Antwoorden op “Haagse helden naar internationale scholen”

Net als kinderen op de Haagse basisscholen moeten de leerlingen op internationale scholen weten wie Johan de Witt, Christiaan Huygens en Louis Couperus waren. Zo krijgen zij inzicht in de geschiedenis van hun gaststad. Hieronder ook de visie van B&W hierop.


Persbericht


Den Haag, 24 januari 2008


Haagse helden naar internationale scholen


Net zoals kinderen op de Haagse basisscholen moeten de leerlingen op internationale scholen ook weten wie Johan de Witt, Christiaan Huygens en Louis Couperus waren. Op die manier krijgen zij inzicht in de geschiedenis van hun gaststad. Mede op verzoek van de besturen van internationale scholen stellen de gemeenteraadsfracties van VVD en PvdA aan het college van B&W voor om een lespakket over de Haagse geschiedenis voor internationale leerlingen te laten ontwikkelen.


Daarnaast zien liberalen en sociaal-democraten voor de gemeente een uitgelezen kans om in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland een lespakket over verkeersveiligheid te laten opstellen. Internationale leerlingen zullen hierdoor vaker op de fiets naar school gaan en zich veiliger gedragen in het verkeer.


PvdA-raadslid Lobke Zandstra: “Internationale scholen vallen vaak niet onder de Nederlandse wet- en regelgeving, maar maken natuurlijk wel deel uit van de Haagse samenleving. Wij vinden daarom dat ook de leerlingen van deze scholen iets moeten weten over Den Haag en mee moeten kunnen doen met activiteiten zoals die voor Haagse leerlingen worden georganiseerd in de stad, bijvoorbeeld verkeerslessen.”


Ook vragen de twee raadsleden aan het college of er een lespakket ontwikkeld kan worden over ‘Den Haag internationale stad van recht en vrede’ voor alle basisschoolleerlingen in Den Haag.


VVD-raadslid Iris Michels-Spee: “De internationale profilering van Den Haag past de stad als een jas. In het verleden hebben mijn VVD-collega’s het initiatief genomen voor een schrijfwedstrijd over vrede, recht en veiligheid voor scholieren in het middelbaar onderwijs. Een lespakket voor leerlingen in het basisonderwijs sluit daar naadloos op aan. “


 


Voor meer informatie:
Lobke Zandstra (raadslid PvdA), tel. 06-28633189
Iris Michels-Spee (raadslid VVD), tel. 06-42239292


Bij de foto: internationale school in Den Haag


~~~~~~~~~~


Vragen


Aan de voorzitter van de gemeenteraad


Den Haag, 24 januari 2008


Internationale scholen zijn van grote waarde voor Den Haag. Voor veel werknemers van internationale organisaties is het van groot belang dat hun kinderen in Den Haag onderwijs kunnen volgen in hun moedertaal of op een internationale school. Deze scholen vallen vaak niet onder de Nederlandse wet- en regelgeving, maar maken natuurlijk wel deel uit van de Haagse samenleving. Het is dan ook van groot belang dat leerlingen op deze scholen kennis en vaardigheden leren die nodig zijn in onze stad en mee kunnen doen met activiteiten zoals die voor leerlingen worden georganiseerd in de stad. Tijdens een door de VVD en PvdA georganiseerde bijeenkomst gaven internationale scholen aan hun best te doen hun leerlingen vertrouwd te maken met Nederland. De leerlingen zijn niet verplicht te integreren, want de overgrote meerderheid is hier slechts tijdelijk. Internationale scholen hebben behoefte aan ondersteuning bij het aanbieden van lespakketten over typisch Nederlandse onderwerpen.


Onder verwijzing van artikel 38 van het Reglement van Orde hebben de fracties van VVD en PvdA de volgende vragen:


1.      Is het college bereid om internationale scholen te ondersteunen bij het verzorgen van typisch Nederlandse lespakketten, zoals verkeerslessen, bijvoorbeeld in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland, door te zorgen voor een vertaling van bestaande lespakketten?
2.      Is het college bereid om een lespakket in het Engels (wellicht in het Frans) te laten ontwikkelen voor leerlingen op internationale scholen over de Haagse geschiedenis, helden en bekendheden?
3.      Is het college bereid met internationale scholen te overleggen over hoe zij optimaal gebruik kunnen maken van typisch Nederlandse lespakketten die ze krijgen aangeboden (van bijvoorbeeld Haagse musea, goede doelen, stichtingen en andere organisaties), bijvoorbeeld door een gezamenlijke vertaling mede te financieren?


Voor alle Haagse leerlingen is het van belang dat ze kennis maken met de internationale kant van Den Haag.


4.      Is het college bereid een lespakket over ‘Den Haag internationale stad van recht en vrede’ te laten ontwikkelen en beschikbaar te stellen aan alle basisschoolleerlingen in Den Haag?


Iris Michels-Spee                                              Lobke Zandstra         


VVD-fractie                                                      PvdA-fractie


~~~~~~~~~~


Antwoorden


Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag heeft bovenstaande vragen op 19 februari 2008 als volgt beantwoord:  1. Het college juicht initiatieven toe die een brug slaan tussen internationale onderwijsinstellingen en de lokale Haagse en Nederlandse gemeenschap. Het college is dan ook bereid in gesprek te gaan met de internationale scholen om een goed beeld te krijgen van hun precieze behoefte en van de knelpunten die zij ervaren. Wij zullen ook in gesprek gaan met organisaties die actief zijn op het terrein van onderwijsontwikkeling en internationalisering, zoals het HCO en het Europees Platform. Het HCO heeft zich bereid verklaard om op dit terrein inzet te gaan leveren. Over de uitkomst van het overleg met de scholen en andere organisaties zal het college de Raad informeren.
  2. Wij verwijzen naar het antwoord op de eerste vraag.
  3. Wij verwijzen naar het antwoord op de eerste vraag. Overigens hebben ook de genoemde organisaties een eigen verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid van educatief materiaal in andere talen.
  4. Het college is bereid om bij de besturen van scholen in het primair onderwijs te peilen of hieraan behoefte bestaat. Wij zullen vervolgens bekijken hoe de gemeente hierin een rol kan vervullen en de Raad daarover informeren.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,                                                de loco-burgemeester,


mw. A.W.H. Bertram                                       mw. J. Klijnsma

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *