Haagse financiën gezond

Een sluitende begroting door goede politieke keuzes!

De VVD wil dat de gemeente een sluitende begroting heeft. Dit betekent niet meer uitgeven dan dat er binnenkomt. Het betekent ook dat je politieke keuzes moet maken. Iedere euro kan maar één keer worden uitgegeven. De VVD vindt het belangrijk duidelijk te zijn waaraan wij dat willen doen.

In ons verkiezingsprogramma hebben we al een uitgebreide financiële onderbouwing opgenomen. We hebben ook aangegeven dat het financieel overzicht een voorlopige versie betreft. Op het moment dat het verkiezingsprogramma werd vastgesteld, waren we namelijk nog in afwachting van het nieuwe kabinet en van de uitvoering van de motie-De Graaf over financiële heroverwegingen. Naar aanleiding van die motie heeft de gemeente dhr Van der Vlist gevraagd om mogelijke financiële heroverwegingen van de gemeente in beeld te brengen. Met dit onderzoek in handen, actualiseert de VVD haar financiële paragraaf. 

Als kader zijn we uitgegaan van de vastgestelde meerjarenbegroting 2022. Uit deze begroting blijkt dat de gemeente vanaf 2023 € 19 miljoen structureel tekort komt. Ook is de Algemene reserve niet op orde. Dit betekent dat de gemeente financiële problemen op dit moment niet goed genoeg kan opvangen. Om de reserve weer op orde te krijgen, is € 41,5 miljoen nodig. Deze financiële problemen lost de VVD op, zodat de stad er weer goed voor komt te staan en we een buffer hebben als er tegenspoed is.

De VVD kiest ervoor om de gemeentelijke tekorten niet af te wentelen op de Hagenaars. We houden de lage lasten laag. We kijken eerst naar alle gemeentelijke uitgaven om de problemen op te lossen. We maken een aantal belangrijke uitzonderingen. De VVD bezuinigt niet op veiligheid, economie, leefbaarheid, onderhoud, kinderen, onderwijs, cultuur en sport.

We kiezen bovendien voor investeringen in de stad. De VVD wil Den Haag nog beter maken. Dat betekent dat je moet investeren. Onder andere in groen, in OV, in parkeren onder de grond, in het opknappen van winkelstraten en woonwijken, in klimaatadaptatie, speelplaatsen en in bereikbaarheid. Maar ook in Scheveningen en in de sluiting van de raamprostitutie in de Doublet- en Geleenstraat. 

We investeren ook in onze ondernemers, in handhaving, in een veel betere afvalaanpak, in verduurzaming, in betere zorg en in toegankelijkheid voor senioren en mensen met een beperking. En we brengen de Beeldententoonstelling aan het Lange Voorhout terug en maken we een grootse viering van 150 jaar Hindoestaanse immigratie mogelijk.

Het incidentele overschot in onze begroting gaat direct naar de Algemene reserve. In 2023 en 2024 zal ook een deel van begrotingsoverschot nog nodig zijn om de algemene reserve op niveau te krijgen. Zodra die buffer weer op orde is, wil de VVD de jaarlijkse overschotten op de begroting storten in het Haags Investeringsfonds, waarmee we belangrijke grote investeringen, bijvoorbeeld in de metro naar zee, kunnen betalen. Zo zorgen we ervoor dat Den Haag goed blijft, beter wordt. Voor de toekomst.

 

Wij nemen actie.

Doe jij dat ook?