Beschermen van de open samenleving.

De VVD vindt het van groot belang dat onze vrije open samenleving wordt uitgedragen en beschermd. Vrijheid is immers niet vrijblijvend. Dit betekent dat waarden zoals de gelijkheid tussen man en vrouw, de acceptatie van LHBTIQ+ personen en de vrijheid van meningsuiting niet onderhandelbaar zijn. Initiatieven en organisaties die deze waarden uitdragen moeten ondersteund worden.

Helaas zijn er ook organisaties die lijnrecht tegen deze doelstellingen ingaan. Deze organisaties zijn er juist op ingericht om binnen de maatschappij een eigen zuil te vormen, gebaseerd op het land van herkomst of een radicale interpretatie van het geloof. Ze worden vaak ook vanuit onvrije landen gefinancierd en dragen bij aan polarisatie en radicalisering. De VVD vindt dit soort organisaties ongewenst en wil hiertegen optreden.

▶ Haatpredikers krijgen geen podium in Den Haag. De VVD wil dat predikers die haatzaaien en oproepen doen die in strijd zijn met onze waarden een gebiedsverbod en boetes krijgen. Op haatpredikers die al een Haags gebiedsverbod hebben, wordt scherper gecontroleerd. Ze worden waar mogelijk ook strafrechtelijk vervolgd.

▶ Organisaties die de integratie tegenwerken of bijdragen aan radicalisering komen niet in aanmerking voor subsidies of samenwerking met de gemeente. Hierover vindt steeds afstemming met de Rijksoverheid plaats.

▶ Om buitenlandse inmenging beter tegen te gaan, willen we Haagse stichtingen en verenigingen met financiering uit landen die onze vrijheden niet respecteren beter in kaart brengen en deze geldstroom stopzetten. Hierin werken we samen met de Rijksoverheid. Stichtingen of verenigingen met een radicaal profiel, die aanzetten tot haat worden samen met de Rijksoverheid aangepakt en waar mogelijk ook strafrechtelijke vervolgd.

▶ Ambtenaren, medewerkers in het onderwijs en maatschappelijke organisaties moeten samenwerken en getraind worden in het signaleren en voorkomen van bijvoorbeeld radicalisering, verborgen vrouwen, geloofsdwang of huwelijksdwang.

▶ Zeker in de internationale stad van vrede en recht mag de Holocaust niet onbesproken blijven. Meer dan twee derde van de Joodse Hagenaars is vermoord. Deze geschiedenis verdient dan ook de aandacht in Haagse klaslokalen en bij integratie van nieuwe Hagenaars.

▶ De VVD wil alles op alles zetten om genitale verminking van vrouwen te voorkomen. Dit kan door met bijvoorbeeld artsen, ziekenhuizen en hulpverleners afspraken te maken over een meldingsplicht en voorlichting te verbeteren. Daarnaast wil de VVD dat met politie en justitie afspraken worden gemaakt over opsporing en vervolging.

▶ Het is volstrekt onacceptabel dat vrouwen door demonstranten worden lastiggevallen bij een abortuskliniek. De VVD wil dat er bij de abortuskliniek in het Statenkwartier een bufferzone komt in het belang van de verkeersveiligheid en om wanorde te voorkomen.

Wij nemen actie.

Doe jij dat ook?