Voordracht Anne Mulder als wethouder

Zoals eerder gecommuniceerd draagt de Haagse VVD Anne Mulder voor als nieuwe wethouder. In de recent afgeronde integriteitsscreening zijn geen feiten of omstandigheden aangetroffen die een benoeming in de weg staan. Dat betekent dat de gemeenteraad aanstaande woensdag zal stemmen over de benoeming.

In de integriteitsscreening heeft Anne Mulder een aantal onderwerpen ter tafel gebracht. Daarover heeft hij de onderstaande verklaring opgesteld.

Frans de Graaf
fractievoorzitter Haagse VVD

Verklaring Anne Mulder

Enkele weken geleden heeft de VVD-gemeenteraadsfractie mij voorgedragen als wethouder.

Onderdeel van de benoemingsprocedure is een integriteitsscreening en een gesprek met de commissie integriteit. Deze commissie heeft geen feiten en omstandigheden op het gebied van integriteit aangetroffen die een beletsel vormen voor mijn benoeming tot wethouder.

In het gesprek met de commissie heb ik enkele onderwerpen aan de orde gesteld die leiden tot de volgende besluiten.

  • Op dit moment heb ik een aantal nevenfuncties die ik zal beëindigen. Twee nevenfuncties wil ik graag behouden. Sinds 2005 ben ik docent-veteraan bij het Veteraneninstituut en sinds 2008 ben ik gastspreker bij het landelijk Steunpunt Gastsprekers WOII (herinneringscentrum Westerbork). In die hoedanigheden vertel ik schoolklassen over mijn ervaringen als dienstplichtig militair in Srebrenica. Dit zijn onbezoldigde functies.
  • Ik zal mij verschonen bij onderwerpen die in het college aan de orde komen die een relatie hebben met een voormalige nevenfunctie.
    • Sinds mei 2011 ben ik lid van het Nationaal Comité Veteranendag. Dit lidmaatschap ga ik beëindigen. Als het college mogelijk besluiten moet nemen die de (organisatie van de) Veteranendag raken, zal ik in het college melding maken van mijn voormalige betrokkenheid bij Veteranendag, niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming in het college en hiervan aantekening laten opnemen in de verslaglegging. 
    • Van 2012 tot 2016 ben ik lid geweest van de Raad van Advies van de Stichting Leef met de Zee. Deze Stichting beheerde en exploiteerde strandhuisjes en stimuleerde omgevingsbewust recreëren bij eigenaren en huurders. Het onderwerp ‘strandhuisjes’ als onderdeel van de portefeuille ruimtelijke ordening draag ik over aan een collega-wethouder. Als het college besluiten moet nemen die dit onderwerp raken, zal ik niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming in het college en daarvan aantekening laten maken in de verslaglegging. 
  • Mijn partner is werkzaam als directeur Blauwhoed Studio (en lid van het directieteam) bij projectontwikkelaar Blauwhoed. Ik zal op geen enkele wijze in contact komen met en betrokken raken bij projecten van Blauwhoed dan wel betrokken raken bij voornemens van Blauwhoed om projecten te ontwikkelen in Den Haag. Alle zaken die raken aan (de projecten van) Blauwhoed om projecten te ontwikkelen in Den Haag, zal ik overdragen aan een collega-wethouder. Als het college besluiten moet nemen die de projecten van Blauwhoed raken, zal ik de functie van mijn partner melden, niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming en hiervan aantekening opnemen in de verslaglegging.  Mijn partner trekt zich terug uit Stichting Wonen in Den Haag, waarin zij namens Blauwhoed participeert. Deze stichting is een samenwerkingsverband van ontwikkelaars, woningcorporaties, makelaars, beleggers en bouwbedrijven die actief zijn op de Haagse woningmarkt, ondersteund door de gemeente Den Haag. Mijn partner zal niet deelnemen aan eventuele zakelijke besprekingen met de gemeente Den Haag.

Anne Mulder