Aan de slag.

Werk is van groot belang voor de mens en de samenleving. Werk gaat niet alleen om inkomen, maar zorgt ook voor contact met andere mensen. Werk leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en draagt zo een steentje bij aan onze samenleving. De VVD wil zo veel mogelijk Hagenaars aan het werk hebben. Hagenaars die geen baan hebben, worden door de gemeente ondersteund en begeleid richting de arbeidsmarkt. Wanneer de stap naar regulier werk nog te groot is, worden Hagenaars naar passend werk en leerwerkplekken begeleid.

De gemeente moet samenwerken met zowel het onderwijs als ondernemers, om werkzoekenden, opleidingstrajecten en arbeidsmarkt met elkaar te verbinden. De VVD wil ook dat de gemeente intern beter samenwerkt, zodat Hagenaars die op meerdere vlakken met een probleem kampen, vanuit één aanspreekpunt geholpen worden. Daarnaast moet de gemeente goed gebruik maken van bestaande programma’s en subsidies vanuit andere overheden, zoals de Rijksoverheid en de Europese Unie.

▶ De VVD wil dat om- en bijscholing gericht is op iemands talenten en hoe deze aansluiten op de arbeidsmarkt. Dit kan bijvoorbeeld door te investeren in laagdrempelige en praktijkgerichte vakopleidingen waar veel behoefte aan is op de arbeidsmarkt, zoals timmerwerk, lassen, het isoleren van woningen of het plaatsen van zonnepanelen en warmtepompen.

▶ De VVD wil dat de gemeente blijft inzetten op het sluiten van werkakkoorden zoals dit gebeurd is binnen diverse sectoren, van horeca tot zorg en van transport tot facilitair. In het bijzonder denkt de VVD daarbij aan de uitdaging die er ligt op het gebied van verduurzaming. We leren daarbij van eerdere minder succesvolle ervaringen.

▶ Als ondernemers gestimuleerd worden aan de slag te gaan met bijstandsgerechtigden, moet dit niet leiden tot allerlei bureaucratie. In plaats van een kaartenbak waar de gemeente in graaft en een werkplek bij zoekt, wil de VVD een app waarmee een ondernemer via de gemeente een match kan vormen met werkzoekenden. Zo kunnen ondernemers zelf talenten herkennen en een kans geven. De VVD wil hierin samenwerken met buurgemeenten.

▶ De VVD wil dat wordt samengewerkt met het UWV, wijkteams, buurthuizen en jongerenwerk voor een gerichte aanpak voor werkloze jongeren zonder startkwalificatie of met weinig opgebouwde WW-rechten. Met mentorschap en een individueel ontwikkelplan zorgen we dat deze jongeren hun talenten ontwikkelen en sterker de arbeidsmarkt opgaan.

▶ Wie naar vermogen bijdraagt, kan op ondersteuning van de gemeente rekenen. Het verliezen van een baan is al ingrijpend genoeg. Wel verwacht de VVD in dat geval een tegenprestatie, zodat mensen blijven meedoen en bijdragen aan de samenleving. Uitkeringsgerechtigden die onvoldoende ingeburgerd zijn, kunnen als tegenprestatie verplicht worden te werken aan inburgering en integratie.

▶ Wie minder bijdraagt, kan ook minder een beroep doen op de samenleving. Als je bijstand ontvangt, maar de sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie verricht, betekent dit gekort worden op de uitkering of de uitkering verliezen.

▶ Wanneer je van een uitkering naar een betaalde baan gaat, moet je dat merken in je portemonnee. Te vaak zorgen gemeentelijke regelingen voor de armoedeval, waardoor werken niet loont. De VVD wil dat deze regelingen kritisch bekeken worden, zodat de armoedeval voorkomen wordt en werken gestimuleerd wordt.

▶ De afgelopen jaren zijn te veel mensen onterecht tot fraudeur bestempeld. Fraude is en blijft diefstal, maar de VVD wil dat het maken van een foutje je niet tot fraudeur bestempelt. Het oordeel over fraude moet uiteindelijk tot stand komen door mensen, niet door een computer.

▶ Echte fraudeurs pakken we aan. Het kan dan gaan om zwartwerken, verzwegen vermogen in het buitenland, of het verzwijgen van samenwonen. Hiervoor wordt samenwerking tussen de Haagse Pandbrigade, het Haags Economisch Interventie Team en de politie versterkt.

Wij nemen actie.

Doe jij dat ook?