Bouwen voor de Stad.

De verwachting is dat mensen naar de steden zullen blijven trekken en dat de Haagse bevolking zal groeien. Er moeten
dus meer woningen gebouwd worden en meer voorzieningen komen. De VVD is kritisch maar tegelijkertijd ook realistisch
over de bevolkingsgroei.: deze groei is niet te stoppen, maar we kunnen wel beter plannen. We moeten keuzes maken
waar en voor wie we bouwen.

De VVD kiest voor het bouwen voor de Hagenaars: de agent, de leraar en de verpleegkundige. Mensen die werken in de
stad, moeten betaalbaar kunnen wonen in de stad. Als er gezinsuitbreiding komt of hun wensen veranderen, moeten zij
ook kunnen doorstromen naar een nieuwe woning. Zo zorgen we ervoor dat we middeninkomens niet de stad uitjagen.
De VVD wil dat mensen ervoor kunnen kiezen Hagenaar te blijven en niet noodgedwongen passanten zijn.

Den Haag kan – met uitzondering van Vroondaal – niet uitbreiden aan de randen van de stad, dus groei van de bevolking
betekent ook verdichting van de stad. Dat kan wat de VVD betreft niet zomaar overal. De VVD wil per gebied een passende
aanpak.

▶ De VVD wil doorgaan met het ingezette beleid om nieuwe woningbouw te concentreren rond de belangrijke
OV-knooppunten, de Laakhavens en op de Binckhorst. Door hier onder strikte voorwaarden bouwprojecten toe te
staan, ontstaan nieuwe, aantrekkelijke en duurzame woonwijken in een groene buitenruimte. Op deze locaties is ook
ruimte voor kwalitatieve hoogbouw, die aansluit op de gebouwen die er al staan.

▶ De hoogbouw in Den Haag hoeft geen Nederlandse hoogterecords te breken. De VVD wil dat hoogbouw aansluit bij
de bebouwing in de omgeving. De benedenverdieping is aansprekend en liefst met publieksfunctie, zodat het onderdeel
is van de stad.

▶ Om bestaande wijken met rust te kunnen laten wil de VVD wijkgerichte gebiedsvisies opstellen waarin beschreven
wordt wat het karakter van de wijk is en hoe de beeldkwaliteit van die wijk behouden kan worden. Zo is het mogelijk
kleinschalige nieuwbouw en verbouwplannen te realiseren die passen binnen het wijkkarakter.

▶ In Zuidwest wil de VVD investeren. We combineren vervanging en renovatie van woningbouw met het verbeteren van
bereikbaarheid, het toevoegen van hoogwaardige voorzieningen en het investeren in groen en water in de buitenruimte.
Deze investeringen vragen om een lange adem, samen met de Rijksoverheid via de Regiodeal.

▶ De VVD wil onderzoeken of verder herstructureren van Bezuidenhout-West mogelijk is. In dit onderzoek wordt gekeken
naar ondertunneling van de A12 en daaruit voortkomende kansen voor woningbouw, een nieuw park en de aansluiting
van het Beatrixkwartier op het centrum.

▶ De VVD wil geen nieuwbouw in Haagse groengebieden. Nieuwbouw mag niet ten koste gaan van de hoeveelheid
groen in de wijk. Vergroening van de nieuwbouw zelf door toepassing van daktuinen, geveltuinen en binnentuinen
wordt gestimuleerd.

▶ De VVD wil meer en betere betaalbare woningen voor de middenklasse en bewoners die net boven de sociale
huurgrens zitten in het bijzonder. De gemeente maakt met investeerders afspraken over de bouw van voornamelijk
betaalbare en aantrekkelijke huur- en koopwoningen voor deze groepen. Bijzondere aandacht gaat uit naar starters en
een passend aanbod voor deze groep.

▶ In de steeds drukker wordende stad moet ruimte blijven voor gezinnen. Ook gestapelde bouw kan aantrekkelijke
gezinswoningen bieden. Dit vraagt wel dat er rekening mee wordt gehouden in de indeling en de voorzieningen,
bijvoorbeeld met voldoende eigen buitenruimte, maar ook een gezamenlijke binnentuin of dakterras. De VVD wil dat
ontwikkelaars uitgedaagd worden dit soort modern ontworpen woningen te ontwikkelen voor gezinnen.

▶ Het woningaanbod sluit op veel plekken niet meer aan op de behoefte van de middenklasse, mede door een periode
van opsplitsing en verkamering van woningen. De VVD is daar tegen en wil dat de strenge norm die mede door de VVD
is ingevoerd, wordt gehandhaafd. Het samenvoegen van woningen die in het verleden zijn gesplitst, waardoor er weer
meer woonruimte ontstaat voor gezinnen, wordt aangemoedigd. Ook passende dakopbouwen kunnen helpen.
▶ De VVD vindt het onwenselijk dat in wijken starters van de markt worden gedrukt door grote investeerders die massaal
woningen opkopen. De VVD wil dat de gemeente hier gericht beleid op voert voor een gezonde woningmarkt, zonder
een algehele zelfwoonplicht in te voeren. Het moet mogelijk blijven een woning te kopen en te renoveren voor verhuur.

▶ De huidige norm voor 30% gesubsidieerde woningbouw schaffen we af. De norm bestaat al jaren, maar lost de
wachtlijsten niet op. Daarom wil de VVD meer inzetten op private en particuliere initiatieven. Door gesubsidieerde
woningen niet langer te bouwen op AAA locaties met torenhoge grondprijzen, kan er voor hetzelfde geld meer worden
gebouwd. Mensen met een baan in de stad en Haagse starters die nog thuiswonen, moeten voorrang op de wachtlijsten
krijgen.

▶ De VVD wil dat Den Haag aantrekkelijk blijft voor essentiële beroepen zoals de agent, de leraar en de verpleegkundige.
De VVD wil de proef met voorrang voor deze beroepen doorzetten en wil dat deze beroepen een stadstoelage op het
loon krijgen. De gemeente moet hiervoor samen met de andere grote steden aandacht blijven vragen bij de Rijksoverheid.
De VVD wil dat Den Haag bij de landelijke politiek aandringt op een toelage voor levenskosten voor cruciale beroepen.
Het voorstel dat nu voorligt is onvoldoende.

▶ De VVD wil dat bewoners nog voordat de gemeentelijk ontwerper aan de slag gaat, betrokken worden. Digitale middelen
helpen bewoners te betrekken die niet naar inloopavonden komen. Bewoners moeten weten welke eisen gesteld
worden aan bouwprojecten in hun omgeving en waarover ze kunnen meebeslissen. De gemeente geeft helder aan
welke invloed bewoners hebben op welk moment. Dit geldt ook voor zogenoemde ‘controversiële voorzieningen’.

▶ De VVD wil meer tempo maken in vergunningstrajecten voor grote en kleine bouwprojecten met een integrale
beoordeling via één loket. De gemeente moet duidelijke en haalbare afspraken maken en deze daarna niet verzwaren
met extra eisen.

 

Wij nemen actie.

Doe jij dat ook?