Begroting op orde

Iedere euro kan maar één keer worden uitgegeven. De VVD kiest voor lage lasten en investeringen in de stad. Dit wordt mogelijk gemaakt door kritisch te kijken naar het takenpakket van de gemeente. De VVD ziet mogelijkheden bepaalde taken effectiever en efficiënter uit te voeren. Daarnaast zijn er zaken die de VVD niet als taak van de gemeente ziet.

▶ De VVD wil dat de gemeente een sluitende begroting heeft. Dit betekent niet meer uitgeven dan dat er binnenkomt. Incidentele meevallers mogen niet worden gebruikt voor structurele uitgaven. Meevallers wil de VVD storten in het op te richten Haags Investeringsfonds.

▶ Als de financiële buffers van de gemeente voldoende stevig zijn, wil de VVD overschotten op de begroting ook storten in het Haags Investeringsfonds.

▶ Als het aantal inwoners in de stad stijgt, bijvoorbeeld door nieuwe woningen op de Binckhorst, krijgt Den Haag een hogere bijdrage uit het gemeentefonds. De VVD wil dat deze inkomsten volledig naar het meegroeien van de voorzieningen gaat, voor de helft via het storten in het Haags Investeringsfonds.

▶ De gemeente moet beter gebruik maken van mogelijkheden voor cofinanciering vanuit de EU of de Rijksoverheid. Den Haag laat nu nog te veel geld liggen.

▶ Het vereenvoudigen en digitaliseren van diensten en loketten bespaart niet alleen tijd en geld voor bewoners en ondernemers. Er kan meer werk worden gedaan door de gemeente voor hetzelfde geld. Het maakt ook thuiswerken bij de gemeente eenvoudiger.

▶ De VVD wil dat er strenge voorwaarden worden gesteld aan gesubsidieerde instellingen. Er moeten standaard duidelijke afspraken worden gemaakt over het inzichtelijk maken van effectiviteit en doelmatigheid.

▶ De Metropoolregio kan ook een stuk efficiënter door strakker vast te houden aan de doelstellingen. Den Haag neemt hierin het voortouw.

▶ De gemeente heeft nog veel vastgoed en grond in bezit. De VVD wil dat de gemeente dit zo veel mogelijk verkoopt, te beginnen met wat buiten de gemeentegrenzen ligt. Alleen grond of vastgoed van direct belang voor Den Haag blijft in handen van de gemeente. Gemeentelijk vastgoed wordt zo veel mogelijk verduurzaamd.

Wij nemen actie.

Doe jij dat ook?