Ruimte voor ondernemers en bewoners

, Den Haag

De begroting 2015 is de eerste weerslag van de afspraken uit het coalitieakkoord. In deze begroting wordt zichtbaar dat het college veel geld investeert in de stad, in het Oude Centrum, in Scheveningen met De Kust Gezond, de Binckhorst. En samen met bewoners investeren we in groen, in pleintjes, bankjes, en zullen straten en pleinen worden opgeknapt. En dit college schept ruimte. Ruimte voor ondernemers om banen te creëren en ruimte voor bewoners om mee te denken over hun wijk en hun straat. Meedoen is de norm.

Financiën
De VVD Den Haag heeft haar zorg uitgesproken over de financiële vooruitzichten van de stad. Er lijkt weinig ruimte om risico´s op te vangen. Bezuinigingen zijn al wel geboekt, maar voor een aantal is er nog geen begin van een plan van aanpak. Er komen tegenvallers aan die we moeten kunnen opgevangen. We hebben gewaarschuwd dat er ook ná deze coalitieperiode nog geïnvesteerd moet kunnen worden in Den Haag, dat heeft de stad ook nodig.

Wijkaanpak
Het coalitieakkoord is duidelijk over de zogenoemde wijkaanpak nieuwe stijl. Het college sluit hierin aan bij behoeften die wijken en bewoners hebben in ALLE wijken van Den Haag, van ‘Loosduinen tot Leidschenveen’. Om deze aanpak kracht bij te zetten is de VVD motie aangenomen, waarin het college wordt verzocht in 2015 met plannen hiervoor naar de Raad te komen. Deze plannen moeten wat ons betreft zijn gebaseerd op openbare leefbaarheidsscans en een integrale aanpak hebben. Dan wordt de relatie zichtbaar tussen leefbaarheid, veiligheid, participatie, onderwijs, wonen, economie en werk. De komende jaren zullen wij erop toezien dat het college deze integrale aanpak uitrolt en dat er geen cent wordt verspild.

Successen
Tijdens de begrotingsbehandeling diende de VVD Den Haag nog drie andere moties in, die alle drie zijn aangenomen. De VVD verzocht het college voorafgaand aan het invoeren van betaald parkeren een draagvlakonderzoek in de wijk uit te voeren en de uitkomsten van het onderzoek te betrekken bij de besluitvorming.

Daarnaast zal het college het delen van een woning tussen vrienden of studenten, die niet de intentie hebben dit langdurig te doen, mogelijk maken. Dit is in de huidige situatie namelijk niet het geval. Daar moet dus nodig iets aan veranderen gezien de moderne maatschappij waarin we in leven.

Tot slot verzocht de VVD om de € 300 miljoen euro aan subsidies sneller en scherper transparant te maken. Deze transparantie gaat er nu komen.

Foto: Pixabay