Vacatures bestuur Haagse VVD

Nicole Maes, de voorzitter van het bestuur, heeft besloten na 4½ intensieve, maar mooie jaren, niet herbenoembaar te zijn voor een nieuwe termijn van drie jaar. Op die manier krijgt de nieuwe voorzitter de tijd en ruimte om zich in alle rust voor te bereiden op de belangrijkste taak, nl. het voorbereiden van de Haagse VVD op de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. In het bestuur is daardoor een vacature ontstaan voor de positie van voorzitter, die tijdens de ALV van 14 mei as. ingevuld zal worden. Tevens is de secretaris herbenoembaar en wordt het bestuurslid campagne en communicatie benoemd.Het bestuur heeft tijdens de bestuursvergadering van 12 maart besloten voor alle drie de vacatures een kandidaat voor te dragen, namelijk: 


- Petra Ginjaar voor de positie van voorzitter

– Anne-Marie Kemp voor de positie van secretaris (dit betreft een herbenoeming)

- Arash Rahmani voor de positie van bestuurslid campagne en communicatieIn de persoon van Petra Ginjaar heeft het bestuur iemand gevonden met Haagse wortels, die de VVD zowel lokaal als landelijk door en door kent. Petra is iemand met brede politieke, bestuurlijke en maatschappelijke ervaring. Het bestuur heeft groot vertrouwen in haar vermogen om de komende jaren met passie, ambitie en verbindend vermogen leiding te geven aan de Haagse VVD.

Arash Rahmani heeft de afgelopen maanden hard gewerkt om de campagne voor de provinciale staten uit te denken, vorm te geven en uit te voeren. Dat heeft hij naar grote tevredenheid gedaan. Het verheugt het bestuur dan ook dat hij zich bereid heeft verklaard officieel de positie van bestuurslid campagne en communicatie te willen innemen in het bestuur.

Conform artikel 16 van het Huishoudelijk Reglement hebben de leden tot en met 7 mei de gelegenheid uit hun midden zelf kandidaten te stellen voor een van de drie functies. Dit kan door een mailbericht te sturen aan de secretaris van het bestuur (bestuur@vvddenhaag.nl). 

Als er geen tegenkandidaat is, worden de kandidaten van het bestuur tijdens de ALV van 14 mei a.s. met een hamerslag benoemd. Bij een meervoudige kandidatuur wordt er gestemd en wordt de eerste kandidaat die tijdens de ALV in een schriftelijke stemming meer dan 50% van de stemmen haalt in functie benoemd.