Inbreng Haagse VVD bij begrotingsbehandeling over zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

, Den Haag

Voorzitter, vandaag bespreken wij het hoofdstuk Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid van de programmabegroting.

Een goede zorg voor iedere inwoner in Den Haag daar gaat het om. De periode van decentralisatie kenmerkt zich door een gebrek aan regie, overzicht en inzicht, waardoor het geven van richting en leveren van kwaliteit moeizaam op gang kwam. Binnen het domein van de WMO worden de verbeteringen en de effecten daarvan nu langzaam zichtbaar. Voor de Jeugdhulp is dit nog niet het geval en is het urgent dat er stappen worden gezet. De Haagse VVD is van mening dat de aanpak van de wethouder bijdraagt om de kwaliteit van de dienstverlening daadwerkelijk te verbeteren en steunt deze dan ook.
In de verdere uitwerking van de strategie wil de Haagse VVD voorkomen dat voor ieder probleem een nieuw regeltje wordt bedacht en een hulpconstructie wordt opgetuigd om daarover te praten. De Haagse VVD wil de oplossing zoeken in het scherp beleggen van verantwoordelijkheden en het bieden van ruimte aan professionals, maar ook streng te handhaven waar dit vertrouwen wordt geschaad.
Om die reden vraagt de Haagse VVD aan de wethouder:
‘Een uitvoeringstoets te doen op de Inkoopstrategie voor de jeugdhulp en meer inzicht te geven in welke maatregelen genomen worden om misbruik van zorgaanbieders en afnemers te signaleren.’

Voor wat betreft de kosten op de jeugdhulp vraagt de Haagse VVD om realiteitszin. Inmiddels is bekend dat de overschrijding door meer komt dan alleen de vertraagde facturen, ook de inzet op preventie is goed maar zal niet direct miljoenen aan besparingen opleveren, de transparantie en de vraag of het voor de gemeente mogelijk is binnen de bestaande open einde regeling de kosten de komende jaren voldoende te beheersen moet worden beantwoord.
Om die reden vraagt Haagse VVD de wethouder te werken aan een meerjarig inzicht waarin de spanningen op het budget in beeld worden gebracht, inclusief scenario’s hoe hier mee om te gaan en dit te delen met de Raad.