden. Daarom wil de VVD meer broodcontainers en dat ze vaker geleegd worden. Daarnaast moet gehandhaafd worden op verkeerd geplaatst vuil en op straat gegooid voedsel.

Wij nemen actie.

Doe jij dat ook?