Antwoorden “Handelwijze SHAM”

De gemeenteraadsfracties van VVD, LPF en CDA wilden opheldering over de mogelijke relatie tussen stichting SHAM en de gemeente Den Haag. Inmiddels hebben B&W gereageerd.

Persbericht


Den Haag, 24 januari 2008


Handelwijze SHAM onder de loep


De gemeenteraadsfracties van VVD, LPF en CDA willen snel opheldering over de mogelijke relatie tussen stichting SHAM en de gemeente Den Haag. Deze week werd bekend dat twee directeuren van deze stichting verdacht worden van grootscheepse verduistering van overheidsgeld, bedoeld voor de huisvesting van asielzoekers.


De drie partijen willen onder andere weten of de gemeente tot 2002 verantwoordelijk was voor de financiële controle van SHAM, hoe deze financiële controle heeft plaatsgevonden en wat de reden is geweest gemeentelijke panden aan deze stichting te verkopen.


VVD-woordvoerder Bart de Liefde: “Heeft de gemeente vóór 2002 de uitgaven van stichting SHAM wel gecontroleerd? We zijn eveneens zéér benieuwd welke panden door de gemeente aan deze stichting verkocht zijn en waarom ze daar óók nog renovatiesubsidies voor kregen.”


VVD, LPF en CDA zijn geschrokken van de mogelijke verduistering van huisvestingsgeld voor asielzoekers. “Wij hopen dat de onderste steen boven komt, zodat dit in de toekomst nooit meer kan gebeuren. Met gemeenschapsgeld moet je zorgvuldig omgaan”, aldus De Liefde.


 


Voor nadere informatie:
Bart de Liefde (raadslid VVD), tel. 070 – 353 37 26


~~~~~~~~~~


Vragen


Aan de voorzitter van de gemeenteraad


Den Haag, 23 januari 2008


Onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde en in aanvulling op schriftelijke vragen van de SP van 23 januari 2008 hebben de fracties van VVD en LPF de volgende schriftelijke vragen: 1. Wat vindt het college van de berichtgeving in De Telegraaf van 23 januari jl. over mogelijke fraude met asielgeld door Stichting Huisvesting Alleenstaanden en Meerpersoonshuishoudens (SHAM)?
 2. Kan het college aangeven welk effect deze situatie heeft op de antwoorden die eerder gegeven zijn op de schriftelijke vragen inzake de pardonregeling (RIS 150071)? Welke gevolgen hebben de recente gebeurtenissen op de huisvesting van de generaal pardonners? Hebben de juridische ontwikkelingen rondom SHAM effect op de gemiddelde wachttijd voor de Hagenaars voor een corporatiewoning die nu al reeds 20 maanden bedraagt? Zo ja, welk effect?
 3. Welke wettelijke huisvestingstaken heeft de gemeente aan SHAM overgedragen en waarom?
 4. Kan het college aangeven welke wethouder(s) verantwoordelijk is/zijn voor de huisvesting van asielzoekers?
 5. Is het college bereid om als bijlage op de beantwoording van deze schriftelijke vragen een overzicht van alle oude en actuele afspraken en de overeenkomst tussen de gemeente en SHAM (desnoods vertrouwelijk) naar de gemeenteraad te sturen? Zo nee, waarom niet?
 6. Hoeveel geld hebben gemeente en corporaties sinds begin jaren negentig aan de SHAM overgemaakt ten behoeve van de huisvesting van asielzoekers in Den Haag? Kan het college aangeven op welke wijze er financiële controle op de uitgaven van SHAM heeft plaatsgevonden? Zijn er in het verleden onregelmatigheden in de financiële verantwoording van SHAM geconstateerd? Zo ja, op welke wijze is daar op gereageerd?
 7. Heeft de gemeente in het verleden bemiddeld voor SHAM dan wel rechtstreeks en/of via Woningbeheer (of één van de voorgangers), Stadsherstel of Stedelijk Belang panden aan SHAM verkocht? Zo ja, hoeveel, welke en tegen welke bedragen? Is het college bereid een compleet overzicht van panden te verschaffen? Heeft de gemeente deze panden onder voorwaarden aan SHAM verkocht? Zo ja, onder welke voorwaarden?

VVD-fractie,                                             LPF-fractie,                                        CDA-fractie,                                                             


Bart de Liefde                                          Willem van der Velden                         Aline Pastoor


~~~~~~~~~~


Antwoorden


Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag heeft bovenstaande vragen op 12 februari 2008 als volgt beantwoord: 1. De berichtgeving heeft het college onaangenaam verrast. Het college heeft besloten om de GAD onderzoek te laten doen naar de financiële relaties van de gemeente met de SHAM.
 2. Deze situatie doet geen afbreuk aan de antwoorden op de schriftelijke vragen over de pardonregeling (RIS 150071). De recente gebeurtenissen hebben geen gevolgen voor de huisvesting van de pardongerechtigden, noch voor de gemiddelde wachttijd voor een Hagenaar voor een corporatiewoning.
 3. Er is geen sprake van overdracht van een wettelijke taak. De gemeente was tot 2001 belast met de uitvoering van de in de voormalige ROA (Regeling Opvang Asielzoekers) en Zorgwet VVTV (Voorwaardelijke Vergunning tot Verblijf) vastgelegde taak van de gemeente om zorg te dragen voor de huisvesting van asielzoekers. De SHAM was belast met het daadwerkelijk huisvesten van de bedoelde groepen.
  Verder wordt met SHAM samengewerkt voor de noodopvang
 4. Ten principale is er geen wethouder verantwoordelijk voor de huisvesting van asielzoekers: deze verantwoordelijkheid ligt primair bij het Rijk. De gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de asielzoekers onder de ROA en Zorgwet VVTV is per 2002 overgenomen door het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers). Het COA valt eveneens onder de verantwoordelijkheid van de rijksoverheid.
 5. De raad zal na afronding van het onderzoek door de GAD hierover worden ingelicht. Dit onderzoek beslaat de afgelopen 10 jaar.
 6. De raad wordt hierover geïnformeerd na afronding van het onderzoek door de GAD.
 7. De raad wordt hierover geïnformeerd na afronding van het onderzoek door de GAD.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,                                                                          de locoburgemeester,


mw. A.W.H. Bertram                                                                 mw. J. Klijnsma

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *