Antwoorden over maquette Joodse wijk

De gemeenteraadsfracties van de PvdA en de VVD in de Haagse raad hebben het college van burgemeester en wethouders vragen gesteld over de historische maquette van de voormalige Joodse wijk in de Residentie. De vragen en de reactie daarop van B&W vindt u hieronder.

Vragen

 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad

 

Den Haag, 21 januari 2008

 

Op 13 december jl. publiceerde De Telegraaf een beschouwing over de manier waarop Den Haag in het verleden omging met de -vooral joodse- geschiedenis van het Spuikwartier. Dit naar aanleiding van de (her)onthulling van de joodse gedenkmonumenten in en aan het nieuwe Spuimarktcomplex. De krant constateerde dat, ook door de ruimtelijke ingrepen in die wijk, vrijwel geen tastbare herinneringen meer bestaan aan het joodse leven dat die wijk voor de Tweede Wereldoorlog kenmerkte. En dat de historische maquette van die wijk zich, vrijwel ongemerkt, in een verloren hoek op de eerste verdieping van het stadhuis bevindt.

 

Mede gezien de verheugende herleving van de belangstelling voor de (sociale) geschiedenis van onze stad en zijn bewoners, en de rol die het Haags Historisch Museum (HHM) daarin wil spelen, hebben de fracties van VVD en PvdA met verwijzing naar art. 38 van het Reglement van Orde, de volgende schriftelijke vragen:

 

 

  1. Is het college bereid om met het HHM te overleggen of het mogelijk is deze maquette te “adopteren” en onderdeel te maken van zijn (vaste of wisselende) expositie?
  2. En, als het HHM dat wenst, de maquette daartoe in vast bruikleen te geven of in eigendom over te dragen? Dit vanzelfsprekend na consultatie van diegenen die deze maquette destijds aan de gemeente geschonken hebben.
  3. Kan daarbij bevorderd worden dat het HHM de maquette voorziet van een schriftelijke toelichting over het bijzondere karakter van deze wijk en om daarbij nadrukkelijk aandacht te besteden aan de deportatie en uitroeiing van het overgrote deel van de toenmalige joodse bewoners als gevolg van rassenhaat?
  4. Is het college bereid om, als het HHM dat wil en kan, uit burgerschapsmiddelen, subsidie te  verlenen aan de ontwikkeling door het HHM van een begeleidend informatiepakket dat jongeren in onze stad attent maakt op de gevolgen van rassenhaat, niet alleen, maar ook jegens joodse medeburgers?

 

VVD fractie,                                                                           PvdA fractie,

 

Thessa Oosterholt                                                                  Lobke Zandstra

 

~~~~~~~~~~

 

Antwoorden

 

Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag heeft bovenstaande vragen op 11 maart 2008 als volgt beantwoord:

 

 

  1. Dit overleg heeft inmiddels plaatsgevonden. De directeur van het HHM is bereid om de maquette op te nemen in (tijdelijke) exposities waarin aandacht wordt geschonken aan Den Haag in de Tweede Wereldoorlog en de geschiedenis van Joods Den Haag.
  2. Overdracht van de maquette aan het HHM vindt het college minder wenselijk, aangezien het HHM niet kan garanderen dat de maquette permanent zal worden geëxposeerd in het museum. Op dit ogenblik is de maquette voor iedereen te bezichtigen. Het Gemeentearchief organiseert geregeld rondleidingen door de voormalige Joodse buurt, waarbij de maquette het begin- en eindpunt vormt.
  3. Het Gemeentearchief zal op korte termijn zorg dragen voor een uitgebreide schriftelijke toelichting bij de maquette waarin ingegaan wordt op bovengenoemde thematiek.
  4. In samenwerking met het HCO heeft het Gemeentearchief reeds een uitgebreid lespakket gemaakt over Joods Den Haag voor groep 8 dat scholen uit Den Haag kunnen afnemen. In dit lespakket wordt ook ingegaan op het thema rassenhaat.

 

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,                                                                         de loco-burgemeester,

 

mw. A.W.H. Bertram                                                                mw. J. Klijnsma

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *