Gemeentelijke financiën op orde houden

, Den Haag

In commissievergaderingen gaat het soms minder over de stad en meer over het functioneren van de gemeente zelf. Indirect gaat dat dan natuurlijk als nog over de stad, want Haagse inwoners hebben recht op een efficiënte gemeente. Er gaat immers een hoop belastinggeld in om. Daar zijn we als VVD Den Haag alert op. We willen onze robuuste financiële positie behouden.

Gisteren besprak ik namens de VVD Den Haag in de commissie Bestuur het treasurystatuut. De treasury beheert alle geldstromen en vermogens van de gemeente. In het coalitieakkoord is opgenomen dat de treasuryfunctie wordt geprofessionaliseerd. Dat is verstandig. Onjuist beheer kost de gemeente namelijk veel geld. Daarbij is het van groot belang dat er goed inzicht is in de geldstromen. Twee jaar geleden hebben foute prognoses de gemeente 3 miljoen euro aan extra rente gekost. Daarom is het goed dat de prognoses vanaf nu meer gecentraliseerd worden opgesteld.

De VVD heeft het college gesuggereerd om bij de verdere professionalisering ook na te denken over uitbesteden. Niet altijd is een kleine organisatie als de gemeente Den Haag in staat met grote stromen geld op de markt actief te zijn. Deze suggestie wordt door wethouder De Bruijn (D66, Financiën) betrokken bij de verdere uitwerking.

Een ander punt dat mijn aandacht trok, zijn de door de gemeente te verstrekken leningen en garantstellingen. Wat de VVD betreft wordt daar zéér terughoudend mee omgegaan. Het college deelt gelukkig onze mening. Daarbij is het vanzelfsprekend van belang dat hierbij geen sprake is van staatssteun of oneerlijke concurrentie. Volgens de wethouder mag dat inderdaad niet aan de orde zijn. Ik vraag me af of dat voldoende is vastgelegd in het statuut, eventueel zullen we daar een voorstel voor doen. Leningen en garantstellingen zijn in feite een soort subsidies. Daarom wil de VVD Den Haag dat ook hiervan transparant wordt gemaakt wat de doelen zijn. En of die doelen worden gehaald. Ze zouden daarom moeten worden toegevoegd aan het subsidieregister. Wethouder De Bruijn zegde ons toe hiermee aan de slag te gaan.

De Haagse Stadspartij verraste in het debat nog door te stellen dat de gemeente ook leningen moeten kunnen verstrekken aan ondernemingen ter bevordering van de werkgelegenheid. Daar kon de VVD kort over zijn: de gemeente is géén bank voor private partijen. Die kant moeten we dus absoluut niet op.

Foto: Pixabay