Antwoorden “Pandjeshuis Nieuwe Stijl”

Met zijn uitlatingen over een gemeentelijk “Pandjeshuis nieuwe stijl” loopt wethouder Henk Kool (Sociale Zaken, PvdA) veel te hard van stapel. Dat vinden de gemeenteraadsfracties van VVD en SP. Hieronder ook de reactie van B&W op de schriftelijke vragen van beide partijen.

Persbericht


Den Haag, 30 januari 2008


VVD en SP: plannen “Pandjeshuis Nieuwe Stijl” voorbarig


Met zijn uitlatingen over een gemeentelijk “Pandjeshuis nieuwe stijl” loopt wethouder Henk Kool (Sociale Zaken, PvdA) veel te hard van stapel. Dat vinden de gemeenteraadsfracties van VVD en SP.


In vragen aan het college stellen zij dat wethouder Kool zijn plannen eerst aan de raad had moeten voorleggen. In het bijzonder had hij eerst een deugdelijke financiele onderbouwing moeten presenteren, bijvoorbeeld voor wat betreft de aankoop van een nieuw pand en het aantrekken van extra personeel.


Hiek van Driel (SP): “Het is me nu een raadsel welk bedrag Kool wil uittrekken en ten koste van welke andere budgetten. Als je niet oppast, is het een sigaar uit eigen doos van de minima.”


Marian Propstra (VVD): “En waarom meent de wethouder dat het zijn taak is de concurrentie aan te gaan met bedrijven als Cash Converters? Ik vind dat gemeenschapsgeld niet besteed moet worden aan het beconcurreren van bedrijven op de vrije markt.”


Tot slot willen VVD en SP weten of wethouder Kool draagkrachtonderzoeken wil gaan doen en hoe hij kan voorkomen dat er eventueel gestolen goederen worden verpand of goedkoop worden opgeslagen. 


 


Voor meer informatie:
Marian Propstra (raadslid VVD), tel. 06 – 22 68 28 13
Hiek van Driel (raadslid SP), tel. 06 – 40 08 81 66


~~~~~~~~~~


Vragen


Aan de (wnd.) voorzitter van de gemeenteraad


Den Haag, 29 januari 2008


In o.m. het tv-programma Kassa op 12 januari jl. en het AD van 15 januari jl. heeft wethouder Kool aangegeven dat de gemeente de strijd aangaat met de commerciële pandjeshuizen, zoals Cash Converters. Bedoeling is dat mensen die acuut geld nodig hebben binnenkort duurzame gebruiksgoederen kunnen inleveren bij het gemeentelijk “Pandjeshuis nieuwe stijl”. Waar commerciële pandjeshuizen 20% rente vragen per vier weken, wil wethouder Kool belenen tegen 1,3% per vier weken. Bovendien wordt de volledige veilingopbrengst vergoed. Bij de commerciële pandjeshuizen krijgt degene die zijn spullen niet ophaalt, geen geld terug wanneer ze worden geveild.


Onder verwijzing naar art.38 van het Reglement van Orde hebben de fractie van de VVD en de fractie van de SP de volgende vragen.  1. Het “Pandjeshuis Nieuwe Stijl” zal voor de gemeente structurele financiële consequenties hebben. Is het college het met de fracties van SP en VVD eens dat dit eerst met de gemeenteraad(sleden) besproken had moeten worden? Zo ja, waarom is dit niet gebeurd bv. bij de begrotingsbehandeling? Zo neen, waarom vindt het college dat raadsleden dergelijke plannen maar via de media moeten vernemen?
  2. Op grond waarvan meent het college dat het zijn taak is de concurrentie aan te gaan met  bedrijven als Cash Converters? Is het college het met de fracties van de VVD en de SP eens dat gemeenschapsgeld niet besteed moet worden om bedrijven op de vrije markt te beconcurreren? Zo neen, waarom niet?
  3. Welk bedrag wil het college voor de aankoop van een “Pandjeshuis Nieuwe Stijl” uittrekken en uit welk budget wordt dit betaald? Wat zijn volgens het college de structurele kosten uitgesplitst in: de jaarlijkse kosten van het pand; aantal fte en jaarlijkse personeelslasten; de kosten en baten van de dienstverlening per jaar. Wat bedoelt wethouder Kool met zijn in de media gedane uitspraak dat hij met 1,3% rente per 4 weken “rond is” en waarop baseert hij dat?
  4. Op welke doelgroep richt het “Pandjeshuis Nieuwe Stijl” zich met zijn gunstige financiële voorwaarden? Wordt er bijvoorbeeld een draagkracht onderzoek ingesteld en hoe gaat het college dit doen? Zo neen, waarom niet? Is het college van plan te voorkomen dat er gestolen goederen worden verpand en hoe dan? Hoe voorkomt het college dat het “Pandjeshuis Nieuwe Stijl” als goedkope opslag wordt gebruikt?
  5. In de Tweede Kamer zijn er plannen om de commerciële pandjeshuizen te laten vallen  binnen de Wet financiële dienstverlening. Dit zou betekenen dat zij niet meer dan 18% rente mogen vragen op jaarbasis, tegen 260% nu. Het rentepercentage van het gemeentelijke “Pandjeshuis Nieuwe Stijl” zal op jaarbasis 16% bedragen. Is het college het met de fracties van VVD en SP eens dat het verstandiger is eerst af te wachten wat de Tweede Kamer hierover gaat besluiten? Zo neen, waarom niet?     

VVD-fractie,                                                                              SP-fractie,


Marian Propstra                                                                        Hiek van Driel


~~~~~~~~~~


Antwoorden


Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag heeft bovenstaande vragen op 18 maart 2008 als volgt beantwoord:  1. In het programma “Kassa” is de handelswijze van de commerciële pandjeshuizen aan de orde gesteld, waar vaak tegen bijzonder ongunstige voorwaarden (zoals een effectieve jaarrente tot 260%) goederen beleend worden door mensen met een acute behoefte aan cashgeld. Het college acht dat, tesamen met de soms agressieve wervingscampages van sommige kredietverstrekkers, een zeer onwenselijke en zorgelijke ontwikkeling en wil dat op een effectieve manier aanpakken.
  2. Het college onderzoekt momenteel op welke wijze de handelswijze van de commerciële pandhuizen aan de orde gesteld kan worden. Het onderzoek richt zich op wijziging van het wettelijk instrumentarium of het uitbreiden van de faciliteiten van het pandhuis, zoals het belenen van duurzame gebruiksgoederen.
  3. De plannen worden op dit moment uitgewerkt. Zodra duidelijkheid is over budget, dekking, werkwijzen en rentepercentages, wordt de raad hierover geïnformeerd.
  4. Zoals is aangegeven verkeert het college nog in de fase van planontwikkeling.
  5. Het college is uiteraard verheugd dat ook de wetgever het probleem onderkent. In het kader van het gemeentelijke armoedebeleid heeft het college een eigen verantwoordelijkheid om zelf ideeën te blijven ontwikkelen en met oplossingen te komen.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,                                                                          de loco-burgemeester


mw. A.W.H. Bertram                                                                 mw. J. Klijnsma

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *