Haagse VVD in de commissies: Spreektekst Det Regts over de fietsnota

Voorzitter,

Een mooi plan is ons voorgelegd ter uitvoerig van de nota Ruim baan voor de fiets.

Ik heb er enkele vragen en of opmerkingen over:

1. Al jaren zijn we op zoek naar een alternatief voor het gebruik van de Grote Marktstraat als fietsroute. Daar is 10 miljoen voor beschikbaar. Dus het geld is de belemmering niet. Het duurt voor mijn fractie nu toch wel allemaal wel heel lang. Ik vraag daarom een toezegging van de wethouder om voor het zomerreces (en dan bedoel ik het aanstaande zomerreces) met een goed plan te komen voor dit onderwerp.

Dan de fietsparkeerplekken: De ambitie is veel méér gebruik van de fiets. Dat betekent dat we op grote schaal fietsparkeerplekken moeten realiseren. Want, voorzitter, regeren is vooruit zien, en als onze ambitie zo hoog ligt, moeten we de consequenties daarvan onder ogen zien. Dus de vraag is of we niet een Thema V moeten toevoegen aan de opbouw van het uitvoeringsprogramma. Wij vinden dat we op die fietsparkeerplekken al dit jaar fors moeten gaan investeren en niet pas in 2022. En niet alleen bij de NS stations, dat ook natuurlijk, maar vooral ook in de woonwijken. Fietsnietjes zijn wat ons betreft niet alleen de oplossing om de fietsenchaos in de woonwijken te lijf te gaan. Ook bij die fietsnietjes ontstaan onontwarbare kluwens van fietsstaal. We moeten alles er aan doen om de leefomgeving in de woonwijken aantrekkelijk te maken of te houden. En dan denk ik aan oplossingen die de leefomgeving niet slechter maken, maar mooier, en dat betekent zo veel mogelijk inpandige fietsparkeergelegenheden, zoals dat in de binnenstad nu aardig begint te lukken.

Ik weet dat er in verschillende wijken zo over wordt gedacht en dat men er zelf over aan het nadenken is hoe we de consequenties van deze gemeentelijke ambitie zo goed mogelijk kunnen managen. Daarom vragen wij aan de wethouder een toezegging om voor het aanstaande zomerreces met een uitgebreide brief te komen waarin bekend gemaakt wordt welke en welke soort fietsparkeerplekken er op korte termijn kunnen worden gerealiseerd en in welke wijken op welke locaties .

Voorzitter, het fietsenstallingsprobleem is langzamerhand zo groot aan het worden, dat we er écht met z’n allen iets aan moeten doen. In het centrum wordt het aangepakt. Die aanpak moeten we doorzetten in de wijken rondom de binnenstad.

Dus, voorzitter, graag een toezegging van de wethouder dat hij zich over dit probleem ontfermt , dat hij alle creativiteit op het stadhuis en in de wijken verzamelt, en met een goed plan van aanpak komt. Met een tijdschema van uitvoering, want dat is wat de bewoners

graag willen zien. Ze willen best een half jaartje langer wachten, als ze maar weten wanneer hun probleem wordt aangepakt.

2. Dan, voorzitter: het aantal ongelukken dat zo toeneemt in plaats van dat het de ambitieuze nullijn nadert. Er zijn vast wel cijfers over hoe die ongelukken ontstaan: zijn het aanrijdingen met auto’s, valpartijen, zijn het mensen op elektrische fietsen die de snelheid niet onder controle hebben? Het neemt toe vanaf 2014, toen die elektrische fiets z’n intrede deed. Dat roept bij mij vragen op. Het is natuurlijk van belang dat te weten voordat we nog verderstrekkende veiligheidsmaatregelen treffen, want voor de laatste soort valpartijen is het lastig de veiligheid te vergroten. Graag zie ik van de wethouder dar eens wat cijfers over. Die zijn vast bij de SWOV wel voorhanden.

3. Dan, voorzitter het nog niet fietsende deel van deze stad. Er zijn nog steeds bevolkingsgroepen die weinig of niet fietsen. Heel goed dat daar aandacht voor is, en met name voor de kinderen, die nog een heel fietsend leven voor zich hebben. Ik begrijp dat we als gemeente kinderen met een niet-fietsende thuissituatie aan een fiets gaan helpen als dat financieel nodig is. Maar: Hoe doen we dat precies? Krijgen ze gratis een fiets? En: als dat zo is: hoe monitoren we dat ze die fietsen ook gebruiken en er zuinig mee omgaan? Het moet natuurlijk niet een actie zijn voor de bühne, zo van: kijk ons eens slim zijn met het aan het fietsen krijgen van al die kinderen! Graag wil ik van de wethouder weten hoe hij die kinderen in hun fietsende toekomst monitort, en of het behulpzaam zijn bij het verkrijgen van een fiets ook werkelijk zoden aan de dijk zet.

4. Tenslotte wil ik de wethouder vragen om een toezegging van een rapportage aan de raad van ieder jaar in plaats van om de twee jaar. Wij zijn als VVD erg benieuwd hoe de voortgang van dit belangrijke en ambitieuze plan zich ontrolt, of de doelen gehaald worden, of de fiets parkeerplaatsen er tijdig komen, hoe het mee krijgen van het niet-fietsende deel van onze stad zich beweegt in de juiste richting, en tenslotte last but nog least hoe de veiligheidsmaatregelen die we nemen uitpakken. Dat kan heel simpel met een overzichtje zoals nu ook in de inleiding, maar het geeft de Raad houvast in het controleren of de ontwikkelingen zich in de juiste richting bewegen.

O ja, en dan heb ik nog één puntje.

Kennelijk wil de gemeente dat alle fietspaden geasfalteerd worden.

Ik begrijp dat niet helemaal, want het is ook prima fietsen op klinkers of tegels.

Daarom maakt mijn fractie toch wel bezwaar tegen het uitgeven van 1 miljoen per jaar om fietspaden te asfalteren, ook als ze nog prima dienst doen als klinkerfietspad. Is dat niet een beetje goed geld weg gooien? Kunnen we dat geld, ook al is het maar een deel, niet beter aan fietsparkeren besteden?

Dat was het voorzitter dank u wel.