Coalitieakkoord 2018-2022: ‘Den Haag, stad van kansen en ambities’

, Den Haag
Coalitieakkoord 2018-2022: 'Den Haag, stad van kanse

Deze week heeft de Haagse VVD met Groep de Mos, D66 en GroenLinks een coalitieakkoord gesloten voor de komende vier jaar. De Haagse VVD is trots op de afspraken die in het akkoord zijn gemaakt. Er waait een nieuwe frisse wind door Den Haag. Met een nieuw college dat liberaal, lokaal en progressief in zich verenigt en waarin de leefbaarheid centraal staat. We kiezen ervoor de stad mooier te maken en het leven van mensen prettiger in te richten. 

De Haagse VVD staat de komende vier jaar voor:

• Gezonde financiën, we stellen financieel orde op zaken. We werken tekorten weg (bijv. in de Jeugdzorg) en we geven niet meer uit dan inkomsten van de gemeente  toelaten.

• Een veilige stad met meer handhavers. 

• Gezonde stad, we groeien daar waar de stad er beter van wordt, voor een mooie en leefbare stad. We durven te kiezen waar we bouwen en waar niet.

• Gezonde bijstand, we dringen het aantal mensen in de bijstand terug.

• Gezonde economie, we geven ondernemers meer ruimte om te ondernemen en omarmen innovatie

• Gezonde Haagse bereikbaarheid en we investeren in mobiliteit.

• Gezond opgroeien, gezond oud kunnen worden en je niet eenzaam voelen.

• Gezonde leefomgeving: duurzaamheid staat voorop. We versterken blijvend het groene karakter van Den Haag.

Een gezonde stad
Woningbouw op plekken waar de stad er beter van wordt; karakter Haagse wijken beschermen Grootschalige woningbouw komt alleen op plekken waar de stad er beter van wordt: in het Central Innovation District, de Binckhorst en Den Haag Zuid-West. Buiten deze gebieden komt geen grootschalige woningbouw en is alleen ruimte voor ontwikkelingen die passen in de bestaande bouwstijl en bestaande omgeving. Zo behouden we het unieke karakter van Haagse wijken. Om diezelfde reden roepen we woningsplitsing een halt toe wanneer het de leefbaarheid en het karakter van wijken aantast, iets waar de Haagse VVD al lang aandacht voor vraagt. Zo blijven ook meer woningen voor gezinnen beschikbaar. Bij nieuwbouw stellen we hogere eisen aan architectonische kwaliteit en duurzaamheid. Grootschalige woningbouw combineren we met een integrale gebiedsontwikkeling zodat de omgeving mooier, groener en leefbaarder wordt. Zo gaan we ook de mogelijkheden voor een ondergrondse parkeergarage in het Geuzenkwartier onderzoeken. Op deze manier komt er boven de grond meer ruimte voor recreatie en groen.

We passen wettelijke mogelijkheden toe om overconcentratie van problemen in wijken tegen te gaan. 

Onderzoek verplaatsing raamprostitutie
De raamprostitutie in de Doublet- en Geleenstraat is onwenselijk: de werkomstandigheden zijn slecht en de leefbaarheid van de buurt staat onder druk. De Haagse VVD strijdt er al jaren voor om hier een einde aan te maken. We hebben het nu voor elkaar gekregen dat deze coalitie mee gaat werken aan initiatieven om de raamprostitutie in zijn geheel te verplaatsen naar een locatie nabij het Schenkviaduct, ten noorden van de Lekstraat,  waarbij uiteraard ook goed gekeken wordt naar de werkomstandigheden voor de sexwerkers. In de Doubletstraat en Geleenstraat komt dan ruimte voor nieuwe ontwikkelingen die passen in de wijk en die de leefbaarheid verbeteren en de buurten mooier maken.

Kust gezond en Scheveningen
Om Scheveningen nog mooier te maken, maken we af waaraan we begonnen zijn met het VVD-programma De Kust Gezond op de Noordboulevard en de Middenboulevard. Ook gaan we verder met dit structurele investeringsprogramma voor de Haagse kust: als het mogelijk is vergroenen we en wat groen is, beschermen we. De ontwikkelingen op Kijkduin worden, met behoud van het eigen karakter, onderdeel van het programma De Kust Gezond.

De haven van Scheveningen hoort te leven en te bruisen. Voor de toekomst van de haven sluiten we, zoals de Haagse VVD had voorgesteld, een Havenconvenant met bedrijven en ontwikkelaars zodat havengerelateerde activiteiten ruim baan krijgen. De brug over de Pijp wordt geschrapt. Er komen geen grote cruiseschepen en er komt ook geen tram over de Westduinweg.  Eindelijk is er een wethouder voor Scheveningen, van de VVD.

Gezonde Haagse bereikbaarheid en investeren in mobiliteit
Bereikbaarheid en verkeer hebben veel invloed op het woonplezier en de welvaart van Hagenaars. Nu het aantal inwoners van Den Haag de komende jaren snel blijft groeien, wilde de Haagse VVD hogere eisen stellen aan de bereikbaarheid van de stad. Dat is gelukt. Deze coalitie gaat balans aanbrengen door te investeren in echte, volwaardige alternatieven voor het gebruik van de (eigen) auto en in betere doorstroming. Zo gaan we onder andere de mogelijkheden voor een metro van Leidschenveen richting Scheveningen onderzoeken. De auto blijft ook in de toekomst een belangrijk onderdeel van ons vervoer. Mede dankzij de Haagse VVD blijven we investeren in doorstroming, zodat mensen en bedrijven die afhankelijk zijn van hun auto beter kunnen doorrijden. Daartoe komen er meer ongelijkvloerse oplossingen op drukke kruispunten, onder andere op de Lozerlaan en de Erasmusweg, en gaan we het Telderstracé verbeteren.

Een veilig Den Haag
Zoals in het programma van de Haagse VVD staat, wordt het aantal handhavers de komende jaren opnieuw uitgebreid.  We geven hen ook meer bevoegdheden. Het  moet makkelijker worden om aangifte te doen. De Nederlandse democratische rechtstaat en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving hebben bescherming nodig. Hiervoor is voldoende toezicht en open communicatie met risicogroepen nodig. We zijn als Haagse VVD blij dat deze coalitie uitspreekt dat er niet wordt samengewerkt met organisaties die de Nederlandse samenleving afwijzen. Risico’s op radicalisering, fundamentalisme en terreurdaden zijn een grote zorg voor de stad. De gemeente heeft een belangrijke taak in het signaleren van risico’s en in het bewaken van onze veiligheid. 

Gemeentefinanciën op orde en lage lasten
In 2017 had de gemeente voor het eerst sinds jaren een tekort op de programmarekening. Voor de Haagse VVD is het van het hoogste belang dat het huishoudboekje op orde is. Met dit akkoord werken we toe naar een structureel overschot op de begroting. De lokale lasten blijven laag. De OZB-opbrengst stijgt niet mee met de waarde van uw woning, maar wordt slechts gecorrigeerd voor inflatie. Dat wil zeggen dat een gemiddelde huiseigenaar ongeveer 20 euro per jaar meer gaat betalen. De hondenbelasting wordt met ingang van 2021 eindelijk afgeschaft.

Goede zorg voor alle leeftijden
Hagenaars moeten alle mogelijkheden hebben om die zorg te kiezen die het beste bij hun zorgvraag past. Daarmee worden ze regisseur over hun eigen zorg. De Haagse VVD heeft afgesproken in dit coalitieakkoord dat dit de rode draad wordt in het gemeentelijke zorgbeleid. Voor alle inwoners, van 0 tot 100 jaar, komt er één team en één loket waarin wordt sámengewerkt. We introduceren een integraal persoonsgebondenbudget.

We gaan welzijn effectiever en kleinschaliger organiseren en de subsidiesystematiek wordt eenvoudiger, flexibeler en meer gericht op resultaat. Op deze manier worden doelgroepen beter bereikt en wordt beter ingespeeld op de specifieke vraag van bewoners.

Ouderen kunnen gelukkig steeds langer thuis blijven wonen. In hun eigen omgeving en met ondersteuning van vrienden en familie en van de gemeente. 

Ruimte voor ondernemers, minder Hagenaars in een uitkering
De Haagse VVD staat voor Haagse ondernemers. Zij dragen bij aan een mooi en gezond Den Haag en zorgen voor banen. We blijven ons inzetten om hen de ruimte te geven, onnodige bureaucratie te bestrijden en hen te ondersteunen bij het aanvragen van vergunningen. Waar mogelijk worden regels vereenvoudigd. 

Te veel Hagenaars zijn afhankelijk van een bijstandsuitkering. De komende periode investeert de gemeente in deze mensen om hen aan het werk te krijgen. Het doel is om per jaar 500 mensen extra uit de bijstand te krijgen, die meer prikkels krijgen om aan het werk te gaan. Dat is niet vrijblijvend: wie aantoonbaar en verwijtbaar medewerking weigert, wordt gekort op de bijstandsuitkering. We zetten extra in op het aanpakken van bijstandsfraude.

Een duurzaam Den Haag
Er worden concrete stappen gezet richting het doel om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Het nieuwe college streeft er naar om woningen en gebouwen te verduurzamen, waarbij keuzevrijheid en flexibiliteit centraal staan . Nieuwbouw moet klimaatneutraal zijn. Daarnaast ligt de focus  op het verder verbeteren van de luchtkwaliteit, bijvoorbeeld door verbetering van het Telderstracé. Bij het nog groener maken van de stad hebben we oog voor klimaatadaptatie zodat extreme neerslag en hitte minder nadelige gevolgen hebben.

Onderwijs en cultuur in Den Haag
In Den Haag gaat het om je toekomst en niet om je afkomst. Voor iedereen gelden dezelfde rechten en plichten, ongeacht religie, afkomst, leeftijd, ziekte geaardheid, gender of sociale status. Het onderwijs speelt hierin een belangrijke rol en ieder kind in Den Haag heeft recht op passend onderwijs. Hoogbegaafde kinderen en voorlopers die op andere manieren uitgedaagd moeten worden, maar ook kinderen die extra zorg of begeleiding nodig hebben. De zomer- en weekendscholen en brede buurtscholen worden daarom ook door dit college ondersteund. 

Daarnaast hebben we de komende jaren nog 2 uitdagingen in het onderwijs: het aanpakken van het lerarentekort en een goede aansluiting op de arbeidsmarkt. Om het onderwijs en de arbeidsmarkt beter op elkaar aan te laten sluiten, gaan we onder andere werk maken van goede vakopleidingen, ambachtsscholen en leerwerktrajecten.

Niet alleen goed onderwijs draagt bij aan de vorming van kinderen en jongeren tot volwassenen, ook sport en cultuur spelen hierin een belangrijke rol. Alle inwoners van Den Haag moeten daarom op eenvoudige wijze in aanraking kunnen komen met sport en cultuur. Het college maakt daarom werk van zichtbare Haagse kunst op straat en gaat de mogelijkheden voor een festival voor moderne muziek onderzoeken.  De komende jaren komt er meer budget voor cultuur.

De VVD-wethouders
De VVD –wethouders in het college zijn verantwoordelijk voor stadsontwikkeling, wonen, zorg en jeugd. Zij kunnen de ambities van de Haagse VVD om de stad mooier te maken en het leven van de mensen prettiger  in te richten, realiseren. We zijn trots op deze twee portefeuilles waarmee we de stad liberaler maken.