Antwoorden “personeelstekort politie”

De Haagse VVD-gemeenteraadsfractie wil dat er plannen komen om het forse personeelstekort bij politie Haaglanden zo snel en zo veel als mogelijk op te lossen. Korpschef Van Essen stelde dit probleem onlangs zelf aan de orde tijdens een nieuwjaarstoespraak. Lees hieronder ook de reactie van B&W op dit bericht.


Persbericht


Den Haag, 10 januari 2008


VVD maakt zich zorgen over personeelstekort politie


De Haagse VVD-gemeenteraadsfractie wil dat er plannen komen om het forse personeelstekort bij politie Haaglanden zo snel en zo veel als mogelijk op te lossen. Korpschef Van Essen stelde dit probleem onlangs zelf aan de orde tijdens een nieuwjaarstoespraak.


Raadslid Thessa Oosterholt-Eekhout: “Veiligheid in onze stad en op straat is van het grootste belang. Daarom willen wij dat alles uit de kast gehaald wordt om politie Haaglanden te helpen het probleem van personeelstekort op te lossen. Het mag niet zo zijn dat door het kabinetsbeleid van 100 miljoen euro bezuiniging op politie, de situatie ontstaat dat er minder blauw op de Haagse straten komt. Dat speelt juist ook in de zogeheten ‘prachtwijken’, waarvan het kabinet zegt de leefbaarheid te willen verbeteren.”


De liberalen pleiten in schriftelijke vragen voor een aanpak op verschillende niveaus en komen met de volgende concrete voorstellen en suggesties: 1. Het kabinet dient de voorgenomen landelijke bezuiniging van 100 miljoen euro op politietaken direct af te blazen en loco-burgemeester Klijnsma dient daarop bij PvdA-minister Ter Horst aan te dringen.
 2. Agenten in de randstad dienen extra salaris en/of andere faciliteiten te krijgen. Ook hierop moet Klijnsma aandingen bij het kabinet.
 3. De gemeente dient in overleg met woningcorporaties te bezien of (aspirant-)agenten voorrang kunnen krijgen op de – voor nieuwkomers problematische – Haagse woningmarkt.
 4. Het politiekorps zelf kan pogen oudere, ervaren agenten (mits op vrijwillige basis) langer te behouden om ze in te schakelen voor praktijkscholing voor beginnende agenten, bijvoorbeeld door simulaties aan de hand van lokale Haagse situaties.

Voor nadere informatie:
Thessa Oosterholt-Eekhout (raadslid), 06 – 51 01 01 61


~~~~~~~~~~


Vragen


Aan de voorzitter van de gemeenteraad


Den Haag, 10 januari 2008


Uit de media blijkt dat het politiekorps Haaglanden met een groot personeelstekort kampt. Korpschef Van Essen heeft in zijn nieuwjaarstoespraak gemeld dat dit tekort vijftien tot twintig procent van de agenten in executieve dienst bedraagt. “De laatste 3 jaar stapte bijna een hele jaarlichting over naar andere politiediensten.”(Nederlands Dagblad, 5-1-2008).


In zijn – door ons opgevraagde – toespraak meldt de korpschef verder dat: “2008 nog een jaar zal zijn dat er sprake is van schaarste. En het vele en emotioneel zware werk wordt dus door minder medewerkers gedaan dan wij ons als organisatie wensen.”


Dit probleem lijkt te worden verergerd doordat er, zoals in de commissie VBF van 5 december jl. al door ons aangekaart, een hoge uitstroom is van oudere, ervaren agenten. Hierdoor ontstaat een tekort aan praktijkbegeleiding van jonge agenten.


De VVD-fractie hecht grote waarde aan veiligheid. Dat vereist dat de politie voldoende middelen heeft om te handhaven. Onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde hebben wij daarom de volgende vragen: 1. Welke consequenties heeft dit forse personeelstekort op de inzetbaarheid op wijkniveau? Kan de (loco-)burgemeester een overzicht geven van het huidige aantal wijkagenten, afgezet tegen het aantal dat er eigenlijk zou moeten zijn? En een soortgelijk overzicht van het totaal aantal op straat inzetbare agenten?
 2. Welke consequenties heeft het personeelstekort op het stellen van prioriteiten? Bijvoorbeeld in de verhouding handhaving op kleinere resp. zwaardere vergrijpen of anderszins?
 3. Hoe verhoudt het personeelstekort van de politie zich tot de wensen van het kabinet om van de zogeheten ‘prachtwijken’ een aantrekkelijker woonomgeving te maken? Wil de (loco-)burgemeester bij het kabinet bepleiten dat er, in tegenstelling tot de thans opgelegde landelijke bezuiniging van 100 miljoen euro, temeer gezien dit grote personeelsprobleem, nu juist niet op de politie bezuinigd moet/kan worden?
 4. Welke plannen zijn er om de personeelstekorten zo snel en zo veel als mogelijk op te vullen? Wil de (loco-)burgemeester bij het kabinet bepleiten om werving en behoud van agenten voor Den Haag te bevorderen door extra salaris en/of faciliteiten voor agenten in de grote steden?
 5. Kan de gemeente zelf, met corporaties, in deze een beleid voeren, bijvoorbeeld door voorrang voor (aspirant-)agenten op de woningmarkt?
 6. Kan het korps zelf creatieve alternatieve werkvormen ontwikkelen om oudere agenten – indien zij dat zelf willen – wat langer, bijvoorbeeld part-time, in dienst te houden? Dit dan niet zo zeer om gewone diensten te draaien, maar om zich vooral bezig te houden met begeleiding van jongere agenten (bijvoorbeeld in “levensechte”, lokaal gerichte, simulaties)?

VVD-fractie,


Thessa Oosterholt-Eekhout


~~~~~~~~~~


Antwoorden


Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag heeft bovenstaande vragen op 18 maart 2008 als volgt beantwoord: 1. Het proces wijkzorg binnen de politie omvat vanzelfsprekend meer dan de wijkagenten: ook handhaving en opsporing op wijkbureauniveau maken daarvan onderdeel uit. De wijkzorg dient dus bij de beantwoording van de gestelde vragen te worden beschouwd in brede zin.
  De totale executieve bezettingsgraad van de Haagse wijkbureaus bedroeg op 31 december 2007 84%. Overigens kwam de feitelijke sterkte aan de wijkbureaus, indien de aspiranten daarbij in ogenschouw worden genomen, uit op een niveau van ca. 95%. Punt is evenwel, dat aspiranten niet volledig inzetbaar zijn in het kader van o.m. de noodhulp, zolang zij hun opleiding niet hebben afgerond. De bezettingsgraad van de wijkagenten lag per ultimo 2007 boven de 90% (hierin zijn de extra wijkagenten waarvoor het kabinet met ingang van 2008 in vier tranches extra middelen beschikbaar stelt dus nog niet meegenomen).
 2. Het uitgangspunt is dat het korps ook in 2008 aan de geformuleerde prestatiedoelstellingen zal voldoen. Vooralsnog heeft het personeelstekort nog niet genoodzaakt tot een aanpassing van de prioriteiten. Het behalen van dezelfde resultaten met minder capaciteit betekent wel een zwaardere belasting voor het personeel, zoals de Korpschef in zijn toespraak ook aangaf.
 3. Gelet op de opgaven die er in de regio liggen op het gebied van de openbare orde en veiligheid en in het bijzonder de grootstedelijke problematiek, waaronder de aanpak in de prachtwijken, is het van groot van belang dat het korps op sterkte is. Politie Haaglanden kampt al gedurende een reeks van jaren met een vertrekoverschot. Bij diverse gelegenheden (laatstelijk in december 2007)  heeft de korpsbeheerder daarom bij de Minister aandacht gevraagd voor de positie van Politie Haaglanden als “ opleidingskorps”. Naar aanleiding daarvan zal de problematiek van de “opleidingskorpsen” (en in het bijzonder de financiële consequenties die daarmee samenhangen) worden betrokken bij de komende evaluatie van het budgetverdeelsysteem (BVS), die in de loop van dit jaar zal worden uitgevoerd. Aan de hand van dit BVS vindt de toedeling van de rijksmiddelen ten behoeve van de regionale politiekorpsen plaats.
  Voorts is over de specifieke positie van Haaglanden als opleidingskorps ook rechtstreeks overleg met het departement van BZK gaande.
  Specifiek in relatie tot de ‘prachtwijken’ merken wij overigens op, dat met ingang van 2008 (in vier jaarlijkse tranches van 12) 48 wijkagenten aan de regio Haaglanden ter beschikking zijn gesteld. De regio Haaglanden kent vier prachtwijken (alle in Den Haag),  te weten: Schilderwijk, Transvaal, Stationsbuurt en Zuid West Den Haag. Gelet op de nadrukkelijke insteek op de prachtwijken bij de toekenning van wijkagenten door de landelijke overheid, worden van deze jaarlijkse tranches per tranche drie wijkagenten toebedeeld aan de bureaus die belast zijn met de gebiedgebonden zorg in de prachtwijken.
 4. In het Regionaal College is bij verschillende gelegenheden aandacht gevraagd voor de ontwikkeling van de feitelijke sterkte. De korpsleiding heeft in reactie daarop aangegeven welke maatregelen in dat kader zijn en worden genomen. Ten eerste zijn de opleidingsinspanningen van het korps de afgelopen jaren aanmerkelijk vergroot teneinde aan de vacatureproblematiek het hoofd te bieden: het aantal aspiranten dat in Haaglanden thans in opleiding is, bedraagt reeds 650. Dit aantal zal de komende jaren verder toenemen. In 2008 is het de planning in Haaglanden opnieuw 303 aspiranten naar de opleiding te sturen. De opleiding duurt evenwel drie tot vier jaar (afhankelijk van het niveau). Zoals hierboven reeds werd aangegeven, zijn aspiranten niet volledig inzetbaar  in het kader van o.m. de noodhulp. Mede daarom heeft de korpsleiding besloten om voor de tussenliggende periode extra capaciteit beschikbaar te stellen voor ondersteunende taken aan de wijkbureaus, om zoveel mogelijk capaciteit vrij te spelen voor het primaire politiewerk. Los van de wenselijkheid daarvan, biedt de landelijke regelgeving met betrekking tot de bezoldiging van politiemedewerkers in beginsel geen ruimte voor differentiatie op regionaal/lokaal niveau op het gebied van de generieke arbeidsvoorwaarden. De CAO voor de Politie heeft immers een landelijk karakter. Tegen deze achtergrond acht ik uw verzoek om bij het Kabinet te pleiten niet opportuun.
 5. De discussie hierover is de afgelopen jaren vaker gevoerd. Niet alleen over (aspirant)agenten, maar ook over verpleegkundig personeel, onderwijzend personeel, artsen en andere beroepsgroepen. Dat maakt meteen duidelijk waarom het vinden van een oplossing zo ingewikkeld is. Vanuit de werkgever en vanuit het gemeenschapsbelang is een bevoorrechte positie van politiepersoneel nog wel verdedigbaar. Vanuit een eerlijke en rechtvaardige verdeling van woonruimte is dat moeilijker. Het woonruimteverdelingssysteem in Den Haag en in de regio Haaglanden is een transparant systeem, met zo weinig mogelijk uitzonderingsbepalingen. Voorrang is alleen mogelijk bij sociaal/medisch urgenten, herhuisvestings-kandidaten en wanneer sprake is van lokaal maatwerk. In alle andere gevallen is met name de inschrijfduur bepalend. Een aantal private partijen richt zich wel op de huisvesting van politiemensen en ander schaars personeel.
 6. Binnen het korps is een werkgroep geformeerd die zoekt naar mogelijke oplossingen voor het personeelstekort. Een van de mogelijkheden die door deze werkgroep nader wordt onderzocht is het al dan niet part-time langer in dienst te houden van oudere werknemers.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,                                                                          de loco-burgemeester,


mw. A.W.H. Bertram                                                                 mw. J. Klijnsma

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *