Bouwen voor de Stad.

De verwachting is dat mensen naar de steden zullen blijven trekken en dat de Haagse bevolking zal groeien. Er moeten dus meer woningen gebouwd worden en meer voorzieningen komen. De VVD is kritisch maar tegelijkertijd ook realistisch over de bevolkingsgroei.: deze groei is niet te stoppen, maar we kunnen wel beter plannen. We moeten keuzes maken waar en voor wie we bouwen.

De VVD kiest voor het bouwen voor de Hagenaars: de agent, de leraar en de verpleegkundige. Mensen die werken in de stad, moeten betaalbaar kunnen wonen in de stad. Als er gezinsuitbreiding komt of hun wensen veranderen, moeten zij ook kunnen doorstromen naar een nieuwe woning. Zo zorgen we ervoor dat we middeninkomens niet de stad uitjagen. De VVD wil dat mensen ervoor kunnen kiezen Hagenaar te blijven en niet noodgedwongen passanten zijn.

Den Haag kan – met uitzondering van Vroondaal – niet uitbreiden aan de randen van de stad, dus groei van de bevolking betekent ook verdichting van de stad. Dat kan wat de VVD betreft niet zomaar overal. De VVD wil per gebied een passende aanpak.

▶ De VVD wil doorgaan met het ingezette beleid om nieuwe woningbouw te concentreren rond de belangrijke OV-knooppunten, de Laakhavens en op de Binckhorst. Door hier onder strikte voorwaarden bouwprojecten toe te staan, ontstaan nieuwe, aantrekkelijke en duurzame woonwijken in een groene buitenruimte. Op deze locaties is ook ruimte voor kwalitatieve hoogbouw, die aansluit op de gebouwen die er al staan.

▶ De hoogbouw in Den Haag hoeft geen Nederlandse hoogterecords te breken. De VVD wil dat hoogbouw aansluit bij de bebouwing in de omgeving. De benedenverdieping is aansprekend en liefst met publieksfunctie, zodat het onderdeel is van de stad.

▶ Om bestaande wijken met rust te kunnen laten wil de VVD wijkgerichte gebiedsvisies opstellen waarin beschreven wordt wat het karakter van de wijk is en hoe de beeldkwaliteit van die wijk behouden kan worden. Zo is het mogelijk kleinschalige nieuwbouw en verbouwplannen te realiseren die passen binnen het wijkkarakter.

▶ In Zuidwest wil de VVD investeren. We combineren vervanging en renovatie van woningbouw met het verbeteren van bereikbaarheid, het toevoegen van hoogwaardige voorzieningen en het investeren in groen en water in de buitenruimte. Deze investeringen vragen om een lange adem, samen met de Rijksoverheid via de Regiodeal.

▶ De VVD wil onderzoeken of verder herstructureren van Bezuidenhout-West mogelijk is. In dit onderzoek wordt gekeken naar ondertunneling van de A12 en daaruit voortkomende kansen voor woningbouw, een nieuw park en de aansluiting van het Beatrixkwartier op het centrum.

▶ De VVD wil geen nieuwbouw in Haagse groengebieden. Nieuwbouw mag niet ten koste gaan van de hoeveelheid groen in de wijk. Vergroening van de nieuwbouw zelf door toepassing van daktuinen, geveltuinen en binnentuinen wordt gestimuleerd.

▶ De VVD wil meer en betere betaalbare woningen voor de middenklasse en bewoners die net boven de sociale huurgrens zitten in het bijzonder. De gemeente maakt met investeerders afspraken over de bouw van voornamelijk betaalbare en aantrekkelijke huur- en koopwoningen voor deze groepen. Bijzondere aandacht gaat uit naar starters en een passend aanbod voor deze groep.

▶ In de steeds drukker wordende stad moet ruimte blijven voor gezinnen. Ook gestapelde bouw kan aantrekkelijke gezinswoningen bieden. Dit vraagt wel dat er rekening mee wordt gehouden in de indeling en de voorzieningen, bijvoorbeeld met voldoende eigen buitenruimte, maar ook een gezamenlijke binnentuin of dakterras. De VVD wil dat ontwikkelaars uitgedaagd worden dit soort modern ontworpen woningen te ontwikkelen voor gezinnen.

▶ Het woningaanbod sluit op veel plekken niet meer aan op de behoefte van de middenklasse, mede door een periode van opsplitsing en verkamering van woningen. De VVD is daar tegen en wil dat de strenge norm die mede door de VVD is ingevoerd, wordt gehandhaafd. Het samenvoegen van woningen die in het verleden zijn gesplitst, waardoor er weer meer woonruimte ontstaat voor gezinnen, wordt aangemoedigd. Ook passende dakopbouwen kunnen helpen.
▶ De VVD vindt het onwenselijk dat in wijken starters van de markt worden gedrukt door grote investeerders die massaal woningen opkopen. De VVD wil dat de gemeente hier gericht beleid op voert voor een gezonde woningmarkt, zonder een algehele zelfwoonplicht in te voeren. Het moet mogelijk blijven een woning te kopen en te renoveren voor verhuur.

▶ De huidige norm voor 30% gesubsidieerde woningbouw schaffen we af. De norm bestaat al jaren, maar lost de wachtlijsten niet op. Daarom wil de VVD meer inzetten op private en particuliere initiatieven. Door gesubsidieerde woningen niet langer te bouwen op AAA locaties met torenhoge grondprijzen, kan er voor hetzelfde geld meer worden gebouwd. Mensen met een baan in de stad en Haagse starters die nog thuiswonen, moeten voorrang op de wachtlijsten krijgen.

▶ De VVD wil dat Den Haag aantrekkelijk blijft voor essentiële beroepen zoals de agent, de leraar en de verpleegkundige. De VVD wil de proef met voorrang voor deze beroepen doorzetten en wil dat deze beroepen een stadstoelage op het loon krijgen. De gemeente moet hiervoor samen met de andere grote steden aandacht blijven vragen bij de Rijksoverheid. De VVD wil dat Den Haag bij de landelijke politiek aandringt op een toelage voor levenskosten voor cruciale beroepen. Het voorstel dat nu voorligt is onvoldoende.

▶ De VVD wil dat bewoners nog voordat de gemeentelijk ontwerper aan de slag gaat, betrokken worden. Digitale middelen helpen bewoners te betrekken die niet naar inloopavonden komen. Bewoners moeten weten welke eisen gesteld worden aan bouwprojecten in hun omgeving en waarover ze kunnen meebeslissen. De gemeente geeft helder aan welke invloed bewoners hebben op welk moment. Dit geldt ook voor zogenoemde ‘controversiële voorzieningen’.

▶ De VVD wil meer tempo maken in vergunningstrajecten voor grote en kleine bouwprojecten met een integrale beoordeling via één loket. De gemeente moet duidelijke en haalbare afspraken maken en deze daarna niet verzwaren met extra eisen.

Voorzieningen op peil

Hagenaars moeten fijn in Den Haag kunnen wonen. Het ontwikkelen van de stad is daarvoor van groot belang, zoals de afgelopen jaren rond Hollands Spoor en de Scheveningse Noordboulevard. De stad maakt op veel plekken een fikse transformatie door. Kijkduin en Scheveningen Haven zijn volop in ontwikkeling. De Binckhorst verandert in een wijk waarin niet alleen wordt gewerkt, maar ook steeds meer wordt gewoond. De VVD is trots op deze ontwikkelingen. De gemeente moet echter wel grenzen stellen aan wat de stad kan dragen en voorwaarden stellen aan nieuwe bouwprojecten. Zo blijft Den Haag ook Den Haag: een fijne woonstad aan zee.

▶ Om onze buurten leefbaar te houden, moeten de voorzieningen meegroeien met het aantal inwoners. Dit geldt zowel voor openbare voorzieningen, zoals groen, recreatiemogelijkheden, en parkeerplekken voor fiets en auto, als voor voorzieningen zoals sportverenigingen, scholen, kinderopvangen en huisartsen. Dit doen we niet op basis van heel algemene normen, maar aan de hand van specifieke behoefte van de wijk en de ontwikkeling. De bereikbaarheid van de wijk moet goed zijn geregeld, inclusief parkeren en opladen van auto en fiets. De wijk heeft één aanspreekpunt bij grote ontwikkelingen.

▶ Bij ontwikkeling van grotere gebieden, zoals de Binckhorst, moet er ruimte worden gepland voor bijvoorbeeld scholen en sport. Vóór het verlenen van vergunningen moet vaststaan dat voorzieningen goed geregeld zijn of worden. Bij nieuwe projecten kunnen eisen worden opgelegd om op de begane grond ruimte te maken voor voorzieningen als tandartsen, huisartsen of indoor sportruimte.

▶ Bij kleinere nieuwbouw in bestaande wijken, moeten aantoonbaar voldoende voorzieningen zijn voor de extra bewoners. Voordat de vergunning verleend wordt, moet duidelijk zijn hoe eventuele knelpunten worden opgelost.

▶ Bij het bepalen van de benodigde voorzieningen in een wijk of buurt waar bouwplannen zijn, wordt de LER (LeefbaarheidsEffectRapportage) als uitgangspunt genomen. Deze toets zal worden uitgevoerd op wijkniveau en niet op kavelniveau. De LER wordt de komende periode voor alle Haagse wijken uitgerold.

Ontwikkeling moet verbetering zijn

Bij het (her)ontwikkelen van gebieden moeten er duidelijke keuzes gemaakt worden. De VVD wil dat er met bewoners en ondernemers een visie ontwikkeld wordt voor elk gebied, waarin er een balans is van fijn wonen met goede voorzieningen, bedrijvigheid en groen.

▶ De VVD wil met de hoogste prioriteit de raamprostitutie van de Doublet- en Geleenstraat verplaatsen naar een nieuwe locatie aan de Sporendriehoek. In de Doublet- en Geleenstraat ontstaat zo ruimte voor aantrekkelijke nieuwe stadswoningen en commerciële ontwikkeling. Tegelijkertijd bieden we sekswerkers betere en veiligere werkplekken met voldoende voorzieningen om hun beroep uit te oefenen.

▶ Coffeeshops en shishalounges mogen net als andere ondernemers hun geld verdienen, zolang dit niet leidt tot overlast voor de buurt. Overlast moet worden aangepakt, in het bijzonder in het Zeeheldenkwartier, de Weimarstraat en de binnenstad. De VVD wil overconcentratie bestrijden door afspraken over verplaatsing, verspreiding of stoppen. Uitkopen is een serieuze optie.

▶ Onze 11 kilometer kust maakt Den Haag uniek. Die moeten we beschermen als een Nationaal Park. De VVD wil dat er niet wordt gebouwd in de Natura2000 gebieden en aan de kust wordt geen extra hoogbouw toegestaan. Wel is er ruimte voor verbetering van bestaande bebouwing. In het kader van De Kust Gezond worden kansen gezocht om buitenruimte hier tegelijkertijd te verbeteren.

▶ De VVD wil verloedering van (monumentale en winkel)panden aanpakken. De Haagse Pandbrigade gaat eigenaren intensiever aanspreken om de panden op te laten knappen. Dit geldt ook voor ambassades. Er wordt gezocht naar striktere sancties, zoals het opzeggen van medewerking aan diplomatieke voordelen, of het niet kunnen huren van monumenten.

▶ Eigenaren die Haags monumentaal erfgoed willen beschermen of opknappen, verdienen ondersteuning van de gemeente. Aansprekend monumentaal erfgoed verlichten we met slimme led-verlichting, zodat deze Haagse parels ook ’s nachts goed voor het voetlicht komen.

▶ Verloederde panden bieden in tijden van woningnood ook een kans voor nieuwe woningen voor de middenklasse en starters. De VVD wil particulieren de kans geven om zo veel mogelijk van deze panden te transformeren en op te knappen, onder regie van de Wijkontwikkelingsmaatschappij.

▶ De VVD wil het Bernhardviaduct voor de helft afbreken en grondig renoveren. Zo ontstaat er ruimte voor nieuwe hoogbouw, voor uitbreiding van de Haagse campus van de Universiteit Leiden en extra woningen, onder andere voor studenten. De straat kan door deze ontwikkeling als een groene boulevard worden ingericht, met betere verbinding tussen het Wijnhavenkwartier en de Rivierenbuurt.

▶ De VVD wil een onderzoek naar ondertunneling van het Schenkviaduct om er een stadspark van te maken. Afbreken en vergroenen van de vrijgevallen ruimte wordt als optie meegenomen.

Aanpak woonoverlast

Woonoverlast kan een straat of buurt onleefbaar maken. Te vaak leidt dit tot vertrek van de mensen die overlast ervaren, in plaats van de mensen die de overlast veroorzaken. De oorzaak ligt niet altijd bij de bewoners. Soms zijn het pandbazen en huisjesmelkers die verantwoordelijk zijn voor krappe huisvesting in slecht onderhouden woningen die aan de basis van het probleem staan. De VVD wil de overlast bij de wortel aanpakken.

▶ Het begin van de overlast ligt bij de hoge druk op Den Haag vanuit de hele regio als het gaat om bijvoorbeeld sociale huurwoningen, huisvesting voor arbeidsmigranten en daklozen. Den Haag lost veel regionale problematiek op, omdat buurgemeenten weinig betaalbare woningen realiseren en opvang regelen. De VVD wil met de omliggende gemeenten in gesprek om dit te veranderen, eventueel met behulp van provincie die hier toezicht op houdt.

▶ Malafide verhuurders moeten hard worden aangepakt voor misstanden. De VVD wil een intensieve handhavingscampagne van de Haagse Pandbrigade in wijken waar dit het meest speelt zoals Laak, Spoorwijk en Moerwijk. Op basis van meldingen en signalen gaat dit team ook andere wijken in. Het aanpakken van illegale bewoning van winkelpanden verdient daarbij meer aandacht.

▶ Bij woonoverlast kiest de VVD voor het slachtoffer en niet voor de dader. Met woningcorporaties worden afspraken gemaakt dat bij hardnekkige overlast de dader uit huis wordt gezet en niet, het slachtoffer wordt gevraagd te verhuizen.

▶ Daarnaast wil de VVD dat de gemeente meer gebruikmaakt van wettelijke mogelijkheden tot het geven van een zogeheten gedragsaanwijzing. Hierbij eist de gemeente dat overlastgevers hun gedrag veranderen en kan een dwangsom worden opgelegd.

▶ Brandveiligheid is bijzonder belangrijk, zeker met verkamerde woningen en het probleem van overbewoning. De Haagse Pandbrigade heeft mede door de VVD meer capaciteit gekregen en moet worden ingezet om op te treden tegen overbewoning en onveilige woonsituaties. De VVD wil de Haagse Pandbrigade verder versterken om woonoverlast, verloedering, overbewoning, onmenselijke huisvesting en andere wanpraktijken aan te pakken.

Duurzaam wonen

De klimaatdiscussie is de afgelopen jaren behoorlijk geradicaliseerd. Het lijkt soms alsof er maar twee groepen zijn: ontkenners die doen alsof er niets aan de hand is en drammers die het klimaat voor alles als excuus gebruiken. Dit lost de klimaatcrisis natuurlijk niet op. De VVD wil juist opkomen voor diegene die overtuigd is van de noodzaak, maar voor wie de transitie wel haalbaar en betaalbaar moet blijven.

De VVD wil de komende jaren aan de slag met duurzaamheid, op een manier die werkbaar is en kansen biedt voor de stad. Dit betekent het verlagen van de uitstoot van broeikasgassen zoals afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs. De VVD kijkt naar manieren die bijdragen om dit doel zo snel mogelijk, zo goedkoop mogelijk en met de grootste effectiviteit te bereiken. Zo maken we de stad duurzamer, schoner en welvarender.

▶ Nieuwbouw moet toekomstbestendig zijn. Dat betekent allereerst klimaatbestendig, zodat het extreme regenval en hitte aankan. Om snel meters te kunnen maken met de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad, wil de VVD dat gekeken wordt naar herstructurering van sterk verouderde bebouwing in slechte staat.

▶Gas is geen vijand. De VVD wil dat nieuwbouw gasloos wordt gebouwd, maar het is niet effectief en ook nog eens erg duur om bestaande woningen van het gas af te halen. De VVD wil dat het gasleidingennetwerk in de stad behouden blijft. In de toekomst kunnen deze leidingen een rol spelen in de energietransitie, bijvoorbeeld als bio/groen/waterstofgas een mogelijkheid wordt om huizen te verwarmen.

▶ Isoleren, isoleren en nog eens isoleren. De VVD wil dat in de komende periode alles op alles wordt gezet om woningen en kantoren te isoleren. Warmte die je niet kwijtraakt, hoef je ook niet te stoken. De VVD wil de resterende Eneco-middelen die zijn gereserveerd voor de energietransitie inzetten om geld aan te trekken voor een revolverend ‘Haags Duurzaamheidsfonds’. De Eneco-middelen worden gebruikt voor de financieringskosten van een leenfonds waar Hagenaars geld kunnen lenen voor isolatie of andere verduurzaming van hun woning. De Eneco-middelen worden hierdoor maximaal benut. De lening wordt terugbetaald aan het fonds met de besparing op de energierekening, waarna het geld weer opnieuw ingezet kan worden.

▶ De VVD wil werk maken van schonere lucht. In veel Haagse huizen geeft een houthaard warmte en gezelligheid. De VVD wil dat Hagenaars daarvan kunnen blijven genieten. Daarom introduceren we een subsidie voor het plaatsen van een filter dat fijnstof uit de rook filtert.

▶ Een aanzienlijk deel van de totale CO2-uitstoot is afkomstig van publieke panden. De VVD wil dat de gemeente het goede voorbeeld geeft door deze in 2030 CO2-neutraal te laten zijn.

▶ Voor de VVD staat voorop dat lokale bronnen voorrang krijgen om in de warmtevraag voorzien. De gemeente moet een lokale markt creëren van gekoppelde warmte- en energiebronnen. Door de netwerken van lokale bronnen aan elkaar te koppelen, krijgen inwoners de keuze van welke bron zij warmte of energie willen ontvangen en worden monopolies tegengegaan. Daarom is de VVD geen voorstander van de Leiding door het Midden.

▶ De VVD wil hittestress aanpakken met verkoelen door te vergroenen. Deze collegeperiode wil de VVD de vijf meest versteende plekken vergroenen. Bewoners worden betrokken bij de invulling hiervan en initiatieven vanuit bewoners en ondernemers worden gesteund.

▶ De VVD wil bij zowel nieuwbouw als renovatie inzetten op circulair bouwen en het vergroenen van gebouwen. Bij hoogbouw wordt ingezet op groene gevelbekleding of zogeheten ‘verticale bossen’.

▶ De VVD wil slimmer omgaan met water. Bij nieuwbouw wordt voortaan waterbesparend gebouwd, met een gescheiden systeem van drinkwater en grijswater. Bij herontwikkelingen en nieuwbouw moet de gemeente zorgen dat leidingen zo min mogelijk verlegd worden. Ook worden de gevolgen voor bijvoorbeeld het grondwaterpeil duidelijk onderzocht.

Wij nemen actie.

Doe jij dat ook?